Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Modlitby k sv. Sestre Faustíne


Litánie k sv. Faustíne
 
Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
 
Otec na nebesiach, Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,      zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh, ,       zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás, oroduj za nás,
 
Svätá Faustína, živý svedok milosrdenstva nebeského Otca,
Svätá Faustína, pokorná služobnica Ježiša – vteleného Milosrdenstva,
Svätá Faustína, poslušný nástroj Ducha Tešiteľa,
Svätá Faustína, dôverujúca dcéra Matky Milosrdenstva,
Svätá Faustína, dôverníčka posolstva o Božom milosrdenstve,
Svätá Faustína, verná šíriteľka slov milosrdného Ježiša,
Svätá Faustína, veľká apoštolka Božieho milosrdenstva,
Svätá Faustína, správkyňa u Boha bohatého na milosrdenstvo,
Svätá Faustína, Boží dar pre celý svet,
Svätá Faustína, nachádzajúca Stvoriteľovu dobrotu v každom stvorení,
Svätá Faustína, velebiaca Boha v tajomstve vtelenia,
Svätá Faustína, majúca účasť na Pánovom umučení a zmŕtvychvstaní,
Svätá Faustína, sprievodkyňa na krížovej ceste s Ježišom,
Svätá Faustína, stretávajúca sa s Ježišom vo sviatostiach,
Svätá Faustína, zjednotená s nebeským Ženíchom vo svojej duši,
Svätá Faustína, nadchnutá Božím milosrdenstvom v Máriinom živote,
Svätá Faustína, milujúca Cirkev – Kristovo tajomné telo,
Svätá Faustína, silná v pravej viere,
Svätá Faustína, vytrvalá v nezlomnej nádeji,
Svätá Faustína, horiaca vrúcnou láskou,
Svätá Faustína, ozdobená pravou pokorou,
Svätá Faustína, jednoduchá v detskej dôvere,
Svätá Faustína, vzor plnenia Božej vôle,
Svätá Faustína, príklad obetavosti,
Svätá Faustína, starostlivá ochrankyňa kňazov a rehoľníkov,
Svätá Faustína, ochrana detí a mládeže pred zlom,
Svätá Faustína, nádej ľudí skleslých a zúfalých,
Svätá Faustína, posila chorých a trpiacich,
Svätá Faustína, upevňujúca dôveru v srdciach zomierajúcich,
Svätá Faustína, obetujúca sa za hriešnikov,
Svätá Faustína, horliteľka za spásu všetkých ľudí,
Svätá Faustína, orodovníčka za duše trpiace v očistci,
Svätá Faustína, vyprosujúca Božie milosrdenstvo pre celý svet,
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
 
V. Oroduj za nás, svätá Faustína.
R. Aby sme životom i slovom hlásali svetu posolstvo Milosrdenstva.
 
Modlime sa.
Milosrdný Bože, prijmi našu vďaku za dar života a poslania svätej Faustíny a na jej príhovor pomôž nám rásť v dôvere k tebe a v milosrdenstve voči blížnym. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
Imprimatur
Mons. Stanislav Stolárik, Košice, 30. júla 2004
 
*****
 
MODLITBA
za vyprosenie milosti na príhovor
sv. Sestry Faustíny
 
Ó, Ježišu, ktorý si svätú Faustínu učinil veľkou ctiteľkou Tvojho nesmierneho milosrdenstva, ráč mi na jej príhovor, ak je to v zhode s Tvojou najsvätejšou vôľou, udeliť milosť..., o ktorú Ťa prosím. Ja hriešny nie som hoden Tvojho milosrdenstva, ale zhliadni na ducha obety a zasvätenia Sestry Faustíny a odmeň jej čnosť vyslyšaním prosieb, ktoré Ti na jej príhovor s dôverou prinášam.
 
Otče náš. Zdravas’ Mária. Sláva Otcu.
Svätá Sestra Faustína – oroduj za nás.
 
Imprimatur
Franciszek kardinál Macharski, Krakov, 20. januára 2000
 
 Späť na začiatok