Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Kongregácia Sestier Matky Božieho Milosrdenstva

Vznik a dejiny Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva

Matka Terézia Eva Potocká , hrabianka z kniežacieho rodu Sulkowských, dala počiatok Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva . Po smrti manžela spolu s Teklou a Antonínou Klobukowskou vycestovala do Laval (Francúzsko), aby sa tam pripravila na prácu vychovávateľky morálne zanedbaných dievčat a žien. Po osemmesačnej praxi vykonávanej pod dohľadom matky Terézie Rondeau , predstavenej francúzskej rehoľnej spoločnosti v Laval, sa vrátili do Poľska. Na pozvanie arcibiskupa Szczesnego Feliňskiego prevzali Dom útočišťa pre dievčatá vo Varšave na ul. Žytnej. Na sviatok Všetkých svätých dňa 1. novembra 1862 arcibiskup S. Felinski Generálny domposvätil dom aj kaplnku. Tento deň bol prijatý ako dátum vzniku kongregácie.

„Či je to malá vec zachrániť jednu dušu?” práve táto veta zakladateľky Matky Terezy Potockej vyjadruje ducha a cieľ existencie tohto mladého rehoľného spoločenstva. Podľa kongregácie v Laval, a na základe jej stanov, sa utvárala Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Poľsku. Stanovy kongregácie veľmi precízne vymedzovali, o aké duše tu ide, teda o dievčatá a ženy morálne zanedbané, „ktoré by zatúžili zanechať cestu neprávosti a vrátiť sa k službe Bohu...” Charizmu, ktorú kongregácia na začiatku svojej existencie dostala, dokonale vyjadruje scéna s cudzoložnicou zapísaná v Evanjeliu sv. Jána v ôsmej kapitole. „Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo” (Lk 19, 10). Do tohto spasiteľného poslania Krista sa zapojilo apoštolské pôsobenie Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. Sestry si boli vedomé, že „konajú najdôležitejšiu službu a oslavujú Božiu velebu, lebo Pán Boh po ničom inom tak netúži ako po spáse duší, predovšetkým hriešnych duší, kvôli ktorým vzal na seba ľudské telo. Toto dielo je nad všetky iné dobré diela, ktorým by sa bolo možné obetovať...“ Kongregácia plnila svoje úlohy v uzavretých pôsobiskách, ktoré sa volali Domy milosrdenstva. Rodinná atmosféra, oddelenie od sveta, istá anonymita, modlitba a práca prinášali očakávané výsledky. V roku 1878 sa Kongregácia Matky Božieho Milosrdenstva z Laval spojila s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva v Poľsku, ktorá dosiaľ fungovala ako vikariát. Takto spojené kongregácie dostali schválenie Apoštolskej Stolice. Po 44 rokoch sa kongregácie oddelili a od roku 1922 fungujú samostatne. V medzivojnovom období boli prijímané dievčatá, ktoré posielali sociálne úrady a súdy pre maloletých, a tak sa Domy milosrdenstva zmenili na uzatvorené vychovávateľské ústavy, ktoré boli po II. svetovej vojne zoštátnené. Helena Kowalská vstúpila do kongregácie v roku 1925, keď generálny dom bol opäť vo Varšave na ul. Žytnej a v niekoľkých mestách v Poľsku sestry viedli Domy milosrdenstva. V takejto atmosfére duchovného a apoštolského života Sestra Faustína dozrievala pre veľké poslanie . Jedného dňa jej Pán Ježiš povedal: „V Starom zákone som posielal k svojmu ľudu prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom” (Den. 1588) . Od tej chvíle Sestra Faustína dostávala nové úlohy a novú charizmu: hlásať svetu tajomstvo Božieho milosrdenstva skutkom, slovom, modlitbou a predovšetkým životom.

Svojou charizmou dala v Cirkvi počiatok novému dielu, ktorým je Apoštolské hnutie Božieho Milosrdenstva . Tvoria ho kontemplatívne aj činné rehole, ako aj milióny ľudí na celom svete, ktorí realizujú jej poslanie. Teda podujímajú sa úlohy hlásať a vyprosovať Božie milosrdenstvo pre svet a snažia sa o kresťanskú dokonalosť cestou dôvery voči Pánu Bohu a milosrdenstva voči blížnym. Tieto úlohy najprv spĺňala sama sv. Sestra Faustína, potom jej kongregácia a ľudia žijúci vo svete, ku ktorým sa dostalo posolstvo o Božom Milosrdenstve. Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva uznala sv. Sestru Faustínu za svoju duchovnú spoluzakladateľku. Takýto úkon uznania Sestry Faustíny za duchovnú spoluzakladateľku sa uskutočnil v Krakove pri jej relikviách 25. augusta 1995. V súčasnosti máme 19 kláštorov v Poľsku a 9 v zahraničí (Bielorusko, Čechy, Kazachstan, Slovensko, Svätá Zem, Taliansko a USA).

 


Späť na začiatok