Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Autentické milosrdenstvo„Ako prežívať autentické milosrdenstvo vo vzťahu k blížnym“ – bolo hlavnou témou posledného tohoročného turnusu duchovných cvičení o Božom Milosrdenstve, ktoré sa konali v dňoch od 7. – 9. novembra 2008 v Charitnom domove Krížových sestier v Dolnom Smokovci. Pod vedením exercitátora o. Artura Ciepielského a sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva sa účastníci mohli v atmosfére ticha a modlitby zahĺbiť do rozjímania právd týkajúcich sa prežívania postoja milosrdenstva v bežnom živote. Keďže duchovné cvičenia sa konali v mimoriadnom čase, keď zvlášť myslíme na zosnulých, hlavný dôraz bol položený na preukazovanie milosrdenstva obetou svätej omše, modlitbou a skutkami lásky voči tým, ktorí už odišli k Pánovi. „Nech sa naše srdcia stanú živým bohostánkom,“ – povedal o. Artur pri záverečnej homílii – „aby Kristus v nás mohol prebývať nielen vo sviatočných, ale aj v obyčajných dňoch. Taký je zmysel chrámu. Lebo chrám bez Krista nie je skutočným chrámom,“ a tým poukázal na to, čo – a teda Kto je prameňom a motívom postoja milosrdenstva pre každého apoštola Božieho Milosrdenstva v dnešnom svete.
23. mája 2008 sme začali druhý turnus duchovných cvičení opäť v Tatrách – Dolnom Smokovci, aby sme sa počas 3 požehnaných dní v meditáciách i potom na kolenách
v tichu pred eucharistickým Kristom počas adorácie učili spolupracovať s Božím milosrdenstvom v našom každodennom živote.


Otec Artur Ciepielský nám priblížil tajomstvá tejto spolupráce vo svojom príhovore: „Pre učeníka Ježiša Krista je len jedna cesta. Vždy pred nami stojí voľba, stojíme na určitej križovatke. Máme slobodnú vôľu. Pozeráme na Ježiša a na svoj kríž. Na takejto životnej križovatke stál aj sám Ježiš. Vieme o tom, že prvou križovatkou v jeho živote bola Getsemanská záhrada. Keď z nej odchádzal, mal všetko jasné. Vedel, že s ním je Otec. Odložil svoje plány i ľudské sny nabok, a rozhodol sa pre to, čo je náročné. Ježiš teda pokračoval vo svojom „áno“, vo svojej odovzdanej láske k Otcovi. Spolupráca s Božím milosrdenstvom sa uskutočňuje a v prijímaní nášho životného kríža a práve preto my kresťania budeme prežívať v našom pozemskom živote aj Getsemanskú záhradu. Je s nami však nebeský Otec, tak, ako bol prítomný v živote svojho Syna.“
Dávať Božie Milosrdenstvo ďalej znamená v prvom rade dobre ho poznať, zakúsiť ho a potom si ho aj z celého srdca zamilovať. To bol dôvod, prečo sme sa v dňoch od 7. do 9. marca 2008 rozhodli zúčastniť duchovných cvičení na tému: „Aby sa Božie Milosrdenstvo stalo známe svetu.“ V náručí Tatier v Dolnom Smokovci sme obohatili naše duše v tomto vrcholiacom pôstnom období a napredovali v šírení úcty k Božiemu Milosrdenstvu podľa pokorného vzoru, ktorý nám zanechal sv. Ján Krstiteľ: „Preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu“ (Jn 1, 31). Veríme, že Božia milosť bude neustále prenikať naše srdcia, aby sa Božie Milosrdenstvo skutočne čoraz viac stávalo známe svetu.

Späť na začiatok