Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
PoďakovanieV mene Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva a združenia Faustínum ďakujeme Bohu bohatému na milosrdenstvo za každého z vás, ktorí spolu s nami tvoríte spoločenstvo chváliace Božie milosrdenstvo. Chceme vám zo srdca poďakovať za vašu pomoc, ktorú ste nám v tomto roku preukázali modlitbou, obetou utrpenia na náš úmysel alebo milodarom. Nech vám nebeský Otec hojne odmení vašu štedrosť.

Za každého z vás sa denne modlíme počas hodiny milosrdenstva a každý tretí štvrtok v mesiaci je o 18.00 hod. za vás slúžená sv. omša.

Želáme a vyprosujeme vám požehnaný nový rok 2014!
List členom a dobrovoľníkom združenia FaustínumV závere roka chceme aj touto cestou informovať všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum o našich novoročných plánoch a pripravovaných akciách.

Nech sa v nás aj cez nás slávi Božie milosrdenstvo!
vanoceJa som z lásky k tebe
zostúpil z neba,
pre teba som žil,
pre teba som zomrel
a pre teba som stvoril nebesia.Len láska k nám spôsobila, že Boh zosiela na zem od vekov prisľúbený Dar.
Len láska k nám spôsobila, že ten Dar zostáva s nami navždy.

Požehnané Vianočné sviatky vyprosujú spojené s Vami
na adorácii novonarodeného Sluhu Jahve


sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva
Zamyslenie na 4. adventnú nedeľuS narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku
(Mt 1, 18-24).
Vianočná zľava na knihu DenníčekVrámci vianočných zliav Vám ponúkame knihu DENNÍČEK.
Vďaka tejto knihe môžeme vstúpiť do života svätej sestry Faustíny, ktorá nás nevtieravo pozýva nachádzať Boha v tých najprozaickejších veciach a udalostiach. Učí nás i veľkej dôvere k Pánovi a milosrdnej láske k blížnym. Jej zápisky nám prinášajú nadčasovú hodnotu, ktorou je kontakt človeka s Bohom. Pretože podstata ľudského života sa neskrýva v zovňajšku, ale vo vnútri – v jeho duši.
Zamyslenie na 3. adventný týždeňJán bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on“ (Mt 11, 2-11).
adventNaše sestry z hrušovskej komunity vás 22. decembra 2013 pozývajú na adventné katechézy do farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou. Oficiálny začiatok adventného duchovného programu je o 15.00 hod. modlitbou v hodine milosrdenstva.
Aleja Adolfa HyluV tzv. nešťastný a poverami opradený piatok 13. decembra 2013 sa uskutoční aj ďalšia šťastná udalosť: stromoradie za Bazilikou Božieho milosrdenstva v Krakove smerom k parkovisku sa od toho dňa bude nazývať Alejou Adolfa Hylu.
Adolf Hyla (1897-1965) maliar ponad dvesto obrazov, ktorého preslávil obraz Milosrdného Ježiša z krakovských Lagievnikov. V 1942 roku sa obrátil na predstavenú nášho kláštora v Krakove s návrhom namaľovať nejaký obraz, ktorý chcel darovať ako ďakovný dar (vótum) za to, že prežil vojnu. Matky Ireny Krzyžanowská mu podarovala reprodukciu obrazu Kazimirowského, ako aj opis vízie sestry Faustíny.
sem.Čakajú nás dve strenutia s košickými bohoslovcami:
V pondelok 09. decembra 2013 na slávnosť Nepoškvrnenej počas večernej Mariánskej akadémie v Seminárnom kostole na Hlavnej v Košiciach sa bohoslovcom aj veriacim po pravidelnej sv. omši o 16.30 hod. prihovorí sr. M. Faustia Szabóová.
V piatok 13. decembra na pozvanie špirituála košického seminára vdp. Dušana Škurlu bohoslovcom a laikom 4. ročníka teológie sr. M. Benediktína Fečová aj v tomto semestri predstaví špiritualitu a charizmu našej kongregácie.
doTak ako každý mesiac, aj v adventnom decembri vás pozývame na duchovnú obnovu do farského kostola v Nižnom Hrušove v piatok 13. decembra 2013 o 17.00 hod. Vdp. farár Vladimír Čech z Hrane a spevácky zbor Nádej z jeho farnosti nás počas sv. omše o 18.00 hod. a následnej spoločnej moderovanej adorácii pripravia na slávenie Vianoc.

Späť na začiatok