Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.11.2017

Naše sestry z hrušovskej komunity sa v sobotu 18. novembra na pozvanie pátrov pallotínov zúčastnia požehnania bočných reliéfov hlavného oltára v kostole Najsvätejšieho Ježišovho Srdca v Michalovciach. Pri príležitosti 10. výročia posviacky kostola ich požehná košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč počas slávnostnej sv. omše o 10.30 hod. Reliéfy znázorňujú apoštolov Božieho milosrdenstva: sv. Jána Pavla II., sv. sestru Faustínu a sv. Vincenta Palottiho.

 

08.11.2017

V nedeľu 19. novembra sa bude konať duchovná obnova vo Farnosti sv. Martina v Hankovciach (okres Bardejov). Na pozvanie vdp. farára Jána Švec Bilyho sa veriacim počas sv. omší vo farskom kostole a na filiálkach prihovorí sr. M. Pavla Stanovčáková a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z hrušovskej komunity. V hodine milosrdenstva o 15.00 hod. sa spoločne pomodlia aj korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej bude slávnostne posvätená aj kaplnka Božieho milosrdenstva.


05.11.2017

Od 3. - 5. novembra sa v  kláštore sestier v Nižnom Hrušove uskutočnila duchovná obnova pre dievčatá. Témou bolo hľadanie "Skrytej krásy". Dievčatá sa cvičili v hľadaní  vnútornej krásy vo svätých, napr. v Panne Márii, sv. Faustíne, ale aj jedna v druhej ako aj v sebe samej. V programe boli zahrnuté prednášky, sv. omše, modlitba sv. ruženca, adorácia, film,  sv. zmierenia a "služba ucha" a rôzne aktivity. Počas večernej adorácie mali stretnutie so skutočnou Krásou - Ježišom, ktorý je hlavným prameňom našej vnútornej krásy, ktorá nás prežaruje a vyžaruje navonok. K tomu viedlo aj motto duchovnej obnovy: Keď nájdeš Boha vo svojom srdci, nájdeš pravý poklad, skutočnú krásu, ktorá ťa bude prežarovať a prežiari aj iných.

02.11.2017

Ponúkame Vám plnofarebný jednotýždňový stolový kalendár Božieho milosrdenstva 2018, ktorý obsahuje fotografie z nášho apoštolátu. V kalendári sú zároveň zdôraznené aj význačné sviatky súvisiace s posolstvom Božieho milosrdenstva a našou kongregáciou. Posielame obratom na dobierku.

Čítať ďalej...

01.11.2017

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme nekládli prekážky Božiemu pôsobeniu (Den. 283).

Ó, Ježišu môj, ako ľahko sa možno posvätiť  – treba len trošku dobrej vôle. Ak Ježiš zbadá v duši tú trošku dobrej vôle, ponáhľa sa dať sa tejto duši a nič ho nemôže zadržať, ani chybné kroky, ani pády – celkom nič. Ježiš sa ponáhľa duši na pomoc, a ak je duša Božej milosti verná, vo veľmi krátkom čase môže dosiahnuť najvyššiu svätosť, akú len stvorenie na zemi môže dosiahnuť. Boh je veľmi štedrý a nikomu neodmieta svoju milosť – dáva viac, ako od neho prosíme. Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti (Den. 291).

Dnes počas meditácie mi dal Boh vnútorné svetlo a pochopila som, v čom spočíva svätosť. Ani milosti, ani zjavenia, ani vytrženia, ani žiadne dary, ktoré dostáva, ju nerobia dokonalou, ale len vnútorné zjednotenie duše s Bohom. Dary sú len ozdobou duše, ale nie sú jej obsahom ani dokonalosťou. Moja svätosť a dokonalosť spočíva v úzkom zjednotení mojej vôle s Božou vôľou. Boh nikdy nasilu neobmedzuje našu slobodnú vôľu. Od nás závisí, či chceme prijať Božiu milosť, alebo nie, či s ňou budeme spolupracovať, alebo ju premárnime (Den. 1107). 


Čítať ďalej...

01.11.2017

Drahí bratia a sestry, požehnaný sviatočný deň!

Slávnosť Všetkých svätých je „naším“ sviatkom: nie z dôvodu, že my sme skvelí, ale preto, lebo Božia svätosť sa dotkla nášho života. Svätí nie sú dokonalými predlohami, ale osobami preniknutými Bohom. Môžeme ich prirovnať k vitrážam kostolov, ktoré prepúšťajú svetlo v rozličných farebných odtieňoch. Svätí sú naši bratia a sestry, ktorí prijali Božie svetlo vo svojom srdci a odovzdali ho svetu, každý podľa svojho „odtieňa“. Ale všetci boli priehľadní, zápasili na odstránení škvŕn a temnôt hriechu, aby tak dali preniknúť jemnému Božiemu svetlu. Toto je cieľ života: dávať prenikať Božiemu svetlu, a  je to aj cieľ nášho života.


Čítať ďalej...

01.11.2017

Pred dušičkovou oktávou stihli v krakovských Lagievnikoch dokončiť obnovu starého vojenského cintorína, ktorý sa nachádza po pravej strane - smerom od parkoviska - pri bazilike Božieho milosrdenstva. Na cintoríne je pochovaných 266 vojakov z čias I. svetovej vojny. Vojaci pochádzajúci z 15 národností, samozrejme aj zo Slovenska, sa pri našom kláštore vtedy liečili na infekčné choroby. Obnovu cintorína iniciovalo Poľské kultúrne združenie.

 

01.11.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedeľné evanjelium (Mt 23,1-12) zachytáva scénu z posledných dní Ježišovho života, v Jeruzaleme; dní naplnených očakávaniami a aj napätiami. Na jednej strane sa Ježiš obracia s tvrdou kritikou na zákonníkov a farizejov, na druhej strane zanecháva dôležité ponaučenia kresťanom všetkých čias, takže aj nám. Ježiš hovorí zástupu: «Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia». Toto znamená, že oni majú autoritu učiť, čo je v súlade s Božím zákonom. No hneď vzápätí Ježiš dodáva: «ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú» (v. 2-3).


Čítať ďalej...

01.11.2017

Vo štvrtok 2. novembra v celej Cirkvi slávime Spomienku na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Pre všetky duše v očistci môžeme od 1. - 8. novembra získať odpustky. 

Večer som sa prechádzala po záhrade a modlila som sa ruženec. Prišla som k cintorínu. Odchýlila som dvere a chvíľu som sa modlila za dušičky. Opýtala som sa ich v duchu: „Určite ste veľmi šťastné?” Vtom som začula slová: „Natoľko sme šťastné, nakoľko sme splnili Božiu vôľu,” a potom nastalo ticho ako predtým. Zahĺbila som sa do seba a dlho som rozmýšľala, ako ja plním Božiu vôľu a ako využívam čas, ktorý mi Boh dáva. (...) Raz som navštívila istú chorú sestričku. Mala už osemdesiatštyri rokov a vyznačovala sa mnohými čnosťami. Opýtala som sa jej: „Sestra, určite ste už pripravená predstúpiť pred Pána?” Odpovedala mi, že celý život sa pripravovala na túto poslednú hodinu, a povedala mi tieto slová: „Vek neoslobodzuje od boja" (Den. 515 a 517).


29.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Túto nedeľu nám liturgia predkladá krátky, ale veľmi významný úryvok evanjelia (Mt 22,34-40). Evanjelista Matúš hovorí, že farizeji sa zišli, aby Ježiša vystavili skúške. Jeden z nich, učiteľ Zákona, mu položil túto otázku: «Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?» (v. 36). Je to úskočná otázka, pretože v Mojžišovom zákone je vyše šesťsto predpisov. Ako rozlíšiť medzi týmito všetkými to najväčšie prikázanie? Ale Ježiš bez akéhokoľvek zaváhania odpovedá: «Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!» A dodáva: «Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!» (v. 37.39).


Čítať ďalej...


Späť na začiatok