Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

13.04.2017

Sobota. Neplač, už netrpím. Za vernosť, s akou si ma sprevádzala v utrpení i v smrti, tvoja smrť bude slávnostná a v tejto poslednej hodine budem pri tebe. Milovaná perla môjho srdca, vidím, že tvoja láska je čistejšia ako láska anjelov, preto čistejšia, lebo bojuješ. Kvôli tebe žehnám svet. Vidím úsilie, na ktoré sa pre mňa podujímaš, a ono nadchýna moje srdce. Po týchto slovách som už neplakala, ale ďakovala som nebeskému Otcovi za to, že nám poslal svojho Syna, i za dielo vykúpenia ľudstva (Den. 1066). 

 

12.04.2017

Zelený štvrtok. Ježiš mi dovolil vstúpiť do večeradla a bola som prítomná pri tom, čo sa tam dialo. Najhlbšie som prežila chvíľu, v ktorej Ježiš pred premenením pozdvihol oči k nebu a tajomne sa rozprával so svojím Otcom. Túto chvíľu náležite spoznáme až vo večnosti. Jeho oči boli ako dva plamene, tvár rozžiarená, biela ako sneh, celá postava majestátna, jeho duša roztúžená. Vo chvíli premenenia si odpočinula nasýtená láska – obeta bola v celej plnosti dokonaná. Teraz bude nasledovať už len vonkajšia ceremónia smrti, vonkajšie zničenie – podstata je vo večeradle. Nikdy v živote som nezažila také hlboké poznanie tohto tajomstva ako počas tejto hodinovej adorácie. Ó, ako vrúcne túžim, aby celý svet poznal toto nepreniknuteľné tajomstvo. Počas svätej omše sa mi ukázal Ježiš a povedal mi: – Pohliadni na moje srdce plné lásky a milosrdenstva, ktoré mám k ľuďom, zvlášť k hriešnikom. Hľaď a zahĺb sa do môjho umučenia. V tej chvíli som vo svojom srdci pocítila a prežila celé Ježišovo umučenie. Prekvapilo ma, že ma tie muky nepripravili o život. Počas adorácie mi Ježiš povedal: – Dcéra moja, vedz, že tvoja živá láska a spoluúčasť, ktoré mi prejavuješ, boli pre mňa útechou v Getsemanskej záhrade (Den. 684, 1663-1664).

 

11.04.2017

Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život (Jn 12,24-25).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V uplynulú nedeľu sme si pripomenuli Ježišov vstup do Jeruzalema za slávnostnostného jasotu učeníkov a veľkého zástupu. Tí ľudia vkladali do Ježiša veľké nádeje: mnohí od neho očakávali zázraky a veľké znamenia, prejavy moci a dokonca slobodu od okupujúcich nepriateľov. Kto z nich by si predstavoval, že onedlho potom bude Ježiš naopak pokorený, odsúdený a usmrtený na kríži? Pozemské nádeje tých ľudí sa tvárou v tvár krížu rúcajú. Avšak my veríme, že práve v Ukrižovanom je naša nádej znovuzrodená. Pozemské nádeje sa zoči-voči krížu rúcajú, avšak znovu sa rodia nové nádeje, nádeje, ktoré pretrvajú navždy.Táto nádej rodiaca sa z kríža je odlišnou nádejou. Odlišuje sa od tých, čo sa rúcajú, od svetských nádejí. O akú nádej však ide pri tejto nádeji rodiacej sa z kríža?


Čítať ďalej...

11.04.2017

Prinášame rozpis sv. omší a pobožností, ktoré sa budú konať v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove:

Zelený štvrtok: omša Pánovej večere v bazilike o 18.00 hod. Po nej celonočná adorácia Najsvätejšej Sviatosti v kláštornej kaplnke.

Veľký piatok: krížová cesta v bazilike po hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Slávenie Pánovho umučenia v bazilike o 18.00 hod. Celonočné bdenie pri Pánovom hrobe.

Biela sobota: Veľkonočná vigília v bazilike o 20.00 hod.

Nedeľa Zmŕtvychvstania Pána: Rezurekcia v bazilike o 7.00 hod.

 

10.04.2017

Na sviatok Milosrdenstva Vás pozývame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP. 

PROGRAM SLÁVNOSTI: 

Vigília sviatku Božieho milosrdenstva:

- 15:00 h Modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
- 16:00 h Sv. Ján Pavol II. a sv. Faustína – svedkovia a poslovia Božieho milosrdenstva – uctenie relikvií
- 18:00 h Svätá omša; po svätej omši požehnanie obrazov Božieho milosrdenstva
- 19:30 h Cesta svetla
- 21:30 h Začiatok celonočnej adorácie

Nedeľa Božieho milosrdenstva (23. apríla 2017)

- 6:30 h Ranné chvály a Eucharistické požehnanie

- 7:00 h Svätá omša

- 8:00 h Svätá omša

10:00 h Slávnostná svätá omša; celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup;

- 15:00 h Slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva – agapé

 

10.04.2017

Na Veľký piatok sa každoročne začína novéna pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Môžete sa ju modliť v spoločenstve, farskom kostole alebo doma v kruhu rodiny či individuálne. Ponúkame Vám jej plné znenie. Novéna spočíva v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva počas 9 dní. Môžeme ju obohatiť aj textami z Denníčka, ktoré nadiktoval Pán Ježiš  sv. Faustíne Kowalskej na jej osoh a dal prisľúbenia týkajúce sa aj ostatných ľudí.

 

Čítať ďalej...

10.04.2017

Nedeľa Božieho milosrdenstva pripadá v tomto roku na 23. apríla. Všetkým, ktorí sa rozhodli putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ponúkame plán sv. omší na tento deň. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná 24 hodín (od 18.00 hod. v sobotu do 18.00 hod. v nedeľu).

0.00 hod. – sv. omša v bazilike

6.00 hod. - sv. omša v bazilike

8.00 hod. - sv. omša v bazilike

10.00 hod. – sv. omša pred bazilikou, celebruje krakovský metropolita arcibiskup Marek Jendraševský

12.30 hod. - sv. omša v bazilike

15.00 hod. - slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike

16.00 hod. - sv. omša pred bazilikou

18.00 hod. - sv. omša v bazilike

19.00 hod. - sv. omša v kláštornej kaplnke

 

09.04.2017

Kvetná nedeľa. V tú nedeľu som zvlášť prežívala pocity najsladšieho Ježišovho Srdca. Môj duch bol tam, kde bol Ježiš. Videla som Pána Ježiša, sediaceho na osliatku, apoštolov a všetky zástupy, ktoré kráčali spolu s Pánom Ježišom, rozradostené, s ratolesťami v rukách. Niektorí ich hádzali pod nohy Pánu Ježišovi, iní držali vetvičky hore, skákali a vyskakovali pred Pánom a nevedeli, čo robiť od radosti. Videla som aj druhý zástup, ktorý vyšiel naproti Ježišovi, tak isto s rozradostenou tvárou a s ratolesťami v rukách. Aj malé deti neprestajne vykrikovali od radosti, ale Ježiš bol veľmi vážny a dal mi poznať, ako v tom čase trpel. V tej chvíli som nevidela nič, len Ježiša, ktorý mal Srdce presýtené ľudskou nevďačnosťou.


Čítať ďalej...

02.04.2017

V sobotu 6. mája sa uskutoční v poradí už 13. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Otvorenie púte je o 9.00 hod., pokračuje sa modlitbou radostnej časti sv. ruženca a o 10.30 slávnostnou sv. omšou, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Štefan Sečka, spišský biskup. Popoludní program pokračuje o 14.00 hod. prednáškou sr. M. Blanky Krajčíkovej KMBM a modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

 

01.04.2017

Preto sa to prisľúbenie zakladá na viere,aby tak pochádzalo z milosti a aby platilo pre všetko potomstvo, nielen pre to podľa zákona, ale aj pre to podľa viery Abraháma, otca nás všetkých, ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“, za nášho otca pred Bohom, ktorému uveril a ktorý dáva život mŕtvym a volá k bytiu to, čo ešte nie je. On dúfal proti všetkej nádeji, veril, a stal sa tak otcom mnohých národov, podľa toho, čo bolo povedané: „Také bude tvoje potomstvo.“ A neochabol vo viere, keď videl, že jeho telo je už odumreté. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť (Rim 4,16-19a.22).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pasáž z Listu sv. Pavla Rimanom, ktorú sme si práve vypočuli, je nám veľkým darom. Vskutku, sme navyknutí uznávať Abraháma za nášho otca vo viere; dnes nám apoštol dáva porozumieť, že Abrahám je pre nás otcom v nádeji; nielen otcom vo viere, ale aj otcom v nádeji. A to preto, že v jeho príbehu už môžeme vnímať ohlasovanie Zmŕtvychvstania, nového života, ktorý víťazí nad zlom a nad samotnou smrťou. V texte sa hovorí, že Abrahám uveril Bohu, «ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet» (Rim 4,17); a potom upresňuje: «neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho telo je už odumreté a že je odumreté aj Sárino lono» (Rim 4,19). Toto je skúsenosť, ktorú sme povolaní žiť aj my. Boh, ktorý sa zjavuje Abrahámovi, je Bohom, ktorý zachraňuje, Bohom, ktorý dáva vyjsť z beznádeje a zo smrti, Bohom, ktorý volá k životu.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok