Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

28.02.2018

Už po piatykrát sa môžu veriaci počas Pôstneho obdobia zapojiť do celosvetovej iniciatívy 24 hodín pre Pána a to konkrétne v dňoch od 9. do 10. marca. Hlavnou témou reflexie na tento rok sú slová Žalmu 130, 4: Ty si milostivý.

 
V diecézach nech sa šíri iniciatíva „24 hodín pre Pána“, ktorá sa slávi v piatok a sobotu pred Štvrtou pôstnou nedeľou. S presvedčením opäť postavme do centra pozornosti sviatosť zmierenia, pretože ona umožňuje hmatateľne zakúsiť veľkosť Božieho milosrdenstva (pápež František).


27.02.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechézach o svätej omši. Po liturgii slova – pri ktorej som sa pristavil v predošlých katechézach – nasleduje ďalšia konštitutívna časť svätej omše, ktorou je liturgia Eucharistie. V nej prostredníctvom svätých znamení Cirkev ustavične sprítomňuje obetu Novej zmluvy spečatenú Ježišom na oltári kríža (porov. Konštitúcia II. vatik. koncilu Sacrosanctum concilium, 47).

Prvým kresťanským oltárom bol oltár kríža. A keď prichádzame k oltáru, aby sme slávili svätú omšu, naša pamäť smeruje k oltáru kríža, kde sa odohrala prvá obeta. Kňaz, ktorý pri svätej omši zastupuje Krista, koná to, čo samotný Pán konal pri Poslednej večeri a čo pri nej učeníkom odovzdal: vzal chlieb a kalich, vzdával vďaky a dával učeníkom, hovoriac: «Vezmite a jedzte, ... pite: toto je moje telo, ... toto je kalich mojej krvi. Toto robte na moju pamiatku».


Čítať ďalej...

25.02.2018

Náš Boh dokáže písať rovno aj na krivých riadkoch...

Drahé dievčatá, príďte sa o tom presvedčiť počas duchovnej obnovy, ktorú pre vás organizujeme v dňoch od 9. - 11. marca v kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnovu vedie vdp. Ján Kocurko a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Spoločne nahliadneme do histórie života rôznych biblických žien, aby sme zistili, aký úžasný bol a je náš Boh aj v tej našej životnej histórii...


Čítať ďalej...

22.02.2018

Na pozvanie vdp. Ondreja Šmidriaka sa v dňoch od 2. - 4. marca uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Mikuláša v Sklabinej. Obnovu bude viesť sr. Jana Mária Krnáčová a sr. M. Pavla Stanovčáková z hrušovskej komunity. Podrobný program na plagátiku v prílohe.


Čítať ďalej...

20.02.2018

Srdečne pozývame všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov zo združenia Faustínum, na trojdňové duchovné cvičenia do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove od 2. - 4. marca. Exercície na tému: Stretnúť sa s milosrdným Ježišom vedie vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Začiatok je o 15.00 hod. a záver v nedeľu po obede.


Čítať ďalej...

20.02.2018

V nedeľu 25. februára navštívia náš kláštor a farnosť v Nižnom Hrušove chlapci z propedeutického (nultého) ročníka z kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Doprevádzať ich bude ich prefekt o. Marek Kunder. Prizrú sa pastorácii vo  farnosti a životu sestier z hrušovskej komunity. Stretnutie sa začne sv. omšou o 8.00 hod., po ktorej sa chlapci stretnú so sestrami a vdp. farárom Františkom Petrom. Po spoločnom obede na fare bude nasledovať krížová cesta a modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva.

 

20.02.2018

V rámci tzv. nedeľnej školy sa v nedeľu 25. februára uskutoční prednáška o úcte k Božiemu milosrdenstvu v Stuľanoch, ktoré patria do Farnosti sv. Ondreja v Koprivnici. Na pozvanie vdp. farára Milana Supeka podstatu a nové formy úcty Božieho milosrdenstva prestaví sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 

20.02.2018

Počas štyroch rokov prebiehala vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči pravidelná formácia členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Formáciu viedol vdp. dekan Peter Ivanič. Záverečné stretnutie spojené so spoločnou modlitbou sv. ruženca, adoráciou a agapé sa uskutoční v sobotu 3. marca. Stretnutie bude viesť sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

 

13.02.2018

Zastav sa trochu a zanechaj tento nepokoj a nezmyselné naháňanie sa, ktoré napĺňa srdce trpkosťou z pocitu že človek nikdy k ničomu nedôjde. Zastav sa, zanechaj tento tlak, nútiaci ťa žiť zrýchlene, ktorý rozptyľuje, delí a napokon ničí čas pre rodinu, čas pre priateľstvo, čas na deti, čas na starých rodičov, čas na vďaku... čas na Boha.

Zastav sa trochu pred potrebou, aby ťa stále všetci videli, pred potrebou byť stále „vo výklade“, pre ktorú sa zabúda na hodnotu intimity a uzobranosti.

Zastav sa trochu pred sebavedomým pohľadom a prchavými pohŕdavými poznámkami, z ktorých sa rodí zabúdanie na nežnosť, súcit a rešpekt pri stretnutiach s druhými, zvlášť so zraniteľnými, chorými a pred tými, čo sa topia v hriechu a v omyle.

Zastav sa trochu pred sklonom chcieť mať všetko pod kontrolou, chcieť všetko vedieť, všetko devastovať. Tieto postoje sa v tebe rodia keď zabudneš na vďaku za dar, ktorým je život a toľké dobrá, ktoré si dostal.


Čítať ďalej...

12.02.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechéze o svätej omši. Počúvanie biblických čítaní predĺžené v homílii je odpoveďou - na čo? Je odpoveďou na jedno právo: na duchovné právo  Božieho ľudu hojne prijímať poklad Božieho slova (porov. Úvod Lekcionára, 45). Každý z nás, keď ide na svätú omšu, má právo na to, aby hojne prijímal Božie slovo dobre prečítané, dobre povedané a potom dobre vysvetlené v homílii. Je to právo! A keď sa Božie slovo neprečíta dobre, keď nie je horlivo hlásané diakonom, kňazom či biskupom, opomína sa právo veriacich. Máme právo na počúvanie Božieho slova.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok