Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

18.02.2017

22. februára – 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša

6. marca – 21. výročie založenia združenia Faustínum v Krakove

23. apríla – Sviatok milosrdenstva

30. apríla – 17. výročie kanonizácie sestry Faustíny

6. mája – púť Rádia LUMEN do krakovského sanktuária

20. mája – púť Gréckokatolíkov do sanktuária

5. augusta – sviatok patrónky našej kongregácie - Matky Božieho milosrdenstva

25. augusta – 112. výročie narodenia sv. sestry Faustíny

13. septembra – 82. výročie zjavenia modlitby korunky Božieho milosrdenstva

5. októbra – 79. výročie smrti sv. sestry Faustíny

1. novembra – 155. výročie vzniku našej kongregácie 


18.02.2017

...si pripomíname 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Krista sv. sestre Faustíne v kláštore v Plocku. Obraz predstavuje zmŕtvychvstalého Spasiteľa, ktorý prináša ľuďom pokoj odpustením hriechov za cenu svojho umučenia a smrti na kríži. Lúče krvi a vody, prúdiace zo srdca prebodnutého kopijou (ktoré na obraze nie je vidieť), ako aj jazvy po ranách ukrižovania pripomínajú udalosti Veľkého piatka (Jn 19, 17–18.33–37). Obraz Milosrdného Ježiša teda spája v sebe tieto dve udalosti z evanjelia, ktoré v celej plnosti hovoria o láske Boha k človeku. Tento obraz, povedal taktiež Pán Ježiš, má pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna (Den. 742)Cez ten obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša (Den. 570). Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, ale najmä v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju slávu (Den. 48). Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti (Den. 327).

 

17.02.2017

Všetkých, ktorí spolu s nami chcú poďakovať Bohu bohatému na milosrdenstvo za dar obrazu milosrdného Ježiša, pozývame v stredu 22. februára do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. Program slávnosti začína modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., pokračuje sv. omšou a moderovanou adoráciou, ktorú pripravili naše sestry z košickej komunity. Po nej o 16.50 hod. nasleduje prednáška o poslaní obrazu Božieho milosrdenstva spojená s modlitbou slávnostného sv. ruženca. Celú slávnosť ukončí sv. omša o 18.00 hod., po ktorej si veriaci budú môcť uctiť relikvie apoštolov Božieho milosrdenstva: sv. sestry Faustíny a sv. Jána Pavla II.

16.02.2017

V nedeľu 19. februára tri naše sestry (dve Poľky a jedna Brazílčanka) odleteli do šesťmiliónového Rio de Janiero v Brazílii, kde otvárame 14. zahraničný kláštor našej rehole. Sestry budú pôsobiť medzi deťmi z chudobných rodín a v resocializačnom ústave pre dievčatá. Počas prvých dní v novom prostredí bude so sestrami aj generálna predstavená m. Petra Kowalczyk a generálna ekonómka sr. Benedykta Stefaniak. 


Čítať ďalej...

16.02.2017

Úvod ku katechéze tvorili slová sv. apoštola Pavla z 5. kapitoly Listu Rimanom: A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali (Rim 5,1-5).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Už od malička nás učia, že nie je dobré sa vychvaľovať. V mojej krajine sa tým, čo sa vychvaľujú, hovorí pávi. A je to správne, lebo chvastať sa tým, čím sme, či tým, čo máme, je okrem istej pýchy aj nedostatkom úcty k druhým, osobitne k tým menej šťastlivým než sme my. V tejto pasáži Listu Rimanom nás ale apoštol Pavol prekvapuje, keďže nás až dvakrát vyzýva chváliť sa. Čo to však chce? Azda aby sme boli tými pávmi? Ak vyzýva k chváleniu sa, je teda správne sa niečím pochváliť. Takže, čím sa možno správne chváliť? A ako sa to dá bez toho, aby sme urážali druhých, bez toho, aby sme niekoho vylučovali?


Čítať ďalej...

10.02.2017

Nový krakovský metropolita arcibiskup Marek Jedraszewský z vďačnosti za nomináciu na tento úrad daroval Svätému Otcovi Františkovi sošku sv. sestry Faustíny Kowalskej. Stalo sa tak vo štvrtok 9. februára v Ríme počas plenárneho zasadnutia Kongregácie pre katolícku výchovu. Soška je vyrobená z umelého kameňa a znázorňuje našu sväticu v pohybe, s očami upretými k nebu a v ľavej ruke drží obraz Milosrdného Ježiša. Pri nohách má umiestnenú relikviu 1. triedy (z kosti). Sošku zhotovila Kristína Faldyga-Solska, mladá poľská umelkyňa z Lodže. 


Čítať ďalej...

09.02.2017

Katechézu Svätého Otca uviedlo čítanie z Prvého listu sv. apoštola Pavla Solúnčanom: Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! (1Sol 5,14-18)

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V predošlú stredu sme videli, že svätý Pavol v Prvom liste Solúnčanom vyzýva zotrvať zakorenenými v nádeji v zmŕtvychvstanie (porv. 5,4-11) – s tým krásnym vyjadrením: „budeme navždy s Pánom“. V rovnakom kontexte apoštol ukazuje, že kresťanská nádej nemá len osobný, individuálny charakter, ale má ducha spoločenstva, cirkevného ducha. My všetci dúfame. My všetci máme nádej, a to aj ako spoločenstvo.


Čítať ďalej...

05.02.2017

15. februáraNa stredu 15. februára pripadajú rehoľné meniny sv. sestry Faustíny Kowalskej. Zároveň je tento deň aj liturgickou spomienkou na jej vilňuského spovedníka vdp. prof. Michala Sopočku, ktorého si v Cirkvi od 28. septembra 2008 ctíme ako blahoslaveného. Práve v tento deň, v deň rehoľnín svojej penitentky, pred 42 rokmi zomrel.
Ježišu, ďakujem ti za túto veľkú milosť, čiže za spovedníka, ktorého si mi sám ráčil vybrať a ktorého si mi dal poznať vo videní skôr, než som sa s ním zoznámila
(Den. 61).

 

03.02.2017

Keď Ježišoví rodičia prinášajú Dieťa, aby splnili nariadenia zákona, Simeon, «z vnuknutia Ducha» (Lk 2,27), vzal do náručia Dieťa a začal pieseň požehnania a chvály: «Lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu» (Lk 2, 30-32). Simeon mohol nielen vidieť, ale mal tiež privilégium objať túžobnú nádej, a to ho vedie k radostnému jasotu. Jeho srdce sa raduje, lebo Boh prebýva uprostred svojho ľudu; vníma, že je telom jeho tela. Dnešná liturgia nám hovorí, že skrze tento obrad, štyridsať dní po narodení, «sa Pán Ježiš teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojím ľudom, ktorý ho s vierou očakával» (Rímsky misál, 2. februára, Požehnanie sviec a procesia). Stretnutie Boha so svojim ľudom vyvoláva radosť a obnovuje nádej.

Čítať ďalej...

02.02.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V predchádzajúcich katechézach sme začali našu cestu na tému nádej čítajúc v tejto perspektíve niektoré stránky Starého zákona. Teraz chceme objasniť mimoriadny význam, ktorý táto cnosť nadobúda v Novom zákone, keď sa stretáva s novosťou predstavenou Ježišom a udalosťou Veľkej noci: [je ňou] kresťanská nádej. My kresťania sme ženami a mužmi nádeje. To je to, čo jasne vystupuje do popredia už od prvého textu, ktorý bol napísaný, totiž Prvého listu sv. Pavla Solúnčanom. V úryvku, ktorý sme si vypočuli, možno vnímať celú tú sviežosť a krásu prvého kresťanského ohlasovania. Komunita Solúnčanov bola spoločenstvom mladým, založeným len nedávno; a predsa, napriek ťažkostiam a mnohým skúškam, je zakorenená vo viere a s entuziazmom a s radosťou oslavuje zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Apoštol sa teda so všetkými zo srdca raduje, keďže tí, čo sa znovu rodia vo Veľkej noci, sa skutočne stávajú «synmi svetla a synmi dňa» (5,5) – tak ich nazýva – v moci plného spoločenstva s Kristom.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok