Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

22.06.2017

Čo majú spoločné Fatima a sv. Faustína? Nielen dve začiatočné písmená... Obidve totiž pripomínajú, že jedinou záchranou sveta je reanimácia veriaceho srdca. Obidve sú znakom Božej starostlivosti o človeka, pripomínajú zabudnuté pravdy Evanjelia, sú pomocou pre ľudí danej epochy, vzývajú k prehĺbeniu viery. Fatimské posolstvo a posolstvo o Božom milosrdenstve majú veľa spoločného. Podstata je taká istá: nekonečne milosrdný Boh nás vzýva, aby sme dbali o svoju spásu a o spásu sveta, aby sme prosili o Božie milosrdenstvo a našli záchranu pri Srdciach Ježiša a Márie. Povedz ubolenému ľudstvu, nech sa privinie k môjmu milosrdnému srdcu a ja ho naplním pokojom, povedal Ježiš sv. sestre Faustíne. Srdce Ježišovo a Máriino chcú cez vás preukázať ľudstvu veľké milosrdenstvo, povedal anjel deťom vo Fatime. Fatima aj Denníček sv. Faustíny sú výzvou k obráteniu, k premene.


Čítať ďalej...

20.06.2017

Vo štvrtok 1. júna vošiel do platnosti dekrét Apoštolskej penitenciárie, podľa ktorého je nábožné odriekanie modlitby korunky Božieho milosrdenstva za stanovených podmienok spojené so získaním úplných odpustkov pre duše v očistci. 

Text dekrétu:

Apoštolská penitenciária na základe právomocí, ktoré jej zveril Svätý Otec František, ochotne súhlasí, aby veriaci v duchu pravého pokánia mohli získať úplné odpustky po riadnom splnení zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza), ktoré môžu privlastniť dušiam veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:


Čítať ďalej...

20.06.2017

Prinášame skrátenú prenášku sr. Alicje Zelmaňskej, ktorú predniesla počas valného zhromaždenia delegátov združenia Faustínum:

Kto to je apoštol Božieho milosrdenstva? Aká je jeho úloha? Akými spôsobmi má apoštolovať? Ktoré spôsoby apoštolátu sú správne a vhodné pre ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva? Ako odovzdáva svetu posolstvo zverené sv. sestre Faustíne?

Keď sa povie apoštol Božieho milosrdenstva, predstavíme si osobu, ktorá hlása posolstvo o Božom milosrdenstve, tak ako bolo zverené sv. sestre Faustíne, čiže hovorí iným o obraze, korunke, hodine milosrdenstva či sviatku. Niekedy môže aj organizovať kongresy, sympóziá o Božom milosrdenstve alebo sa ich aspoň zúčastňuje. Toto všetko sú druhy apoštolátu, ale je to iba jedna časť. V našom živote ide totiž o niečo viac. A preto sa spoločne zamyslime, čo to je apoštolát a aká je jeho podstata? Poslaním Krista bolo hlásať a sprítomňovať pravdu o milosrdnej láske Boha k nám, zvlášť k hriešnikom, a spása sveta. Kristus sprítomňujúc milosrdenstvo Otca, konal, hlásal a vyprosoval milosrdenstvo. Plnosť milosrdenstva pozostáva zo skutkov, slov a modlitby.


Čítať ďalej...

17.06.2017

V sobotu 17. júna sa v krakovskom sanktuáriu konalo V. Valné zhromaždenie delegátov združenia Faustínum. 95 delegátov a hostí z 10 krajín sveta, z toho 13 zo Slovenska, začalo stretnutie slávnostnou sv. omšou, ktorú krakovský metropolita Mons. Marek Jendraszewský. Valné zhromaždenie otvorila generálna predstavená našej rehole m. Petra Kowalczyk. Zhrnutie činnosti a výkaz hospodárenia združenia prezentovala sr. Alicja Zelmaňská, doterajšia predsedníčka, ktorá tiež predniesla prednášku s názvom Byť apoštolom milosrdného Ježiša. Za novú predsedníčku Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bola nominovaná sr. Miriam Janiec. Do rady združenia bol po prvýkrát zvolený aj Slovák – Ing. Martin Hrabovský zo spoločenstva združenia Faustínum v Košiciach.


Čítať ďalej...

02.06.2017

V stredu 7. júna pripadá 20. výročie od prvej pápežskej návštevy v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Bola to návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. Povedal nám vtedy: Drahé sestry! Spočíva na vás neobyčajné povolanie. Tým, že Kristus vybral spomedzi vás blahoslavenú Faustínu urobil vašu kongregáciou strážkyňou tohto miesta, a zároveň vás pozval k zvláštnemu apoštolátu jeho milosrdenstva. Prosím vás, ujmite sa tohto diela. Dnešný človek potrebuje vaše hlásanie milosrdenstva; potrebuje vaše milosrdné diela a potrebuje vašu modlitbu o milosrdenstvo. Nezanedbávajte žiadne z týchto foriem apoštolátu.


02.06.2017

Vyše 200 účastníkov a pozvaných hostí sa zúčastnilo II. Kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorý sa konal v Košiciach v dominikánskom kultúrnom centre Veritas a vo Svätyni Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP. Kongres otvoril slávnostnou sv. omšou košický metropolita Mons. Bernard Bober. Úvodné aj záverečné slová kongresu patrili generálnej matke našej kongregácie Petre Kowalczyk z Varšavy. Počas troch dní si účastníci mohli vypočuť hodnotné prednášky prednášajúcich nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a Poľska. Zazneli úžasné svedectvá, videopozdravy či gospelový koncert. Kongres obohatila aj sobotňajšia slávnosť prijatia nových členov združenia Faustínum.


Čítať ďalej...

01.06.2017

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás pozýva na Druhý kongres apoštolov Božieho milosrdenstva na Slovensku, ktorý sa uskutoční  od 9. – 11. júna v Košiciach v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas.

Téma kongresu znie: Krása a bohatstvo kresťanského milosrdenstva. Patronát nad kongresom prevzal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Program zahŕňa spoločné slávenie eucharistie, modlitbu v hodine milosrdenstva, prednášky významných osobností, svedectvá a kultúrny program.

Prihlasovanie UZAVRETÉ.


Čítať ďalej...

01.06.2017

V sobotu 10. júna počas Druhého kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva budeme v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach prijímať 10 nových členov do združenia Fustínum. Počas slávnostnej svätej omše o 15. 30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, bude tiež 10 členov skladať svoje prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu. Na Slovensku máme 183 členov a 1729 dobrovoľníkov združenia apoštolov Božieho milosrdenstva.

 

01.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. 

Program:

Čítať ďalej...

01.06.2017

Od 16. - 18. júna sa vo Farnosti sv. Štefana v Úbreži bude konať trojdňová duchovná obnova na tému: Túžim, aby mi moje stvorenia dôverovali. Na pozvanie vdp. Radoslava Krenického bude obnovu vo farnosti a vo filiálkach Veľké Revištia a Fekišovce viesť sr. M. Faustia Szabóová z košickej komunity. 

Podrobný program v prílohe:


Čítať ďalej...


Späť na začiatok