Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

05.12.2016

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V evanjeliu tejto Druhej adventnej nedele zaznieva výzva Jána Krstiteľa: «Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo!» (Mt 3,2). S tými istými slovami Ježiš začne svoju misiu v Galilei (porov. Mt 4,17); a toto bude aj ohlasovanie, ktoré budú mať jeho učeníci za úlohu prinášať pri svojej prvej misionárskej skúsenosti (porov. Mt 10,7). Evanjelista Matúš chce takto Jána predstaviť ako toho, kto pripravuje cestu Kristovi, ktorý prichádza, a učeníkov ako pokračovateľov v Ježišovom kázaní. Ide tu o tú istú radostnú zvesť: prichádza Božie kráľovstvo, ba už sa priblížilo, je medzi nami!


Čítať ďalej...

05.12.2016

V prebiehajúcom adventnom období bude sr. M. Boromea z košickej komunity viesť dve duchovné obnovy. Prvú od 8. - 9. decembra vo farnosti Sklabiná (okres Veľký Krtíš) a v dvoch filiálkach: Obeckov a Nová Ves. Po sv. omšiach bude mať príhovor o posolstve Božieho milosrdenstva s dôrazom na skutky milosrdenstva a stretne sa aj s deťmi v dvoch materských škôlkach. Druhú duchovnú obnovu od 9. - 11. decembra bude mať vo farnosti sv. Imricha v Želovciach a vo filiálke Záhorce. V programe sú prednášky, adorácia, modlitby v hodine milosrdenstva, film o sv. sestre Faustíne a uctenie jej relikvie. 

 

05.12.2016

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie od 12.00 - 13.00 je "Hodina milosti pre svet". Táto pobožnosť súvisí zo zjaveniami Panny Márie, ktorá 8. decembra 1947 v Montichiari, v Taliansku, povedala: "Svojím príchodom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý rok slávila hodina Milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných mnoho milostí pre dušu a telo... onedlho ľudia spoznajú veľkosť tejto hodiny milosti. Ak niekto nemôže v tom čase prísť do kostola, nech sa modlí doma." Vďaka modlitbe v tej hodine zošle veľa milostí. Prisľúbila obzvlášť hojné obrátenia.

V Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagievnikoch je "Hodina milosti" tradične praktizovaná v kaplnke pred milostivým obrazom milosrdného Ježiša a hrobom sv. Faustíny.

 

04.12.2016

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán (Mt 3,1-6).


Čítať ďalej...

02.12.2016

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešnou katechézou uzatvárame cyklus venovaný milosrdenstvu. Milosrdenstvo však musí pokračovať! Katechézy končia. Ďakujme Pánovi za všetko toto a uchovávajme si to v srdci ako útechu a posilu.

Posledný skutok duchovného milosrdenstva požaduje modliť sa za živých a mŕtvych. Môžeme k nemu pripojiť aj posledný skutok telesného milosrdenstva, ktorý pozýva mŕtvych pochovávať. Táto posledná požiadavka sa môže zdať zvláštna; no naopak, v niektorých oblastiach sveta zmietaných vojnou, s bombardovaním, ktoré deň i noc zasieva strach a bezbranné obete, je tento skutok smutne aktuálny.


Čítať ďalej...

30.11.2016

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes Cirkev začína nový liturgický rok, čiže nové kráčanie Božieho ľudu na ceste viery. A ako vždy začíname s Adventom. Evanjeliová stať (Mt 24,37-44) nás uvádza do jednej z najpútavejších tém adventného času: Pánovho navštívenia ľudstva. Prvé navštívenie – všetci to vieme – sa udialo Vtelením, narodením Ježiša v betlehemskej jaskyni. Druhé navštívenie sa deje v prítomnosti: Pán nás neustále navštevuje, každý deň, kráča po našom boku a je to prítomnosť útechy. A napokon to bude tretia, posledná návšteva, ktorú vyznávame zakaždým, keď recitujeme Krédo: «Opäť príde v sláve súdiť živých i mŕtvych». Pán nám dnes hovorí o tejto jeho poslednej návšteve, tej, ktorá sa udeje na konci čias, a hovorí nám, kam vyústi naša cesta. 


Čítať ďalej...

28.11.2016

Ježiš povedal svojim učeníkom: Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete (Mt 24, 37-44).

 

Čítať ďalej...

27.11.2016

Pri príležitosti ukončenia Svätého roku milosrdenstva vydal pápež František apoštolský list Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda). Misericordia et misera sú dve slová, ktoré sv. Augustín používa, keď hovorí o stretnutí Ježiša a cudzoložnice (porov. Jn 8, 1 – 11). Na priblíženie tajomstva Božej lásky, ktorá vychádza hriešnikovi v ústrety, nevedel nájsť krajšie a vhodnejšie vyjadrenie ako toto: „Ostali iba tí dvaja: biedna a milosrdenstvo“ (In Joh 33, 5). Koľko Božieho súcitu a Božej spravodlivosti je v tomto rozprávaní! Augustínovo učenie nám osvetlí záver mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, pričom naznačí cestu, ktorou sme pozvaní kráčať v budúcnosti," prihovára sa v úvode listu pápež František. 


Čítať ďalej...

26.11.2016

Srdečne pozývame všetky dievčatá a ženy na advetné duchovné cvičenia, ktoré sme pre vás pripravili od 2. - 4. decembra v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Exercície na tému: Túžim sa celá premeniť bude viesť p. Rudolf Bartal OCD a sr. M. Faustia Szabóová KMBM. Začiatok je v piatok o 15.00 hod. 

 

24.11.2016

Lukášovo evanjelium v správe o Ježišovom narodení hovorí o tom, ako Jozef s Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehema. Keďže nebolo pre nich miesta v betlehemskej hospode, ktorá slúžila ako prístrešie pre pocestných, museli si hľadať útulok inde. Hoci pohostinstvo patrilo k náboženským povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali ubytovanie u ľudí. Uchýlili sa teda do jaskyne…


Aj počas tohtoročného Adventu vás pozývame k spoločnému putovaniu s Vteleným Slovom k jasličkám. Na každý adventný týždeň sme pre vás pripravili zamyslenie vychádzajúce z nedeľného evanjelia, doplnené o krátky príbeh a citát z Denníčka sv. Faustíny.

Nech Svätá Rodina nájde počas týchto Vianoc útulný prístrešok v našom srdci…

 


Späť na začiatok