Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

03.02.2017

Keď Ježišoví rodičia prinášajú Dieťa, aby splnili nariadenia zákona, Simeon, «z vnuknutia Ducha» (Lk 2,27), vzal do náručia Dieťa a začal pieseň požehnania a chvály: «Lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu» (Lk 2, 30-32). Simeon mohol nielen vidieť, ale mal tiež privilégium objať túžobnú nádej, a to ho vedie k radostnému jasotu. Jeho srdce sa raduje, lebo Boh prebýva uprostred svojho ľudu; vníma, že je telom jeho tela. Dnešná liturgia nám hovorí, že skrze tento obrad, štyridsať dní po narodení, «sa Pán Ježiš teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojím ľudom, ktorý ho s vierou očakával» (Rímsky misál, 2. februára, Požehnanie sviec a procesia). Stretnutie Boha so svojim ľudom vyvoláva radosť a obnovuje nádej.

Čítať ďalej...

02.02.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V predchádzajúcich katechézach sme začali našu cestu na tému nádej čítajúc v tejto perspektíve niektoré stránky Starého zákona. Teraz chceme objasniť mimoriadny význam, ktorý táto cnosť nadobúda v Novom zákone, keď sa stretáva s novosťou predstavenou Ježišom a udalosťou Veľkej noci: [je ňou] kresťanská nádej. My kresťania sme ženami a mužmi nádeje. To je to, čo jasne vystupuje do popredia už od prvého textu, ktorý bol napísaný, totiž Prvého listu sv. Pavla Solúnčanom. V úryvku, ktorý sme si vypočuli, možno vnímať celú tú sviežosť a krásu prvého kresťanského ohlasovania. Komunita Solúnčanov bola spoločenstvom mladým, založeným len nedávno; a predsa, napriek ťažkostiam a mnohým skúškam, je zakorenená vo viere a s entuziazmom a s radosťou oslavuje zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Apoštol sa teda so všetkými zo srdca raduje, keďže tí, čo sa znovu rodia vo Veľkej noci, sa skutočne stávajú «synmi svetla a synmi dňa» (5,5) – tak ich nazýva – v moci plného spoločenstva s Kristom.


Čítať ďalej...

02.02.2017

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove dve Slovenky: sr. M. Blanka a sr. Jana Mária, zložili svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, spolu s rektorom krakovského sanktuária vdp. prelátom Františkom Šlusarczykom, slovenskými pátrami kapucínmi a jezuitami, ako aj vdp. farármi z Nižného Hrušova a Slanca. Na slávnosť prijal pozvanie aj generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove p. Ivan Škorupa s manželkou. Otec biskup vo svojej homílii zdôraznil význam obety a utrpenia. Vychádzal z citátu z Denníčka sv. sestry Faustíny: Kladiem ti dnes svoje srdce na paténu, na ktorej je položené tvoje Srdce, Ježišu, a obetujem sa dnes s tebou Bohu, tvojmu aj môjmu Otcovi, ako obeta lásky a zvelebenia. Otče milosrdenstva, pozri na obetu môjho srdca, ale cez ranu Ježišovho Srdca. Citát prepojil so sviatkom Obetovania Pána a s Fatimským rokom. Ako vzor dal sestrám Pannu Máriu, s ktorou sa jej Syn podelil svojím utrpením. V závere poďakoval rodičom sestier za ich dar a obetu pre rehoľu i Cirkev.


Čítať ďalej...

01.02.2017

V piatok 3. februára hakeri úplne prevzali náš profil Faustyna2016 na Facebooku. Odstránili všetky posty, archív a vložili profilové logo firmy The North Face.

Sestry z našej kongregácie v Krakove, ktoré sú administrátorami stránky, naň nemajú prístup, a preto neberú zodpovednosť za posty, ktoré tam môžu byť eventuálne umiestnené.

Profil Faustyna2016 vznikol pred minuloročnými SDM. Sestry ho vedli v troch jazykoch: poľštine, angličtine a španielčine.

 

01.02.2017

Od 10. - 12. februára Katolícka univerzita v Ružomberku organizuje 2. ročník benefičného gospeloveho festivalu Gospel Fest. Počas festivalu vystúpia gospelové kapely zo Slovenskej scény a vzácni hostia zo spoločenského i kultúrneho života. V piatok sr. Faustia z košickej komunity počas benefičného festivalu mladým odprezentuje život sv. Faustíny a posolstvo o Božom milosrdenstve. Na festival zavíta aj sv. sestra Faustína v podobe relikvie.

 

29.01.2017

V sobotu 28. januára bol slávnostne uvedený nový krakovský metropolita arcibiskup Marek Jedraszewský. Prvú sv. omšu o 7.00 hod. celebroval v nedeľu v kláštornej kaplnke našej kongregácie v krakovskom sanktuáriu spolu s rektorom sanktuária vdp. Františkom Šlusarczykom a emeritným biskupom Mons. Jánom Zajacom. Po sv. omši sa stretol so sestrami krakovského kláštora a s generálnou predstavenou matkou Petrou Kowalczyk, ktorá v tom čase vizituje komunitu. 

Fotogaléria:

25.01.2017

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára si pripomíname 20. deň zasväteného života. Keď pápež Ján Pavol II. v roku 1997 ustanovil 2. február za Deň zasväteného života, nemal v úmysle akýsi pamätný deň výlučne pre rehoľníkov. Vo svojom posolstve k 1. dňu zasväteného života napísal: ...chce napomôcť celej Cirkvi stále viac oceňovať svedectvo osôb, ktoré sa rozhodli nasledovať Krista praktizovaním evanjeliových rád a uviedol 3 hlavné ciele:
Prvým je potreba slávnostným spôsobom chváliť Pána a ďakovať mu za veľký dar zasväteného života, ktorý obohacuje spoločenstvo kresťanov mnohorakosťou svojich chariziem. Druhým cieľom je spoznávanie zasväteného života a podporovanie úcty voči nemu zo strany celého Božieho ľudu. Tretí cieľ je vlastný zasväteným, pre ktorých je príležitosťou spoločne a slávnostne ďakovať „za veľké veci, ktoré im urobil Pán.


20.01.2017

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove dve Slovenky: sr. M. Blanka a sr. Jana Mária, zložia svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Po päťmesačnej príprave tzv. tretej probácii počas slávnostnej svätej omše o 10.30 hod. povedia Bohu svoje áno. Po prvýkrát v histórii našej rehole budú celé obrady v slovenčine. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Na slávnosť prijal pozvanie aj generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove p. Marek Lisánsky s manželkou.


20.01.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Medzi ženskými postavami, ktoré nám predstavuje Starý zákon, vystupuje do popredia jedna veľká hrdinka ľudu: Judita. Biblická kniha, ktorá nesie jej meno, rozpráva o mocnej vojenskej výprave kráľa Nabuchodonozora, ktorý kraľujúc v Ninive, rozširuje hranice kráľovstva premáhajúc a zotročujúc všetky okolité národy. Čitateľ chápe, že má pred sebou jedného veľkého, neporaziteľného nepriateľa, ktorý zasieva smrť a skazu, a ktorý prichádza až po zasľúbenú zem, ohrozujúc tak život synov Izraela. Nabuchodonozorove vojsko pod vedením generála Holofernesa vskutku oblieha jedno judejské mesto, Betúliu, prerušiac zásobovanie vodou a oslabiac tak odolnosť ľudu.


Čítať ďalej...

17.01.2017

Svätý Otec prijal zrieknutie sa duchovnej správy arcidiecézy zo strany 77-ročného kardinála Stanisława Dziwisza a za nového arcibiskupa-metropolitu Krakova vymenoval Mons. Mareka Jędraszewského, doterajšieho arcibiskupa-metropolitu Lodže. Nový krakovský metropolita bude slávnostne uvedený v sobotu 28. januára 2017. 

Prvú sv. omšu po uvedení bude celebrovať v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove v nedeľu 29. januára o 7.00 hod.Späť na začiatok