Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.07.2017

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

Keď sa Ježiš prihováral ľuďom, používal jednoduchý jazyk a poslúžil si aj obrazmi, príkladmi vzatými z každodenného života, aby ho tak mohli všetci ľahko pochopiť. Ľudia ho preto ochotne počúvali a cenili si jeho posolstvo, ktoré im priamo prenikalo do srdca. Nebol to teda ten komplikovaný jazyk, ktorým v tom čase hovorili zákonníci, ktorý sa nedal dobre pochopiť a bol plný rigídnosti, čím ľudí odpudzoval. Ježiš so svojím spôsobom reči umožňoval chápať Božie kráľovstvo; nešlo o zložitú teológiu. Príklad toho nám prináša dnešné evanjelium: podobenstvo o rozsievačovi.


Čítať ďalej...

05.07.2017

Od 17. - 20. júla naše sestry z farnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove spolu s vdp. farárom Františkom Petrom organizujú denný farský detský tábor. Tohtoročná téma znie: S Pannou Máriou do neba. Inšpiráciou k spoločným hrám, súťažiam, modlitbám a rozhovorom je 100. výročie fatimských zjavení.

 

04.07.2017

Príhovor Sv. Otca Františka na 14. nedeľu obdobia cez rok:

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnom Evanjeliu Ježiš hovorí: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním» (Mt 11,28). Ježišov výrok nie je vyhradený iba niekomu z jeho priateľov. Nie, obracia sa ním na „všetkých“ tých, čo sú unavení a gniavení životom. Napokon, kto by sa mohol cítiť byť z tohto pozvania vyňatý? Pán pozná, aký ťažký vie byť život. On vie, že srdce vyčerpávajú mnohé veci: sklamania a zranenia z minulosti, bremená, ktoré treba niesť i príkoria, ktoré treba znášať v súčasnosti, neistoty a starosti o budúcnosť.


Čítať ďalej...

02.07.2017

Naša kongregácia slávi v júli dve výročia: 6. júla si pripomíname 136. výročie smrti matky Terézie Evy Potockej, zakladateľky našej rehole a 16. júla si pripomíname 151. výročie smrti spoluzakladateľky našej rehole matky Terézie Rondeau z Francúzska. Stále aktuálne sú ich životné mottá: Či je to malá vec zachrániť jednu dušu?, pýtala sa vždy naša matka zakladateľka. A matka spoluzakladateľka dodávala: Zvelebujem všetky Božie vlastnosti. Skláňam sa pred jeho veľkosťou, mocou, spravodlivosťou. Milosrdenstvo ma však uchvacuje zo všetkých Božích vlastností najviac...


01.07.2017

Vo švrtok 6. júla naša kongregácia po prvýkrát odovzdala relikviu sv. sestry Faustíny na Martinik - ostrov v Malých Antilách v Karibiku. Uložené a uctievané budú v národnom mariánskom sanktuáriu vo Farnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Le Morne Rogue. Relikvie našej svätice sa nachádzajú v 120 krajinách sveta, na všetkých svetadieloch, v 5100 kostoloch či kaplnkách, v ktorých sa zvlášť uctieva Božie milosrdenstvo.

 

01.07.2017

V sobotu 15. júla sa celá komunita sestier z Nižného Hrušova spolu s farníkmi zúčastní vigilijnej púte ku Karmelskej Panne Márii v Gaboltove. Sestry budú viesť modlitbu v hodine milosrdenstva a spolu s pútnikmi sa pomodlia aj korunku Božieho milosrdenstva.

Gaboltov je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecézy. Už v roku 1706 ho jágerský arcibiskup Štefan Telekessy ustanovil za pútnické miesto s milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej. 

 

29.06.2017

Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený (Mt 10,16-17.21-22).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes sa budeme zamýšľať nad kresťanskou nádejou ako silou mučeníkov. Keď v evanjeliu Ježiš vysiela učeníkov na misiu, nebalamúti ich vidinami jednoduchého úspechu; naopak jasne ich upozorňuje, že ohlasovanie Božieho kráľovstva v sebe vždy zahŕňa istú opozíciu. A používa aj jeden extrémny výraz: «Všetci vás budú nenávidieť – budete nenávidení pre moje meno» (Mt 10,22).


Čítať ďalej...

25.06.2017

Svätý Otec František varuje pred tromi cestami, ktoré nevedú evanjeliovým smerom:

Prvá cesta - nechať iných, nech si robia. Je to cesta toho, kto stojí za oknom a pozerá bez toho, aby si zašpinil ruky – život z „balkóna“. Uspokojí sa kritizovaním, trpko a povýšenecky sa vyžívajúc v opisovaní chýb okolitého sveta. Tento postoj síce upokojuje svedomie, ale nemá nič spoločné s kresťanstvom, pretože privádza k vynášaniu súdov, neraz veľmi zatrpknuto. Chýba schopnosť prísť s návrhom, chýba konštruktívny postoj k riešeniu problémov.


Čítať ďalej...

25.06.2017

V pondelok 3. júla sú naše sestry z hrušovskej komunity pozvané do Denného stacionára sv. Kláry v Michalovciach, ktorý spadá do pôsobnosti Arcidiecéznej charity Košice. Na pozvanie vdp. Tomáša Muszky bude sr. M. Ludmila Matýsková KMBM o 13.00 hod. hovoriť o našej kongregácii a o posolstve Božieho milosrdenstva zverené sv. sestre Faustíne. Na záver sa spoločne pomodlia aj korunku Božieho milosrdenstva.

 

23.06.2017

Vo štvrtok 29. júna ponad štyridsať junioriek našej rehole (v tom 6 Sloveniek) začne osemdňové duchovné cvičenia formou Lectio Divina, ktoré vedie páter Miroslav Božek SJ. V prekrásnom prostredí exercičného domu v Derdách (pri Varšave) sa budú pripravovať na obnovenie rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti dňa 7. júla.  Späť na začiatok