Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

04.07.2018

Naša kongregácia slávi v júli dve výročia: 6. júla si pripomíname 137. výročie smrti matky Terézie Evy Potockej, zakladateľky našej rehole a 16. júla si pripomíname 152. výročie smrti spoluzakladateľky našej rehole matky Terézie Rondeau z Francúzska. Stále aktuálne sú ich životné mottá: Či je to malá vec zachrániť jednu dušu?, pýtala sa vždy naša matka zakladateľka. A matka spoluzakladateľka dodávala: Zvelebujem všetky Božie vlastnosti. Skláňam sa pred jeho veľkosťou, mocou, spravodlivosťou. Milosrdenstvo ma však uchvacuje zo všetkých Božích vlastností najviac...01.07.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium nedele (porov. Mk 5,21-43) opisuje dva zázraky, ktoré urobil Ježiš, pričom ich vyobrazuje ako určitý druh víťazného pochodu za život. Najprv evanjelista rozpráva o istom Jairovi, jednom z predstavených synagógy, ako prichádza k Ježišovi a prosí ho, aby išiel do jeho domu, lebo jeho dvanásťročná dcérka umiera. Ježiš súhlasí a ide spolu s ním; avšak, ešte počas cesty ich dostihne správa, že dievča umrelo. Môžeme si predstaviť, ako na to asi zareagoval jej otec. Ježiš mu ale hovorí: „Neboj sa, len ver!“ (v. 36). Keď prišli do Jairovho domu, Ježiš nechal odísť von trúchliaci ľud – boli tam totiž i takzvané ženy-plačky, ktoré nahlas nariekali – a vstúpil do izby dievčaťa iba s jeho rodičmi a tromi svojimi učeníkmi. Potom povedal dievčaťu: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ (v. 41). Nato dievča hneď vstalo, akoby sa len bolo zobudilo z hlbokého spánku (porov. v. 42).


Čítať ďalej...

01.07.2018

Po prvýkrát v histórii našej rehole bude 5 sestier (štyri Poľky a jedna Bieloruska) skladať svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva a sv. Faustíny vo Varšave. Sľuby zložia v nedeľu 15. júla počas slávnostnej sv. omše o 11.00 hod. do rúk generálnej predstavenej m. Petry Kowalczyk.


28.06.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v prikázaniach, ktoré ako sme povedali, skôr než prikázaniami, sú slovami Boha pre jeho ľud, aby dobre kráčal. Sú láskyplnými slovami Otca. Tých Desať slov začína takto: «Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva» (Ex 20,2). Zdalo by sa, že tento začiatok nesúvisí s tými v plnom zmysle zákonmi, ktoré po ňom nasledujú. Avšak nie je to tak. Prečo je tu teda toto prehlásenie, ktoré Boh dáva o sebe samom a o oslobodení ľudu? Pretože na vrch Sinaj sa prichádza po prekročení Červeného mora: Boh Izraela najprv zachraňuje, potom vyžaduje dôveru. Desatoro sa teda začína Božou veľkodušnosťou. Boh nikdy nevyžaduje veci bez toho, aby prv neobdaroval. Najprv zachraňuje, najprv dáva, potom vyžaduje. Takýto je náš Otec, dobrý Boh.


Čítať ďalej...

23.06.2018

Pri príležitosti požehnania obrazov Božieho milosrdenstva vo Farnosti sv. Mikuláša v Červenici (pri Prešove) a na filiálkach v Lúčinej a Tuhrine sa v nedeľu 1. júla uskutoční duchovná obnova, ktorú bude viesť sr. M. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity. Počas sv. omší veriacim priblíži pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a po každej sv. omši si farníci budú môcť uctiť aj relikviu sv. sestry Faustíny Kowalskej.

Z duchovnej obnovy sa budú vyhotovovať fotografie, ktoré môžu byť zverejnené na našej stránke.

 

22.06.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Minulú stredu sme začali nový cyklus katechéz o prikázaniach. Videli sme, že Pán Ježiš neprišiel Zákon zrušiť, ale ho naplniť. Musíme však lepšie porozumieť tejto perspektíve. V Biblii prikázania neexistujú samy pre seba, ale sú súčasťou istého vzťahu. Pán Ježiš neprišiel Zákon zrušiť, ale ho naplniť. Je tu ten vzťah Zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom. Na začiatku 20. kapitoly Knihy Exodus čítame - a toto je dôležité -: «Boh hovoril všetky tieto slová» (v. 1). Zdá sa, že je to akýsi úvod, tak ako mnohé iné, avšak v Biblii nič nie je banálne. Text nehovorí: „Boh hovoril tieto prikázania“, ale „tieto slová“. Židovská tradícia vždy nazýva Desatoro „Desiatimi slovami“. A termín „desatoro“ znamená práve toto. Hoci majú formu zákonov a z objektívneho hľadiska sú to prikázania. Prečo teda posvätný Autor práve tu používa termín „desať slov“? Prečo nehovorí „desať prikázaní“?


Čítať ďalej...

22.06.2018

Vyše 40 mladých misonárov z UPC v Košiciach a Banskej Bystrici, ktorí počas letných prázdnin odídu na misie na sever a západ Rumunska do 6 dedín a miest, sa od 29. júna do 1. júla zúčastní duchovnej obnovy v Kopytovskej doline. Obnovu o Piatich jazykoch lásky z pohľadu spirituality sv. sestry Faustíny bude viesť sr. M. Benediktína Fečová KMBM z košickej komunity.

 

22.06.2018

V piatok 29. júna ponad štyridsať junioriek našej rehole (v tom 6 Sloveniek) začne osemdňové duchovné cvičenia formou Lectio Divina. V prekrásnom prostredí exercičného domu v Derdách (pri Varšave) sa budú pripravovať na obnovenie rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti v sobotu 7. júla počas slávnostnej sv. omše. Ich sľuby na ďalší rok rehoľného života prijme generálna predstavená m. Petra Kowalczyk. 

18.06.2018

V stredu 27. júna sa už po ôsmykrát uskutoční národná púť Maďarov zo Slovenska a Maďarska do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Na slávnostnej sv. omši o 11.00 hod. bude celebrovať aj krakovský metropolita arcibiskup Marek Jedraszewský. Posolstvo milosrdenstva pútnikom po maďarsky priblíži sr. M. Hedvig Uličná KMBM z krakovskej komunity.

 

12.06.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes je sviatok svätého Antona Paduánskeho. Kto z vás sa volá Anton? Aplauz všetkým Antonom! Ďakujem. Dnes začíname nový cyklus katechéz a jeho témou sú prikázania. Prikázania Božieho zákona. V úvode budeme vychádzať z úryvku Svätého písma, ktoré sme si práve vypočuli: o stretnutí Ježiša s mužom, s mladíkom, ktorý sa ho na kolenách pýta, ako môže zdediť večný život (porov. Mk 10,17-21). V tejto otázke spočíva výzva každej existencie, aj tej našej – túžba po plnom živote, bez konca. Ako však k nemu dospieť? Ktorou cestou sa vybrať? - Žiť opravdivo, žiť šľachetným životom... Koľkí mladí sa snažia „žiť“, no uškodia si, keď idú za prchavými vecami. Chuť žiť. Niektorí si myslia, že je lepšie uhasiť túto vášnivú túžbu po živote, pretože je nebezpečná. Chcel by som povedať, a to osobitne mladým: naším najväčším nepriateľom nie sú konkrétne problémy, akokoľvek by boli vážne a dramatické – tým najväčším nebezpečenstvom života je zlý duch prispôsobivosti, ktorá nie je miernosťou či pokorou, ale chabou priemernosťou a ustrašenosťou.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok