Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

17.03.2017

Už po štvrýkrát sa môžu veriaci počas Pôstneho obdobia zapojiť do celosvetovej iniciatívy 24 hodín pre Pána a to konkrétne v dňoch od 24. do 25. marca. Hlavnou témou reflexie na tento rok sú Pánove slová z Matúšovho evanjelia: Milosrdenstvo chcem (Mt 9,13). 


V diecézach nech sa šíri iniciatíva „24 hodín pre Pána“, ktorá sa slávi v piatok a sobotu pred Štvrtou pôstnou nedeľou. S presvedčením opäť postavme do centra pozornosti sviatosť zmierenia, pretože ona umožňuje hmatateľne zakúsiť veľkosť Božieho milosrdenstva (pápež František).


15.03.2017

Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní (Rim 12,9-13).

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dobre vieme, že veľké prikázanie, ktoré nám zanechal Pán Ježiš, je prikázaním lásky: milovať Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou a milovať blížneho ako seba samého (porov. Mt 22,37-39). Sme teda povolaní k láske, k láske k blížnemu a toto je naším najvyšším povolaním, naším povolaním par excellence; a k nemu sa viaže aj radosť kresťanskej nádeje. Ten, kto miluje, má radosť nádeje, že dospeje k stretnutiu s tou veľkou láskou, ktorou je Pán.Apoštol Pavol v úryvku Listu Rimanom, ktorý sme si práve vypočuli, nás vystríha: je tu riziko, že naša láska k blížnemu bude pokrytecká. Musíme si teda položiť otázku: kedy k tomu dochádza, k tomuto pokrytectvu? A ako si môžeme byť istí, že naša láska je úprimná, že naša láska k blížnemu je skutočná? Že lásku k blížnemu nepredstierame alebo že naša láska nie je akousi telenovelou, ale láskou úprimnou, silnou...?


Čítať ďalej...

10.03.2017

Všetkých, ktorí túžia hlbšie poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva prostredníctvom súvislej duchovnej formácie pozývame na pravidelné formačné stretnutia vždy 3. nedeľu mesiaca do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. Druhé stretnutie sa uskutoční 19. marca o 15.00 hod. 

 

 

 


08.03.2017

Naše sestry z hrušovskej komunity srdečne pozývajú všetky dievčatá na pôstnu duchovnú obnovu do svojho kláštora od 24. - 26. marca. Obnovu spolu so sestrami bude viesť vdp. Vladimír Nemec. Témou víkendovky sú Mariine slová z Magnificatu: Veľké veci mi urobil Pán. Vezmite si so sebou Sväté písmo, prezuvky a spacák.

Prihlasovanie:

04.03.2017

Ponúkame Vám ešte tri turusy trojdňových duchovných cvičení vo Vysokých Tatrách – Dolnom Smokovci. Pozývame všetkých, ktorí chcú spolu s nami uvažovať nad rôznymi aspektami tajomstva Božieho milosrdenstva.

Druhý turnus:  26. - 28. mája

Tretí turnus:  20. - 22. októbra

Štvrtý turnus: 1. - 3. decembra

Témy jednotlivých turnusov a mená exercitátorov zverejníme s dostatočným časovým predstihom na našej webovej stránke a v Katolíckych novinách.


01.03.2017

Pán povedal [Mojžišovi]: «Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov. Viem o jeho utrpení. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do krajiny krásnej a priestrannej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom[...]. Preto poď, pošlem ťa k faraónovi! Vyvedieš môj ľud, Izraelitov, z Egypta!» (Ex 3,7-8.10).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V tento deň, v Popolcovú stredu, vstupujeme do liturgického obdobia Pôstu. A pretože máme cyklus katechéz o kresťanskej nádeji, dnes by som vám chcel predstaviť Pôst ako cestu nádeje. V skutočnosti je táto perspektíva zrejmá, ak pomyslíme na to, že Veľký pôst bol v Cirkvi ustanovený ako čas prípravy na Veľkú noc, a teda všetok zmysel tohto obdobia štyridsiatich dní preberá svetlo veľkonočného tajomstva, ku ktorému je nasmerované.


Čítať ďalej...

01.03.2017

13. marca uplynú štyri roky od zvolenia argentínskeho kardinála Jorge Mario Bergoglio za 266. pápeža. Pápež František je vo veľa veciach prvý. Je prvým jezuitským pápežom, prvým z Južnej Ameriky. Prvým z južnej pologule a prvým neeurópskym pápežom od čias Gregora III. Prinášame jeho 10 rád pre šťastný život:

26.02.2017

Malé pôstne umŕtvenia. Nemôžem sa cvičiť vo veľkých umŕtvovaniach ako predtým, napriek tomu, že veľmi chcem a vrúcne po tom túžim, lebo som pod prísnym lekárskym dozorom. V menších veciach sa však môžem cvičiť: po prvé – spať bez vankúša, trochu cítiť hlad, každý deň sa pomodliť korunku, ktorú ma naučil Pán, s rozpaženými rukami, niekedy sa pomodliť s rozpaženými rukami určitý čas aj vlastnými slovami. Úmysel: vyprosovať Božie milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov a pre kňazov moc obracať srdcia hriešnikov (Den. 934).

Počas rozjímania som počula slová: Dcéra moja, najväčšiu chválu mi vzdávaš, keď sa trpezlivo podrobuješ mojej vôli. Sebe získavaš také veľké zásluhy, že ani pôstmi, ani žiadnymi umŕtvovaniami by si to nedosiahla. Vedz o tom, dcéra moja, že ak svoju vôľu podrobuješ mojej vôli, priťahuješ na seba moje veľké zaľúbenie. Taká obeta je mi milá a plná sladkosti, v nej mám zaľúbenie, ona má moc (Den. 904). 

Celý tento pôst som hostiou v tvojich rukách, Ježišu. Chcem ti poslúžiť, aby si sám mohol prísť k hriešnikom. Žiadaj si, čo sa ti páči, nijaká obeta sa mi nebude zdať príliš veľká, keď ide o duše (Den 1622).


Čítať ďalej...

25.02.2017

Drahí bratia a sestry,

Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť len s priemerným životom, ale má rásť v priateľstve s Pánom. Ježiš je verným priateľom, ktorý nás nikdy neopustí, lebo i keď hrešíme, trpezlivo čaká na náš návrat k nemu, a týmto čakaním prejavuje svoju vôľu odpustiť nám (porov. Homília na svätej omši 8. januára 2016). Pôstne obdobie je vhodným časom na zintenzívnenie duchovného života prostredníctvom posvätných prostriedkov, ktoré nám Cirkev ponúka: pôstu, modlitby a almužny. Základom toho všetkého je Božie slovo, ktoré sme v tomto čase pozvaní horlivejšie počúvať a meditovať. Osobitne by som sa tu chcel pristaviť pri podobenstve o boháčovi a chudobnom Lazárovi (porov. Lk 16, 19 – 31). Nechajme sa inšpirovať týmto, takým dôležitým textom, ktorý nám ponúka kľúč k pochopeniu toho, ako treba konať, aby sme dosiahli skutočné šťastie a večný život, a vyzýva nás k pravému obráteniu.

Čítať ďalej...

20.02.2017

Bratia, vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi (Rim 8,22-26).

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Častokrát sme pokúšaní myslieť si, že stvorenie je naším vlastníctvom, majetkom, ktorý môžeme využívať podľa našej ľubovôle a nikomu z toho nemusíme skladať účty. V pasáži Listu Rimanom (8,19-27), z ktorej sme si práve vypočuli jednu časť, nám naopak apoštol Pavol pripomína, že stvorenstvo je jedným úžasným darom, ktorý Boh vložil do našich rúk, aby sme mohli vstúpiť do vzťahu s ním a mohli sme rozpoznať stopu jeho plánu lásky, na ktorého uskutočnení sme všetci povolaní spolupracovať deň čo deň.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok