Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

20.10.2018

Vo štvrtok 1. novembra bude v našom kláštore vo Walendowe pri Varšave prijatých 7 postulantiek do postulátu. Dievčatá z Poľska, Čiech a Anglicka prijme generálna predstavená m. Petra Kowalczyk KMBM. Postulát v našej kongregácii trvá od 10 - 20 mesiacov a je prvou etapou rehoľnej formácie.

 

20.10.2018

V piatok 2. novembra v celej Cirkvi slávime Spomienku na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Pre všetky duše v očistci môžeme od 1. - 8. novembra získať odpustky. 

Večer som sa prechádzala po záhrade a modlila som sa ruženec. Prišla som k cintorínu. Odchýlila som dvere a chvíľu som sa modlila za dušičky. Opýtala som sa ich v duchu: „Určite ste veľmi šťastné?” Vtom som začula slová: „Natoľko sme šťastné, nakoľko sme splnili Božiu vôľu,” a potom nastalo ticho ako predtým. Zahĺbila som sa do seba a dlho som rozmýšľala, ako ja plním Božiu vôľu a ako využívam čas, ktorý mi Boh dáva. (...) Raz som navštívila istú chorú sestričku. Mala už osemdesiatštyri rokov a vyznačovala sa mnohými čnosťami. Opýtala som sa jej: „Sestra, určite ste už pripravená predstúpiť pred Pána?” Odpovedala mi, že celý život sa pripravovala na túto poslednú hodinu, a povedala mi tieto slová: „Vek neoslobodzuje od boja" (Den. 515 a 517).


16.10.2018

Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň misií 2018


Spoločne s mladými prinášajme evanjelium všetkým

Drahí mladí, chcel by som sa spolu s vami zamyslieť nad poslaním, ktoré nám Boh zveril. Tým, že sa obraciam na vás, chcem osloviť všetkých kresťanov, ktorí v Cirkvi prežívajú dobrodružstvo svojho života ako Božie deti. K takémuto osloveniu všetkých prostredníctvom dialógu s vami ma vedie presvedčenie, že kresťanská viera ostáva stále mladá, keď sa otvorí poslaniu, ktoré jej Kristus zveril. Misijná činnosť totiž upevňuje vieru (porov. encyklika Redemptoris missio, 2), ako napísal sv. Ján Pavol II., pápež, ktorý tak veľmi miloval mládež a bol jej oddaný.

Slávenie synody v Ríme toho roku v  misijnom mesiaci októbri nám ponúka príležitosť lepšie pochopiť vo svetle viery to, čo chcel Pán Ježiš povedať vám, mladým ľuďom, a vaším prostredníctvom všetkým spoločenstvám veriacich.


Čítať ďalej...

15.10.2018

Počuli ste, že otcom bolo povedané: «Nezabiješ!» Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: «Hlupák,» pôjde pred veľradu. A kto mu povie: «Ty bohapustý blázon,» pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar (Mt 5,21-24).


Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes chcem pokračovať v katechéze o piatom slove Desatora, «Nezabiješ». Už sme zdôraznili ako toto prikázanie zjavuje, že v očiach Boha je ľudský život vzácny, posvätný a nedotknuteľný. Nikto nesmie pohŕdať životom druhých alebo svojím vlastným. Človek totiž nesie v sebe Boží obraz a je objektom jeho nekonečnej lásky, nech bol povolaný k životu za akýchkoľvek podmienok.


Čítať ďalej...

13.10.2018

V sobotu 27. októbra sa uskutoční jednodňová duchovná obnova vo Farnosti sv. Štefana kráľa v Galante, ktorú bude viesť na pozvanie vdp. dekana Ladislava Dobrého, sr. M. Clareta Fečová KMBM. Prvá prednáška sa začne po svätej omši o 8:30 a program bude pokračovať modlitbou v hodine milosrdenstva o 15-tej, moderovanou adoráciou, prednáškou na tému: "Apoštol Božieho milosrdenstva v dnešnom svete" a diskusiou.

10.10.2018

V piatok 26. októbra sa na Cirkevnej základnej škole sv. Faustíny v Dlhej Lúke (okres Bardejov) uskutoční duchovná obnova žiakov všetkých deviatich ročníkov. Obnova sa začne sv. omšou o 8.00 hod. a bude pokračovať stretnutiami so sestrami, prezentáciou a súťažou. Obnovu o patrónke školy budú viesť naše sestry z košickej a hrušovskej komunity: sr. M. Benediktína, sr. Jana Mária a sr. M. Alžbeta.


10.10.2018

Na pozvanie vdp. farára Petra Nováka sa vo Farnosti sv. Margity Antiochijskej v Zborove od 26. do 28. októbra uskutoční duchovná obnova pri príležitosti slávnostného prevzatia relikvie ex ossibus sv. sestry Faustíny Kowalskej. Obnovu o láske Boha bohatého na milosrdenstvo a jeho svätej Apoštolky budú vo farnosti a v troch filiálkach viesť sr. M. Benediktína Fečová a sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM.

 

10.10.2018

V októbri 1937 v Krakove, za okolností, o ktorých Sestra Faustína bližšie nehovorí, doporučil Pán Ježiš uctievať hodinu jeho smrti: „Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli je ono dokorán otvorené pre každú dušu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou” (Den. 1572).

10.10.2018

V dňoch od 18. do 20. októbra sa v našom kláštore v Plocku v Poľsku uskutoční každoročný jesenný zjazd sestier predstavených všetkých našich kláštorov. Zjazd bude viesť generálna predstavená m. Petra Kowalczyk KMBM. Zavŕšením zjazdu bude ako tradične celonočné bdenie v kláštornej kaplnke.

 

07.10.2018

Naše sestry z hrušovskej komunity vás srdečne pozývajú na jednodňovú duchovnú obnovu do svojho kláštora v sobotu 13. októbra. V programe, ktorý sa začína o 9.00 hod., je prednáška, adorácia a sv. omša - celebruje vdp. Roman Haško. Popoludní sestry ponúkajú bohatý alternatívny program, zdieľanie a agapé.

 

Prihlásiť sa môžete do 9. októbra na tel. č.: 057/44 83 166.


Späť na začiatok