Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

25.11.2017

Eschatologická slávnosť Krista Kráľa, ktorú ustanovil pápež Pius XI., nám zvestuje koniec cirkevného roka a otvára nový liturgický rok.

Vstupujeme do času očakávania na adventus - príchod Pána. Neočakávame však na akúsi pamiatku, pripomienku, udalosť spred dvetisíc rokov...

Advent je príležitosťou k tomu, aby sme obnovili svoje "áno" Bohu tým, že mu povieme: Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa.

Nádej, pokoj, milosrdenstvo - tieto vzácne dary dostávame vtedy, keď sa v našom srdci rodí Ježiš...

Každý deň nám ponúka novú príležitosť na to, aby sme dovolili Ježišovi narodiť sa v našom srdci... Využime ju spoločne, naplno!

 

24.11.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V túto poslednú nedeľu liturgického roka slávime slávnosť Krista Kráľa celého sveta. Jeho majestát je majestátom vodcu, služby a tiež majestátom, ktorý sa na konci vekov uplatní ako súd. Dnes pred nami stojí Kristus ako kráľ, pastier a sudca, ktorý nám ukazuje kritériá pre vstup do Božieho kráľovstva. Tie kritériá sú tu.

Evanjeliová stať začína impozantnou scénou. Ježiš svojim učeníkom hovorí: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy“ (Mt 25,31). Ide o slávnostné uvedenie do rozpravy o poslednom súde. Po svojom pozemskom živote v pokore a chudobe sa tu Ježiš predstavuje v Božej sláve, ktorá mu prináleží, obkolesený zborom anjelov. Celé ľudstvo je pred ním zhromaždené a on vykonáva svoju autoritu tak, že oddelí jedných od druhých, ako keď pastier oddeľuje ovce od capov.


Čítať ďalej...

23.11.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pri pokračovaní v katechézach o svätej omši si môžeme položiť otázku: čo je v podstate svätá omša? Svätá omša je pamiatkou Kristovho paschálneho tajomstva. Ona nás robí účastnými na jeho víťazstve nad hriechom a smrťou a dáva plný význam nášmu životu. Aby sme pochopili hodnotu svätej omše, musíme predovšetkým chápať biblický význam „pamiatky“. Táto «nie je len spomienkou» – pamiatka nie je čisto len spomienkou – «na minulé udalosti, ale pamiatka ich istým spôsobom sprítomňuje a aktualizuje. Práve takto chápe Izrael svoje vyslobodenie z Egypta: vždy, keď sa slávi Veľká noc, udalosti exodu sa sprítomňujú pamäti veriacich, aby podľa nich stvárňovali svoj život» (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1363). Ježiš Kristus svojím utrpením, smrťou, zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením doviedol Paschu k naplneniu. A svätá omša je pamiatkou tej jeho Paschy, jeho „exodu“, ktorý uskutočnil pre nás, aby nám dal vyjsť z otroctva a voviedol nás do zasľúbenej zeme večného života. Nie je iba spomienkou, nie, je niečím viac: je sprítomnením toho, čo sa stalo pred dvadsiatimi storočiami.


Čítať ďalej...

22.11.2017

Od roku 2015 sa postupne pokračuje v reštauračných prácach v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch. Doteraz bol zreštaurovaný oltár sv. Jozefa a oltár Milosrdného Ježiša. Od 23. novembra sa bude reštaurovať hlavný oltár Matky Milosrdenstva v kláštornej kaplnke spolu so sochou Matky Božieho milosrdenstva, sochou sv. Stanislava Kostky a sv. Márie Magdalény, spolupatrónky našej rehole. Práce by mali trvať do veľkonočných sviatkov.


20.11.2017

Posledné duchovné cvičenia v tomto roku sme pre vás pripravili na začiatku adventného obdobia od 1. - 3. decembra v Charitnom dome v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Decembrové exercície na tému: Som v tvojom srdci, sú určené pre všetkých, ktorí hľadajú vnútorný pokoj. Duchovné cvičenia bude viesť vdp. Ján Kocurko a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Prihlasovanie:

Čítať ďalej...

20.11.2017

Počas štyroch rokov prebiehala v Kostole sv. Jakuba Staršieho v Dubnici nad Váhom pravidelná formácia členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Formáciu viedol o. Pavol Benko a sestry z košickej komunity. Záverečné stretnutie spojené s prednáškou sa uskutoční v nedeľu 26. novembra. Stretnutie bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie na Slovensku.

 

19.11.2017

Na pozvanie vdp. farára Pavla Kalabusa sa od 24. - 26. novembra uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Jozefa v Gbeľanoch (Žilinská diecéza). Trojdňovú duchovnú obnovu o Božom milosrdenstve bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity. V programe okrem príhovorov vo farskom kostole aj na filiálkach v Kotrčinej Lúčke a Nededzy, spoločnej modlitby v hodine milosrdenstva a adorácie, bude aj film o sv. sestre Fautíne a stretnutie s birmovancami. Veriaci si budú môcť osobne uctiť relikviu našej svätice.

 

17.11.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Tešíme sa z našej účasti na lámaní chleba Božieho slova, i z toho, že budeme o chvíľu lámať a prijímať Eucharistický chlieb, dva pokrmy pre našu cestu životom. Potrebujeme ich všetci, bez výnimky, pretože všetci žobreme po tom podstatnom – po Božej láske, ktorá nám dáva zmysel života a prináša nám večný život. Preto i dnes vystierame ruku k Bohu, aby sme prijali jeho dary. Sú to práve dary, o ktorých hovorí podobenstvo z Evanjelia. Chce nám povedať, že sme príjemcami talentov od Boha, „každý podľa svojich schopností“ (porov. Mt 25,15). V prvom rade si máme uvedomiť, že máme talenty, sme teda v Božích očiach „talentovaní“. Preto sa nikto nemôže cítiť neužitočný, nikto sa nemôže považovať za tak chudobného, aby nemohol darovať niečo ostatným. Sme vyvolení a požehnaní Bohom, ktorý nás túži naplniť svojimi darmi viac ako otec a mama túžia dať svojim deťom. A Boh, v očiach ktorého žiadne jeho dieťa nemôže byť odsunuté bokom, zveruje každému isté poslanie.


Čítať ďalej...

14.11.2017

Raz sa [Ježiš] na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia (Lk 11,1-4).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pre to, aby sme pochopili krásu eucharistického slávenia, chcem začať s jedným veľmi jednoduchým aspektom: svätá omša je modlitbou, ba viac, je modlitbou „par excellence“, tou najvyššou, najvznešenejšou a zároveň tou „najkonkrétnejšou“. V skutku je stretnutím lásky s Bohom prostredníctvom jeho slova a Ježišovho Tela a Krvi. Je to stretnutie s Pánom. Najprv však musíme odpovedať na jednu otázku. Čo v skutočnosti je modlitba?


Čítať ďalej...

11.11.2017

Všetkých tých, ktorí si chcú prehlbovať svoju úctu k Božiemu milosrdenstvu a bližšie spoznávať duchovnosť sv. sestry Faustíny srdečne pozývame na pravidelné stretnutia združenia Faustínum, ktoré sa v tomto mesiaci konajú ešte v týchto farnostiach:

26. 11. - Sabinov

26. 11. - Petržalka, kostol Sedembolestnej Panny Márie

26. 11. - Dubnica nad Váhom

03. 12. - Humenné, sídlisko III.


Začiatok je vždy o 15.00 hod. spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva.

Späť na začiatok