Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

13.12.2014

Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobi (1 Sol 5, 16-24).

 

Čítať ďalej...

12.12.2014

Ďakujme spoločne Otcovi, ktorý nás povolal nasledovať Ježiša v plnom stotožnení sa s jeho evanjeliom a v službe Cirkvi a vlial do našich sŕdc Ducha Svätého, ktorý nám dáva radosť a umožňuje nám pred celým svetom vydávať svedectvo o jeho láske a milosrdenstve, napísal Svätý Otec František v úvode svojho apoštolského listu venovaného zasväteným. Určil 3 ciele roku zasväteného života: 1. hľadieť na minulosť s vďačnosťou;  2. prítomnosť prežívať s nadšením; 3. objať budúcnosť s nádejou.

Evanjelium je náročné a vyžaduje si, aby sme ho prežívali radikálne a úprimne. Nestačí ho len čítať (hoci čítanie a štúdium je stále veľmi dôležité), nestačí o ňom len meditovať (a robiť to denne s radosťou). Ježiš od náš žiada, aby sme ho uskutočňovali, aby sme žili podľa jeho slov. Avšak evanjeliová radikálnosť sa nepožaduje len od rehoľníkov, požaduje sa od všetkých.

Čítať ďalej...

06.12.2014

Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji (2 Pt 3, 8-14).


Čítať ďalej...

05.12.2014

Rok zasväteného života sa začne na prvú adventnú nedeľu 30. novembra 2014 a potrvá až do 2. februára 2016 - Svetového dňa zasväteného života. Koná sa tiež pri príležitosti 50. výročia vydania dekrétu o rehoľnom živote  Perfectae Caritatis a dokumentu Lumen Gentium - dogmatickej konštitúcie II. vatikánskeho koncilu o Cirkvi. Podľa vyjadrenia Vatikánu je zmyslom roka s vďačnosťou spomínať na minulosť a zároveň s nádejou objať budúcnosť

Na Slovensku pôsobí okolo 43 ženských a 29 mužských reholí, ktoré majú svojich rehoľníkov v 446 rehoľných komunitách.

Odporúčame sa do Vašich modlitieb…

02.12.2014

...tak znela téma víkendovej duchovnej obnovy pre 13 dievčat, ktorá sa konala od 28. - 30. novembra v kláštore sestier v Nižnom Hrušove. Duchovnú obnovu viedol  vdp. kaplán Vladimír Nemec spolu so setrami KMBM. V prednáškach sme sa zamýšľali nad  dôležitosťou Božieho slova, ktoré formuje, vedie a očisťuje naše srdcia

Čítať ďalej...

01.12.2014

Pozývame Vás na adventnú duchovnú obnovu v termíne od 5. do 7. decembra do greckokatolíckeho Chrámu  Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove. Obnovu na tému: „Božie milosrdenstvo-naša záchrana“, bude na pozvanie vdp. dekana Dušana Semana viesť sr. M. Faustia Szabóová KMBM.


Čítať ďalej...

29.11.2014

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!   (Mk 13, 33-37)

Vedeli ste, že…

Čítať ďalej...

25.11.2014

Ďalší liturgický rok za nami…

Ďalšie Adventné obdobie pred nami…

Ďalší adventný veniec,  ktorý vzdáva hold Očakávanemu...

Dvetisíc rokov čakania na druhý adventus…

 

Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie (Den. 793).

Túžobne očakávam Ježišov príchod?

Celý môj život je adventom?


23.11.2014

Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove má od nedele Krista Kráľa nového kustóda. Stal sa ním vdp. prelát František Šlusarczyk, zástupca doterajšieho kustóda pána biskupa Jána Zajaca, ktorý z rozhodnutia Svätého Otca Františka odchádza do dôchodku. Krakovský kardinál Stanislav Dziwisz biskupa seniora menoval honorárnym kustódom sanktuária.

 

21.11.2014

Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slávila v roku 1925 a bola spojená s modlitbami, aby veriaci viac prijímali Krista za svojho Pána a Kráľa. Po druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť a preložili ho na poslednú  cezročnú nedeľu v liturgickom roku. Nedeľou Krista Kráľa sa končí liturgický rok.

Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Počas svätej omše som sa vrúcne modlila, aby Ježiš bol Kráľom všetkých sŕdc, aby Božia milosť žiarila v každej duši. Vtom som uzrela Ježiša takého, ako je namaľovaný na tomto obraze. Povedal mi tieto slová: – Dcéra moja, najväčšiu chválu mi vzdávaš vtedy, keď verne plníš moje želania (Den. 500).

 

Späť na začiatok