Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.05.2017

V našom vydavateľstve Misericordia sme vydali nový album o najmladšom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Slovensku. Skalné sanktuárium na hore Butkov vo farnosti Ladce v žilinskej diecéze vzniklo za necelé štyri roky. Plnofarebný album pripravila sr. M. Alžbeta Siepak. Album vychádza v 4 jazykoch: slovenčine, poľštine, angličtine a nemčine.

 

10.05.2017

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe (Jn 19,25-27).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Na našej ceste katechéz o kresťanskej nádeji sa dnes pozrime na Máriu, Matku nádeje. Mária zažila na svojej púti ako matka viac než jednu noc. Už od prvej zmienky o nej v evanjeliovom príbehu, jej postava vystupuje do popredia ako by bola postavou z akejsi drámy. Nebolo jednoduché odpovedať „áno“ na anjelovo pozvanie: a predsa ona, žena v rozkvete mladosti, odpovedá s odvahou napriek tomu, že nevedela nič o osude, ktorý ju očakával. Mária sa nám v tej chvíli javí ako jedna z mnohých matiek tohto sveta, odvážnych až do extrému, keď ide o prijatie vo vlastnom lone príbehu nového človeka, ktorý sa rodí.


Čítať ďalej...

10.05.2017

Nanebovstúpenie Pána. Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Bože veľkého milosrdenstva, ktorý si nám ráčil zoslať svojho jednorodeného Syna ako najväčší dôkaz svojej nesmiernej lásky a milosrdenstva, nezavrhuješ hriešnikov, ale vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve si aj pre nich otvoril poklad, z ktorého môžu hojne čerpať nielen ospravedlnenie, ale aj všetku svätosť, akú len duša môže dosiahnuť. Otče veľkého milosrdenstva, túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Keď nám odhalíš tajomstvo svojho milosrdenstva, večnosť nebude stačiť, aby sme ti mohli za to náležite poďakovať (Den. 1121-1122).

10.05.2017

V sobotu 20. mája sa uskutoční v poradí už 8. Metropolitná púť slovenskej gréckokatolíckej Cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť vyvrcholí archijerejskou liturgiou, ktorú o 10.00 hod. bude celebrovať vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Slávnostným kazateľom bude vladyka Eugen Popowicz, przemyšlsko-varšavský arcibiskup metropolita. Tak ako každý rok si veriaci budú môcť o 14.25 hod. vypočuť katechézu o Božom milosrdenstve, tentokrát z úst sr. M. Blanky Krajčíkovej KMBM. Púť uzavrie spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

Podrobný program v prílohe.

09.05.2017

Od 19. do 21. mája bude v Dome mamy Margity - saleziánskom pastoračnom centre na Drienici - prebiehať duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Pre saleziánskych spolupracovníkov ju bude viesť vdp. Marián Maťaťa SDB a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity. 

 

05.05.2017

Prvú májovú sobotu sa konala už 13. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Pútnikov z celého Slovenska privítal honorový rektor sanktuária Mons. Ján Zajac. V úvode sv. omše prišiel Slovákov pozdraviť aj nový krakovský metropolita arcibiskup Marek Jendraszewski. Slávnostnú sv. omšu celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Počas homílie zdôraznil, že púť sa nesie v znamení návštevy Panny Márie u Alžbety, ale aj návštevy nebeskej matky vo Fatime a posvätný ruženec je kľúčom na otvorenie Brány milosrdenstva. Na oltári bola v relikviách prítomná aj bl. sestra Zdenka, sv. sestra Faustína a sv. Ján Pavol II. Popoludní vystúpila folk-gospelová hudobná skupina SLNOVRAT z Bardejova a ako tradične súčasťou programu bola aj prednáška, tentokrát sr. M. Blanky, o dôležitosti pokánia a zmierenia s Bohom a s ľuďmi. 

Fotogaléria:


Čítať ďalej...

03.05.2017

Jediným prístupným extrémizmom pre veriacich je extrémizmus lásky k blížnemu! Akýkoľvek iný extrémizmus nepochádza od Boha a Bohu sa nepáči.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som vám chcel porozprávať o apoštolskej ceste, ktorú som s Božou pomocou vykonal v predošlých dňoch v Egypte. Vybral som sa do tejto krajiny na štvornásobné pozvanie: od prezidenta republiky, od Jeho Svätosti koptského pravoslávneho patriarchu, od veľkého imáma Al-Azharu a od koptského katolíckeho patriarchu. Každému z nich ďakujem za ich skutočne vrúcnu pohostinnosť, ktorú mi venovali. A ďakujem celému egyptskému ľudu za účasť a za jeho srdečnosť, s akou prežíval túto návštevu Petrovho nástupcu.


Čítať ďalej...

03.05.2017

Tradičné nočné bdenie našej kongregácie v Sanktuáriu Čiernej Madony na Jasnej hore v Čenstochovej bude tentokrát 10. mája. Celonočná adorácia o posolstve Božieho milosrdenstva a fatimskom posolstve sa začne o 21.00 hod. Bdeniu predchádza zjazd predstavených.

 

01.05.2017

V stredu 17. mája sa v nádhernej gotickej Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove bude už po šiestykrát konať tzv. Deň s Božím milosrdenstvom. Tento deň na pozvanie a v spolupráci s vdp. dekanom Jozefom Dronzekom organizujú naše sestry z košickej a hrušovskej komunity. 

V programe je sv. omša, ktorú celebruje biskupský vikár Vladimír Šosták, liturgia hodín, meditácia, prednáška sr. M. Clarety Fečovej, služba ucha, hodina milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva a adoráciou, agapé na fare U Nikodéma.


Čítať ďalej...

28.04.2017

V týždni od 28. apríla do 7. mája nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: Drahí bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu nájsť zápal pre evanjelium a povzbudzovať mladých predovšetkým k nasledovaniu Krista. Namiesto rozšíreného pocitu apatickej viery či viery zúženej len na „povinnosti, ktoré treba plniť“, túžia naši mladí objaviť stále aktuálnu príťažlivosť Ježišovej osoby, nechať sa ním osloviť a vyprovokovať jeho slovami a jeho gestami  a napokon vďaka nemu sniť o plnom ľudskom živote, ktorý sa s radosťou obetuje v láske. Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.

 


Späť na začiatok