Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

27.03.2018

Streda vo Veľkom týždni. Moje srdce túži po Bohu, túži sa s ním spojiť. Akýsi strach preniká moju dušu a zároveň nejaký plameň lásky rozpaľuje moje srdce. V mojom srdci sú spojené láska i utrpenie. Pocítila som vo svojom tele veľké bolesti, ale cítim, že Pán ma posilňuje, lebo inak by som to nezniesla. Ó, Ježišu môj, prosím za celú Cirkev, udeľ jej lásku a svetlo svojho Ducha. Udeľ moc kňazským slovám, aby sa zatvrdlivé srdcia kajali a navrátili sa k tebe, Pane. Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti. Ó, božský Veľkňaz, nech ich sila tvojho milosrdenstva sprevádza všade a chráni ich od nástrah a osídel diablových, ktoré neprestajne nastavuje na kňazské duše. Nech moc tvojho milosrdenstva, ó, Pane, zničí a navnivoč obráti všetko, čo by mohlo poškvrniť svätosť kňaza, lebo ty všetko môžeš (Den. 1050-1052).

27.03.2018

Zelený štvrtok. Dnes som sa cítila dosť silná na to, aby som sa mohla zúčastniť na obradoch v kostole. Počas svätej omše sa mi ukázal Ježiš a povedal mi:  Pohliadni na moje srdce plné lásky a milosrdenstva, ktoré mám k ľuďom, zvlášť k hriešnikom. Hľaď a zahĺb sa do môjho umučenia. V tej chvíli som vo svojom srdci pocítila a prežila celé Ježišovo umučenie. Prekvapilo ma, že ma tie muky nepripravili o život. Počas adorácie mi Ježiš povedal:  Dcéra moja, vedz, že tvoja živá láska a spoluúčasť, ktoré mi prejavuješ, boli pre mňa útechou v Getsemanskej záhrade (Den. 1663-1664).

 

26.03.2018

Utorok vo Veľkom týždni. Počas svätej omše som videla na kríži pribitého Pána Ježiša vo veľkých mukách. Z jeho Srdca vychádzal tichý ston. Po chvíli povedal:  Žíznim, žíznim po spáse duší, pomôž mi, dcéra moja, zachraňovať duše. Spoj svoje utrpenie s mojím umučením a obetuj ho nebeskému Otcovi za hriešnikov... Keď vidím, že ťažkosti sú nad moje sily, nemyslím na to a nerozoberám to, ani sa nezamýšľam nad tým, ale utiekam sa ako dieťa k Ježišovmu Srdcu a hovorím mu len jedno: „Ty všetko môžeš.” A mlčím, lebo viem, že Ježiš sám vstúpi do tejto záležitosti. Namiesto toho, aby som sa trápila, využívam tento čas na prejavy lásky k nemu (Den. 1032-1033). 

 

25.03.2018

Pondelok vo Veľkom týždni. Prosila som Pána, aby mi dovolil mať účasť na jeho bolestnom umučení, aby som dušou i telom pocítila jeho bolestné umučenie v takej miere, v akej je to pre stvorenie možné, aby som mohla pocítiť celú jeho horkosť, nakoľko je to možné. Pán mi povedal, že mi udelí túto zvláštnu milosť vo štvrtok po svätom prijímaní (Den. 1034).

 

22.03.2018

Kvetná nedeľa. V tú nedeľu som zvlášť prežívala pocity najsladšieho Ježišovho Srdca. Môj duch bol tam, kde bol Ježiš. Videla som Pána Ježiša, sediaceho na osliatku, apoštolov a všetky zástupy, ktoré kráčali spolu s Pánom Ježišom, rozradostené, s ratolesťami v rukách. Niektorí ich hádzali pod nohy Pánu Ježišovi, iní držali vetvičky hore, skákali a vyskakovali pred Pánom a nevedeli, čo robiť od radosti. Videla som aj druhý zástup, ktorý vyšiel naproti Ježišovi, tak isto s rozradostenou tvárou a s ratolesťami v rukách. Aj malé deti neprestajne vykrikovali od radosti, ale Ježiš bol veľmi vážny a dal mi poznať, ako v tom čase trpel. V tej chvíli som nevidela nič, len Ježiša, ktorý mal Srdce presýtené ľudskou nevďačnosťou.


Čítať ďalej...

22.03.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes je prvý jarný deň: prajem vám peknú jar! A čo sa deje na jar? Kvitnú rastliny, kvitnú stromy. Položím vám otázku: chorý strom či rastlina kvitne dobre? Nie! Môže dobre zakvitnúť nejaký strom či rastlina bez dažďa alebo umelej závlahy? Nie. A strom či rastlina s preťatými koreňmi alebo bez koreňa, môže kvitnúť? Nie! Dá sa kvitnúť bez koreňov? Nie!A toto je poučné. Kresťanský život musí byť životom kvitnúcim v skutkoch lásky, v konaní dobra. Ak však nemáš korene, nebudeš môcť kvitnúť. A kto je tým koreňom? Ježiš! Ak nie si s Ježišom, tam v koreni, nebudeš kvitnúť. Ak tvoj život nezalievaš modlitbou a sviatosťami, budeš mať kvety kresťanstva? Nie! Nebudeš. Pretože modlitba a sviatosti nám zavlažujú korene, a tak náš život kvitne.


Čítať ďalej...

19.03.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešné evanjelium (porov. Jn 12,20-33) rozpráva o udalosti, ktorá sa odohrala počas posledných dní Ježišovho života. Dej sa odohráva v Jeruzaleme, kam Ježiš prišiel kvôli židovskému sviatku Veľkej noci. Kvôli tejto slávnosti prišli i niektorí Gréci; boli to nábožne zmýšľajúci muži, ktorých priťahovala viera hebrejského ľudu. Pretože už o tomto veľkom prorokovi počuli hovoriť, pristúpili k Filipovi, jednému z dvanástich apoštolov, a povedali mu: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša“ (v. 21). Ján dáva dôraz na túto vetu. Jej centrom je sloveso vidieť, a to v slovníku evanjelistu znamená ísť poza zovňajšok a pochopiť tajomstvo danej osoby. Sloveso „vidieť“, ktoré použil evanjelista Ján, znamená dostať sa až k srdcu, zrakom i chápaním dôjsť až k tomu, čo je v človeku najosobnejšie, k jeho vnútru.


Čítať ďalej...

13.03.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechézach o svätej omši. Pri poslednej večeri, po tom, ako Ježiš vzal chlieb a kalich vína a vzdával vďaky Bohu, vieme, že «lámal chlieb». Tomuto v eucharistickej liturgii svätej omše zodpovedá úkon lámania chleba, ktorému predchádza modlitba, ktorú nás naučil Pán, čiže modlitba „Otčenáš“. Takto sa začínajú obrady prijímania, predlžujúc chválu a prosbu eucharistickej modlitby spoločným vyslovovaním modlitby „Otčenáš“. Nejde tu o akúsi jednu z mnohých kresťanských modlitieb, ale o samotnú modlitbu Božích detí: je to veľká modlitba. Otčenáš nás naučil Ježiš. A skutočne, „Otčenáš“, ktorý nám bol odovzdaný v deň nášho krstu, v nás rozoznieva tie isté city, aké mal Ježiš Kristus.


Čítať ďalej...

12.03.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnú Štvrtú pôstnu nedeľu, ktorá sa zvykne nazývať Laetare, teda „tešte sa“, nás úvodná antifóna eucharistickej liturgie pozýva k radosti: „Teš sa, Jeruzalem, jasajte a radujte sa, vy, ktorí ste boli v smútku.“ Takto sa začína omša. Aký je dôvod tejto radosti? Je ním veľká láska Boha k ľudstvu, ako nám o tom hovorí aj dnešné evanjelium: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“  (Jn 3,16). Tieto slová, ktoré Ježiš vyslovil v rozhovore s Nikodémom, zhŕňajú tému, ktorá stojí v centre kresťanského ohlasovania: aj keď sa situácia zdá zúfalá, Boh zasahuje a ponúka človeku spásu a radosť. Boh naozaj nestojí bokom, ale vstupuje do dejín ľudstva, „zamiešava sa“ do nášho života, vstupuje doň, aby ho oživoval svojou milosťou a aby ho spasil.


Čítať ďalej...

12.03.2018

Od 20. - 22. marca bude kláštorná kaplnka v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove z dôvodu montáže hlavného oltára Matky Božieho milosrdenstva opäť zatvorená. Ako sme vám avizovali, hlavný oltár spolu so svätostánkom a sochami sv. Stanislava Kostku a sv. Márie Magdalény, bol päť mesiacov reštaurovaný a impregnovaný.

 


Späť na začiatok