Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

01.01.2017

Odkedy rôzne národy datujú svoj letopočet? My ho počítame od Kristovho narodenia a terajší rok označujeme číslom 2017, ako počtom rokov uplynulých od narodenia Krista. Židia rátajú svoj letopočet údajne od stvorenia sveta a majú teraz rok 5777. Mohamedáni začali počítať svoj letopočet odo dňa, keď ich prorok Mohammed utiekol z arabského mesta Mekky do mesta Meddiny, čo sa stalo roku 622, po Kristovom narodení. Preto počítajú teraz rok 1394. Číňania počítajú svoj terajší letopočet od začiatku vlády svojho panovníka Nin - 0, ktorý nastúpil na trón roku 660 pred Kristom. A tak majú teraz už rok 2676.

 

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, ó, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku. Učiteľ môj, hľa, odovzdávam ti celkom kormidlo svojej duše, veď ju sám podľa svojho božského zaľúbenia. Zatváram sa do tvojho ľútostivého Srdca, ktoré je morom nepreniknuteľného milosrdenstva (Den. 1449-1450).

 

31.12.2016

Svetový deň mieru, inak nazývaný aj Svetový deň pokoja, sa oslavuje od roku 1968 na základe iniciatívy pápeža Pavla VI. z roku 1967. 

1. januára oslávime 50. svetový deň pokoja.

Všetci si želáme pokoj; mnohí ľudia ho každý deň malými gestami tvoria a mnohí trpia a trpezlivo znášajú námahu opakovaných pokusov o jeho dosiahnutie.  V roku 2017 sa modlitbou i skutkami usilujme o to, aby sme sa stali ľuďmi, ktorí vyhnali násilie zo svojho srdca, zo svojich slov i svojich gest, a ktorí vytvárajú nenásilné spoločenstvá starajúce sa o svoj spoločný dom. Nič nie je nemožné, ak sa v modlitbe obrátime na Boha. Všetci môžu byť tvorcami pokoja. Z posolstva Svätého Otca Františka na 50. svetový deň pokoja

Ďakujeme všetkým, ktorí sa modlitbou korunky Božieho milosrdenstva zapojili do našej celoročnej aktivity modlitieb o pokoj Korunka za svet.

28.12.2016

V posledných dňoch roka vám chceme zo srdca poďakovať za vašu pomoc, ktorú ste nám v tomto roku preukázali modlitbou, obetou utrpenia na náš úmysel alebo milodarom. Nech vám nebeský Otec hojne odmení vašu štedrosť.

Za každého z vás sa denne modlíme počas hodiny milosrdenstva a tiež počas svätých omší, ktoré sú slúžené každý tretí štvrtok v mesiaci v kostole Kráľovnej Pokoja v Košiciach a každú tretiu nedeľu v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP.

Nech je nový rok 2017 naplnený milosťami a požehnaním od Otca bohatého na milosrdenstvo.


25.12.2016

Sanktuárium Božieho milosrdenstva v roku 2012...

Prostredníctvom oficiálnej stránky našej kongregácie v Poľsku www.faustyna.pl môžete byť naživo v kláštornej kaplnke a spájať sa s nami počas našich komunitných modlitieb, ako aj počas modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. či počas večernej modlitby sv. ruženca za manželstvá v kríze o 20.30 hod. Kliknite, prosím, na odkaz pod obrazom Božieho milosrdenstva: On-line z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.

Svoje prosby o modlitbu môžete písať priamo k nám do Krakova na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

25.12.2016

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Svätý Pavol nám v Liste Rimanom pripomína veľkú postavu Abraháma, aby nám naznačil cestu viery a nádeje. O ňom apoštol píše: «On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slova: „Také bude tvoje potomstvo“» (Rim 4,18). „On proti nádeji v nádeji uveril“ – toto je tvrdé, či nie? Je to silné: nieto nádeje, no ja dúfam. A tak aj náš otec Abrahám. Svätý Pavol sa odvoláva na vieru, s ktorou Abrahám uveril slovu Boha, ktorý mu sľuboval syna. Bolo to skutočne dôverovanie dúfajúc „proti všetkej nádeji“. Až natoľko bolo nepravdepodobné to, čo mu Pán oznamoval, lebo bol pokročilého veku – mal takmer sto rokov – a jeho manželka bola neplodná. Nepodarilo sa jej otehotnieť... Avšak Boh tak povedal a on uveril.


Čítať ďalej...

24.12.2016

Láska ma sem priviedla a láska ma tu zadržiava (Den. 576). 

Želáme Vám hlboké prežitie tohto nežného prejavu lásky Otcovho milosrdného srdca, ktoré nám darovalo svojho Syna ako bezbranné dieťa, aby v ňom mohol každý z nás nájsť pokoj a opravdivú radosť. 

S modlitbou pri jasličkách 

sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva


24.12.2016

Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce!
«Zjavila sa Božia milosť, ktorá prináša spásu všetkým ľuďom» (porov. Tít 2,11). Slová apoštola Pavla zjavujú tajomstvo tejto svätej noci: zjavila sa Božia milosť, jeho bezplatný dar. V Dieťati, ktoré nám je darované, sa stáva konkrétnou Božia láska k nám. Je to noc slávy, tej slávy, ktorú ohlasovali anjeli v Betleheme a tiež my ju ohlasujeme v celom svete. Je to noc radosti, pretože oddnes a naveky Boh, Večný, Nekonečný, je Boh s nami: nie je ďaleko, nemusíme ho hľadať v nebeských sférach alebo v nejakej mystickej myšlienke; je blízko, stal sa človekom a nikdy sa neodtrhne od nášho človečenstva, ktoré si osvojil. Je to noc svetla: toho svetla, o ktorom prorokoval Izaiáš (porov. 9,1), že zasvietilo tým, čo kráčajú temnou krajinou, zjavilo sa a zalialo betlehemských pastierov (porov. Lk 2,9).


Čítať ďalej...

21.12.2016

Naše sestry z hrušovskej komunity srdečne pozývajú na tradičnú jasličkovú pobožnosť do kostola Najsvätejšieho Ježišovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove, ktorú pre vás pripravili 25. decembra o 14.00 hod. Spolu s deťmi z farnosti sa básničkami, úvahami a pesničkami poklonia novonarodenému Ježišovi.

 

20.12.2016

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedávno sme sa vydali cestou katechéz na tému nádeje, ktorá je veľmi vhodná pre čas Adventu. Doteraz nás viedol prorok Izaiáš. Dnes, pár dní pred Vianocami, by som chcel osobitnejším spôsobom uvažovať o chvíli, keď takpovediac nádej vstúpila do sveta prostredníctvom vtelenia Božieho Syna. Samotný Izaiáš predpovedal narodenie Mesiáša v niekoľkých pasážach: «Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!» (Iz 7,14); a aj v ďalšej pasáži – «Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne» (11,1). V týchto úryvkoch je vidieť zmysel Vianoc: Boh napĺňa prísľub stávajúc sa človekom; neopúšťa svoj ľud, približuje sa až tak, že sa zrieka svojej božskosti. Takýmto spôsobom Boh preukazuje svoju vernosť a zahajuje nové kráľovstvo, ktoré dáva ľudstvu novú nádej. A čo je touto nádejou? Večný život.


Čítať ďalej...

19.12.2016

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Liturgiu dnešnej štvrtej a poslednej adventnej nedele charakterizuje téma blízkosti, Božej blízkosti ľudstvu. Evanjeliový úryvok (porov. Mt 1,18-24) nám ukazuje dve osoby. Tie dve osoby sú do tohto tajomstva lásky zapojené viac než ktokoľvek iný: Panna Mária a jej ženích Jozef. Tajomstvo lásky, tajomstvo Božej blízkosti ľudstvu. Mária je predstavená vo svetle proroctva, ktoré hovorí: «Hľa, panna počne a porodí syna» (v. 23). Evanjelista Matúš si je vedomý, že toto sa uskutočnilo v Márii, ktorá počala Ježiša pôsobením Ducha Svätého (porov. v. 18). Boží Syn „prichádza“ do jej lona, aby sa stal človekom a ona ho prijíma. Takto sa jedinečným spôsobom Boh priblížil k človeku, berúc si telo zo ženy.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok