Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

08.12.2017

Vedeli ste, že sú iba tri miesta skutočného betlehemu?

Mesto Ježišovho narodenia - Betlehem na západnom brehu Jordánu - je od nás vzdialený vzdušnou čiarou asi 2 300 km;

Mestečko prvého betlehemu - Greccio v Taliansku - je od nás vzdialené vzdušnou čiarou asi 720 km;

A je tu ale ešte jeden betlehem, v ktorom chce mať Ježiš svoj príbytok... Vaše srdce!


07.12.2017

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“

Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým (Mk 1,1-8).


Čítať ďalej...

07.12.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Minulú nedeľu sme začali Advent s pozvaním zotrvávať v bdelosti; dnes, v druhú nedeľu tohto obdobia prípravy na Vianoce, nám liturgia dáva poznať jeho skutočnú podstatu: Je to čas, kedy máme v našom živote rozpoznať diery, ktoré treba zaplniť,  aby sme vyhladili drsnosti spôsobené pýchou a vytvorili priestor prichádzajúcemu Ježišovi. Prorok Izaiáš sa prihovára ľudu a oznamuje mu blížiaci sa koniec exilu v Babylone a návrat do Jeruzalema. Hovorí takto: «Hlas volajúceho: Pripravte cestu Pánovi na púšti […]. Každá dolina nech sa zdvihne» (40,3). Doliny, ktoré sa majú zdvihnúť, predstavujú nedostatky v našom postoji voči Bohu, všetky naše hriechy zanedbania dobra.

Čítať ďalej...

01.12.2017

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!  (Mk 13,33-37).


Čítať ďalej...

01.12.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes sme vykročili na cestu Adventom, ktorý vyvrcholí Vianocami. Advent je pre nás časom určeným na privítanie Pána, ktorý nám ide oproti, a tiež na preverenie našej túžby po Bohu, aby sme hľadeli vpred a pripravili sa na Kristov návrat. Vráti sa k nám vo sviatku Vianoc, keď si pripomenieme jeho historický príchod v pokore ľudského stavu, ale do nášho vnútra prichádza zakaždým, keď sme ochotní ho prijať, a nanovo príde na konci vekov, aby «súdil živých i mŕtvych». Musíme preto zostať bdelí a očakávať Pána v nádeji na stretnutie s ním. Dnešná liturgia nás vovádza práve do tejto pôsobivej témy bdelosti a očakávania. V nedeľnom evanjeliu (porov. Mk 13,33-37) Ježiš vyzýva k pozornosti a bdelosti, aby sme boli pripravení privítať ho vo chvíli jeho návratu. Hovorí nám: «Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. […] Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane» (v. 33.36).


Čítať ďalej...

01.12.2017

Som v tvojom srdci - tak znela téma posledných tohtoročných duchovných cvičení, ktoré sa od 1. - 3. decembra konali v Charitnom domove v Dolnom Smokovci v zasnežených Tatrách. Exercície boli určené všetkým, ktorí hľadajú vnútorný pokoj. Prednášky sa sústredili na náš vzťah k Bohu, k sebe samým a k blížnym. Leitmotívom bol citát z Denníčka sv. Faustíny, obsahujúci Ježišovo uistenie:  Dieťa moje, nech radosť naplní tvoje srdce. Ja, Pán, som s tebou, ničoho sa neboj, si v mojom srdci. Duchovné cvičenia boli obohatené o spoločnú modlitbu krížovej cesty, sv. ruženca, korunky Božieho milosrdenstva a celonočnú adoráciu Najsvätejšej sviatosti.


Čítať ďalej...

01.12.2017

Na pozvanie o. Floriána Potočňáka, protejereja, sa v nedeľu 10. decembra uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve v Gréckokatolíckej farnosti blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopku v Bardejove-Vinbargu. Program začne popoludní spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00, bude pokračovať moderovanou adoráciou a prednáškou. Obnovu vedie sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Alžbeta Mikušová z našej košickej komunity.

 

01.12.2017

Počas štyroch rokov prebiehala v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom pravidelná formácia členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Formáciu viedli sestry z košickej komunity. Záverečné stretnutie spojené s prednáškou sa uskutoční v stredu 13. decembra. Stretnutie bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

01.12.2017

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie od 12.00 - 13.00 je "Hodina milosti pre svet". Táto pobožnosť súvisí zo zjaveniami Panny Márie, ktorá 8. decembra 1947 v Montichiari, v Taliansku, povedala: "Svojím príchodom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý rok slávila hodina Milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných mnoho milostí pre dušu a telo... onedlho ľudia spoznajú veľkosť tejto hodiny milosti. Ak niekto nemôže v tom čase prísť do kostola, nech sa modlí doma." Vďaka modlitbe v tej hodine zošle veľa milostí. Prisľúbila obzvlášť hojné obrátenia.


25.11.2017

Už šesť rokov spolu putujeme - už šesť rokov sa spolu prostredníctvom tradične netradičných adventných zamyslení pripravujeme na vzácny príchod nášho Boha...

Tohtoročný advent je veľmi krátky - má iba tri týždne - akoby nás chcel v našej príprave posúriť...

Prežime ho spoločne s otvoreným srdcom a hlbokou túžbou, aby nám Panna Mária - tak ako sv. sestre Faustíne - mohla dať ten najväčší Poklad...

 


Späť na začiatok