Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

05.11.2018

Bratia, nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí (1 Tim 6,7-10).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujúc vo vysvetľovaní Desatora dnes prichádzame k siedmemu slovu: «Nepokradneš». Počúvajúc toto prikázanie myslíme na tému kradnutia a na rešpektovanie vlastníctva druhého človeka. Neexistuje kultúra, v ktorej by krádež a zneužitie dobier boli dovolené. Ľudská citlivosť je v skutočnosti veľmi vnímavá na obranu vlastníctva.


Čítať ďalej...

02.11.2018

V nedeľu 4. novembra sa v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. uskutočnilo požehnanie obnovenej Kaplnky Božieho milosrdenstva v Sabinove. Kaplnka bola obnovená vďaka iniciatíve sabinovskej formačnej skupiny Faustínum, ktorú vedie vdp. kaplán Miroslav Liška.

Viac o kaplnke:


Čítať ďalej...

01.11.2018

Drahí bratia a sestry, pekný sviatočný deň!

Prvé dnešné čítanie, z Knihy Zjavenia, nám rozpráva o nebi a ukazuje nám „veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov“ (Zjv 7,9). To sú svätí. Čo robia „tam hore“? Spoločne spievajú, radostne chvália Boha. Bolo by určite pekné môcť počuť ich spevy naživo... No môžeme si to predstaviť: viete kedy? Počas svätej omše, keď spievame „Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov...“. Je to hymnus, ako nám hovorí Biblia, ktorý pochádza z neba a tam sa spieva (porov. Iz 6,3; Zjv 4,8), je to hymnus chvál. Keď spievame „Svätý“, nielen že myslíme na svätých, ale robíme to, čo robia oni: v tom momente svätej omše sme s nimi zjednotení viac ako inokedy.


Čítať ďalej...

01.11.2018

V dňoch od 10. do 11. novembra organizujeme v Terchovej víkendovú duchovnú obnovu pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum s individuálnou formáciou. Účastníci sa spoločne zamyslia nad témou: Byť milosrdný v nemilosrdnom svete. Obnovu vedie vdp. Ján Bittšanský a sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 

30.10.2018

Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev (Ef 5,25-29).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som chcel skompletizovať katechézu o šiestom slove Desatora – „Nescudzoložíš“ – so zdôraznením, že Kristova verná láska je svetlom k prežívaniu krásy ľudskej lásky. Naša citová dimenzia je totiž povolaním k láske, ktorá sa prejavuje vo vernosti, v prijímaní a v milosrdenstve. Toto je veľmi dôležité. Ako sa prejavuje láska? Vo vernosti, v prijímaní a v milosrdenstve.


Čítať ďalej...

25.10.2018

Kalendár Božieho milosrdenstva na rok 2019 vám na každý týždeň ponúka citáty z Denníčka sv. sestry Faustíny. Nájdete v ňom nielen Kristove slová, ktoré vás povzbudia, potešia či usmernia, ale aj ilustračné fotografie z nášho apoštolátu zo Slovenska i zo zahraničia, kde pôsobia sestričky Slovenky. Kalendár je plnofarebný a sú v ňom zdôraznené aj význačné sviatky súvisiace s posolstvom Božieho milosrdenstva a našou kongregáciou. Posielame na dobierku.

 

Čítať ďalej...

25.10.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V našom programe katechéz o prikázaniach prichádzame dnes k šiestemu slovu, ktoré sa dotýka citového a sexuálneho rozmeru a znie: «Nescudzoložíš».

Je to bezprostredná výzva k vernosti, a v skutku žiaden ľudský vzťah nie je autentický bez vernosti a oddanosti.

Nedá sa milovať len pokým sa to človeku „hodí“, láska sa prejavuje práve za hranicou vlastného osohu, keď sa daruje všetko bez výhrady. Ako to dokladá Katechizmus: «Láska chce byť definitívna. Nemôže trvať iba „do nového rozhodnutia“» (č. 1646). Vernosť je charakteristikou slobodného, zrelého a zodpovedného ľudského vzťahu. Aj priateľ je autentickým, ak ním zostáva v ktoromkoľvek prípade, inak nie je priateľom. Kristus zjavuje autentickú lásku, on, ktorý žije bezhraničnou láskou Otca a v jej sile je verným Priateľom, ktorý nás prijíma aj keď pochybíme a chce vždy naše dobro, aj vtedy, keď si ho nezasluhujeme.


Čítať ďalej...

20.10.2018

V nedeľu 28. októbra sa uskutoční formačné stretnutie združenia Faustínum vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke. Formačné stretnutie bude viesť spolu s vdp. farárom Milankom Puškárom, sr. M. Clareta Fečová z Košíc. Stretnutie sa začne modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.-tej a bude pokračovať prednáškami v pastoračnom centre v priestoroch fary. Pozvaní sú aj noví záujemcovia!

Čítať ďalej...

20.10.2018

V nedeľu 4. novembra sa vo Farnosti sv. Gorazda v Nitre - Klokočine uskutoční jednodňová duchovná obnova o posolstve Božieho milosrdenstva. Obnovu na pozvanie vdp. farára Jozefa Tomicu bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity.

 

20.10.2018

Prvý novembrový deň slávime v Cirkvi sviatok Všetkých svätých. Korene tohto sviatku sa datujú na začiatok 7. storočia. V tento deň si však naša kongregácia pripomína 156. výročie vzniku.

Na pozvanie arcibiskupa Szczesnego Feliňskiego (dnes uz svätého) matka Terézia Eva Potocká prevzala Dom útočišťa pre dievčatá vo Varšave na Žytnej ulici. Na sviatok Všetkých svätých dňa 1. novembra 1862 arcibiskup Feliňski posvätil dom aj kaplnku. Tento deň bol prijatý ako dátum vzniku kongregácie. V súčasnosti máme 22 kláštorov v Poľsku a 13 v zahraničí (Slovensko, Bielorusko, Brazília, Čechy, Kazachstan, Kuba, Taliansko, Ukrajina a USA).

 


Späť na začiatok