Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

16.01.2015

19. januára sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch začne s reštaurovaním oltára s milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a hrobom sv. sestry Faustíny.  Práce budú prebiehať v niekoľkých etapách: rám obrazu, samotný obraz, hrob svätice, celý oltár. Pri tejto príležitosti sa urobí aj ich komplexná impregnácia. Práce by mali trvať do Veľkej noci.

07.01.2015

Svoj zrak upieram na vrchy

príde mi odtiaľ pomoc?

Pomoc príde od Pána,

Veď on je Bohom milosrdným.

R:  Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.


6. januára na poludnie zaznela v Krakove premiéra oficiálnej hymny Svetových dní mládeže Krakov 2016. Jej autorom je Jakub Blycharz.

Refrén hymny tvoria slová z motta SDM – 5. blahoslavenstvo Matúšovho evanjelia (5, 7). Prvá strofa je vzatá zo 121. žalmu. Druhá strofa je ozvenou Lukášovho podobenstva o stratenej ovci (15, 1-7). Tretia strofa je parafrázou na slová 130. žalmu (De profundis). Predposledná strofa je kerigmatická (základné pravdy evanjelia) a bridge hymny je plný nádeje a dôvery od zmŕtvychvstalého Pána.

Hymna: https://www.youtube.com/watch?v=eZRsoPmeZXk

02.01.2015

26. - 28.  apríla – 80. výročie vystavenia obrazu Božieho milosrdenstva v Ostrej Bráne na Litve; 30. apríla – 15. výročie  svätorečenia sestry Faustíny; 1. augusta – 90. výročie vstúpenia Heleny Kowalskej (sestry Faustíny) do našej kongregácie; 25. augusta – 110. narodeniny sv. sestry Faustíny;  27. augusta – 110. výročie jej krstu; 13. - 14. septembra -  80. výročie zjavenia korunky Božieho milosrdenstva.

 

29.12.2014

Poľskí poslanci cítiac morálnu povinnosť a hlbokú úctu voči človekovi, ktorý mal rozhodujúci vplyv nielen na poľský národ, ale aj na celý súčasný svet, vyhlásili rok 2015 Rokom Jána Pavla II.
V budúcom roku totiž pripadá 10. výročie jeho smrti a 1. výročie jeho svätorečenia.

 

26.12.2014

…keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v ňom všetkých ľudí - vtedy sú Vianoce.
Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto Ťa urazil - vtedy sú Vianoce.

Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé slovo, máš porozumenie pre inných – vtedy sú Vianoce.
Keď si nájdeš čas vypočuť innych -  vtedy sú Vianoce.

Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivu poznámku - vtedy sú Vianoce v Tvojom srdci.
Kedykoľvek počuješ volanie Pána, ktorý potrebuje pomoc v trpiacich, chorých, opustených -  jasaj od radosti, lebo prežívaš Vianoce.

Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, najdeš dieťa zavinuté do plienok a jeho Matku, prežívaš s nimi Vianoce.

(bl. Matka Tereza)

Kedykoľvek som človekom, kedykoľvek preukážem milosrdenstvo – vtedy sú Vianoce…

24.12.2014

Srdce sa mi chveje od radosti, keď vidím, aký je Boh dobrý voči nám ľuďom, takým úbohým a nevďačným. Dôkazom jeho lásky je nepochopiteľný dar, ktorý nám dáva, teda samého seba v osobe svojho Syna (Den. 1584).


Nech sa aj nám chveje srdce od radosti z toho, že Boh nezostal iba pri sľuboch, že jeho láska k nám nespočíva iba v slovách a že ho naša úbohosť a nevďačnosť nedokáže zastaviť...


Skúsenosť toho, že Boh nás nemôže nemilovať, pokojné a požehnané vianočné dni

Vám pri jasličkách vyprosujú

Vaše sestry

19.12.2014

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel (Lk 1, 26-38).


Čítať ďalej...

13.12.2014

Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobi (1 Sol 5, 16-24).

 

Čítať ďalej...

12.12.2014

Ďakujme spoločne Otcovi, ktorý nás povolal nasledovať Ježiša v plnom stotožnení sa s jeho evanjeliom a v službe Cirkvi a vlial do našich sŕdc Ducha Svätého, ktorý nám dáva radosť a umožňuje nám pred celým svetom vydávať svedectvo o jeho láske a milosrdenstve, napísal Svätý Otec František v úvode svojho apoštolského listu venovaného zasväteným. Určil 3 ciele roku zasväteného života: 1. hľadieť na minulosť s vďačnosťou;  2. prítomnosť prežívať s nadšením; 3. objať budúcnosť s nádejou.

Evanjelium je náročné a vyžaduje si, aby sme ho prežívali radikálne a úprimne. Nestačí ho len čítať (hoci čítanie a štúdium je stále veľmi dôležité), nestačí o ňom len meditovať (a robiť to denne s radosťou). Ježiš od náš žiada, aby sme ho uskutočňovali, aby sme žili podľa jeho slov. Avšak evanjeliová radikálnosť sa nepožaduje len od rehoľníkov, požaduje sa od všetkých.

Čítať ďalej...

06.12.2014

Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji (2 Pt 3, 8-14).


Čítať ďalej...


Späť na začiatok