Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

23.12.2017

Nech Vám Knieža pokoja udelí svoj hlboký pokoj;

nech Vás Slnko spravodlivosti obdarí svojím milosrdenstvom; 

nech Vás Múdrosť Najvyššieho vedie a sprevádza;

nech Vás Svätý Izraela vždy posväcuje;

nech Vás Ratolesť z kmeňa Jesseho neustále obnovuje;

nech sa vytúžený Kráľ národov stane Vaším kráľom;

nech Vás prichádzajúci Spasiteľ naplní svojimi darmi;

nech je s Vami Emanuel - Vládca a Pán...


Požehnané vianočné sviatky Vám želajú a vyprosujú


Vaše sestry
21.12.2017

Už tradične deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí. Na 2. sviatok vianočný teda 26. decembra od 13.00 hod. koledníci Dobrej noviny pôjdu s koledou aj do domov a kláštora našich sestier v Nižnom Hrušove. Tento rok pripravili až 5 skupiniek koledníkov.


19.12.2017

Na začiatku októbra sme vás informovali o tom, že v bazilike Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch sa začalo s montážou nového organu. Práce intenzívne pokračujú, o čom svedčia aj fotografie. Ide o píšťalový organ v duchu francúzskeho romatizmu, trojmanuálový s pedálom. Bude to jediný organ v Poľsku s halotronovou traktúrou.


Čítať ďalej...

19.12.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som chcel začať hovoriť už so samotnom eucharistickom slávení. Svätá omša sa skladá z dvoch častí, ktorými sú liturgia slova a liturgia Eucharistie, ktoré sú vzájomne tak úzko spojené, že tvoria jediný úkon kultu (porov. Sacrosanctum concilium, 56; Všeobecné smernice Rímskeho misála, 28). Slávenie, úvod do ktorého tvorí niekoľko prípravných rítov a ďalšie ho uzatvárajú, je teda jedným celkom a nedá sa rozdeliť, avšak aby sme ho lepšie chápali, budem sa snažiť vysvetliť jeho rozličné momenty, z ktorých každý dokáže zachytiť a zapojiť istý rozmer našej ľudskosti. Je potrebné poznať tieto sväté znamenia, aby sme plne prežívali svätú omšu a vychutnávali celú jej krásu.


Čítať ďalej...

12.12.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujúc na ceste katechéz o svätej omši si dnes kladieme otázku: Prečo ísť v nedeľu na svätú omšu? Nedeľné slávenie Eucharistie je stredobodom života Cirkvi (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2177). My kresťania chodíme v nedeľu na svätú omšu, aby sme stretli zmŕtvychvstalého Pána, alebo lepšie, aby sme mu dovolili, aby sa s nami stretol, aby sme počúvali jeho slovo, sýtili sa pri jeho stole a tak sa stali Cirkvou, čiže jeho tajomným telom žijúcim vo svete.


Čítať ďalej...

12.12.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Uplynulé dve nedele nám liturgia zdôraznila, čo znamená zaujať postoj bdelosti a v čom konkrétne spočíva pripravovanie cesty Pánovi. V túto Tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa tiež nazýva „radostnou nedeľou“, nás liturgia vyzýva zachytiť ducha, v ktorom sa toto všetko má udiať, presnejšie povedané, vyzýva nás k radosti. Svätý Pavol nás pozýva pripraviť sa na Pánov príchod troma postojmi. Dobre počúvajte: tri postoje. Prvým je ustavičná radosť; druhým vytrvalá modlitba; tretím je neprestajné vzdávanie vďaky. Ustavičná radosť, vytrvalá modlitba a neprestajné vzdávanie vďaky.


Čítať ďalej...

10.12.2017

Pri nábožnom odriekaní korunky Božieho milosrdenstva možno v našej krajine získať úplné odpustky. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Niektoré z podmienok vyvolali u veriacich otázky, na ktoré Subkomisia KBS pre náuku viery dáva nasledujúce odpovede.
 
V kostole či kaplnke – pred Najsvätejšou sviatosťou – sa musí modliť viac veriacich, aby bolo možné získať úplné odpustky modliac sa korunku...?
Nie, nemusí. Úplné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa korunku Božieho milosrdenstva modlí sám a dokonca len potichu, ale musí to byť pred Najsvätejšou sviatosťou v kostole alebo kaplnke.


Čítať ďalej...

10.12.2017

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“

„Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš?“

Povedal: „Nie som.“

„Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“

Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“

Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“

Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“

To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil (Jn 1,6-8.19-28).


Čítať ďalej...

10.12.2017

Naše sestry z hrušovskej komunity vás srdečne pozývajú na tradičnú jasličkovú pobožnosť do kostola Najsvätejšieho Ježišovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove, ktorú pre vás pripravili 25. decembra o 14.00 hod. Spolu s deťmi z farnosti sa básničkami, úvahami a pesničkami poklonia novonarodenému Spasiteľovi.

 

08.12.2017

Ako lepšie pochopiť milosrdnú lásku Boha k nám? Čo nám uľahčí nadobudnúť postoj dôvery voči nemu? Je dôvera len emocionálnym postojom či intelektuálnou akceptáciou právd viery? Odpovede na tieto, a nielen tieto, otázky nájdete v novej knihe Dôvera v praxi. Kniha je praktickou pomôckou pre všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva.

Posielame obratom na dobierku.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok