Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.08.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie svätý veriaci ľud Boží radostne prejavuje svoju úctu k Panenskej Matke. Robí tak slávením spoločnej liturgie a tiež tisíckami rôznych foriem zbožnej úcty; týmto spôsobom sa napĺňa proroctvo samej Panny Márie: „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1,48). Lebo Pán povýšil svoju poníženú služobnicu.

Nanebovzatie, s telom i dušou, je božie privilégium udelené svätej Matke Božej pre jej osobité zjednotenie s Ježišom. Ide o zjednotenie telesné i duchovné, ktoré začalo Zvestovaním a dozrievalo počas celého Máriinho života skrze jej osobitnú účasť na Synovom tajomstve. Panna Mária vždy sprevádzala svojho Syna: nasledovala Ježiša, a preto ju nazývame prvou učeníčkou.


Čítať ďalej...

10.08.2018

V sobotu 1. septembra sa v Košiciach na štadióne TJ Lokomotíva o 10.00 hod. uskutoční beatifikácia Anky Kolesárovej, mučeníčky čistoty. Naše sestry z košickej, hrušovskej a krakovskej komunity, ktoré sa blahorečenia zúčastnia, sa potom spoločne s veriacimi pomodlia v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. aj korunku Božieho milosrdenstva.

 

09.08.2018

V piatok 17. augusta si pripomenieme 16. výročie poslednej púte dnes už sv. Jána Pavla II. do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Po konsekrácii novej baziliky zasvätil svet Božiemu milosrdenstvu, a tak Bohu, bohatému na milosrdenstvu, zveril osud sveta i každého človeka. Túto modlitbu sa naša kongregácia odvtedy modlí každý deň.

 

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, Tebe dnes zverujeme osudy sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.


08.08.2018

Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zle! Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si liate teľa, klaňali sa mu, priniesli mu obetu a vykrikovali: Toto je tvoj boh, Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny (Ex 32,7-8).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes pokračujeme v rozjímaní o Desatore, aby sme sa hlbšie pozreli na tému modlárstva, o ktorom sme hovorili už minulý týždeň. Teraz sa k tejto téme vrátime, pretože je veľmi dôležitá. A všimneme si modlu „par excellence“ – zlaté teľa, o ktorom hovorí Kniha Exodus (32,1-8). Práve sme si tú stať vypočuli. Táto epizóda má presný kontext – púšť, kde ľud čaká na Mojžiša, ktorý vyšiel na vrch, aby od Boha prijal usmernenia. Čo je to púšť? Je to miesto, kde kraľuje nestálosť a neistota – veď v púšti nič nie je – chýba tam voda i jedlo, chýba tam útočisko. Púšť je obrazom ľudského života, ktorého podmienky sú neisté, a ktorý nemá žiadne nedotknuteľné záruky. Táto neistota v človeku vzbudzuje primárne úzkosti, ktoré Ježiš spomína v evanjeliu: «Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme?» (Mt 6,31). Sú to primárne úzkosti. A púšť tieto úzkosti vyvoláva.


Čítať ďalej...

07.08.2018

Po prázdninách vám ponúkame ešte dva turnusy duchovných cvičení v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách:

I. turnus od 28. - 30. septembra - vedie vdp. Ivan Hupka a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

II. turnus od 30. novembra do 2. decembra - vedie vdp. Jozef Poliak a sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 

Bližšie k termínom uvedieme aj témy duchovných cvičení a možnosť prihlasovania.

 
05.08.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Počas posledných nedieľ nám liturgia ukazovala obraz Ježiša, ako, plný nežnosti, ide v ústrety zástupom a ich potrebám. V dnešnom evanjeliovom príbehu (porov. Jn 6,24-35) sa perspektíva mení: teraz samotný zástup, ktorý Ježiš nasýtil, prichádza Ježiša hľadať, ide mu v ústrety. Avšak Ježišovi nestačí, že ho ľudia vyhľadávajú. Chce, aby ho ľudia i poznali. Chce, aby ho ľudia vyhľadávali a stretávali sa s ním pre niečo viac ako len pre okamžité uspokojenie si materiálnych potrieb. Ježiš prišiel, aby nám priniesol niečo viac. Aby otvoril naše bytie širším horizontom než sú každodenné starosti o jedlo, oblečenie, kariéru a tak ďalej. Preto, obrátený k zástupu, im hovorí: „Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa“ (v. 26). Týmto nabáda ľudí k tomu, aby urobili krok vpred, aby sa pýtali na zmysel zázraku, a nielen aby z neho profitovali. Rozmnoženie chlebov a rýb je totiž znakom veľkého daru, ktorý dal Otec ľudstvu a ktorým je sám Ježiš!


Čítať ďalej...

05.08.2018

Od 11. - 17. augusta sa sr. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity spolu so skupinkou farníkov zúčastní III. pešej púte z Michaloviec do svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Púť, ktorej trasa má 145 km, organizujú pallotíni. 

 

04.08.2018

Svätý Otec František schválil dekrétom novú úpravu paragrafu 2267 v katechizme vydanom v roku 1992. Nový text znie nasledovane:

„Dlhý čas sa použitie trestu smrti zo strany zákonitej autority, po riadnom procese, pokladalo za primeranú odpoveď vzhľadom k závažnosti niektorých zločinov a za prijateľný prostriedok, aj keď extrémny, na ochranu spoločného dobra.
Dnes je stále viac živé povedomie, že dôstojnosť osoby sa nestráca ani po spáchaní ťažkých zločinov. Okrem toho sa tiež rozšírilo nové vnímanie zmyslu trestných sankcií zo strany štátu.
Napokon, zaviedli sa účinnejšie systémy väzby, ktoré garantujú náležitú ochranu občanov, ale zároveň neoberajú definitívnym spôsobom odsúdeného o možnosť vykúpiť sa.
Preto Cirkev vo svetle Evanjelia učí, že «trest smrti je neprípustný, keďže napáda nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka» a s rozhodnosťou sa angažuje za jeho zrušenie na celom svete.“

To je dôvodom zmeny článku Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý hovorí o treste smrti.

02.08.2018

1. augusta – 93. výročie vstúpenia Heleny Kowalskej do našej kongregácie

2. augusta – 2. výročie smrti kard. Františka Macharského, fundátora združenia Faustínum

5. augusta - patronátny sviatok rehole a 81. výročie zvolenia Matky Milosrdenstva na generálnu predstavenú kongregácie

17. augusta – 16. výročie II. púte pápeža Jána Pavla II. do Sanktuária Božieho milosrdenstva

25. augusta – 113. narodeniny sv. sestry Faustíny

27. augusta – 113. výročie krstu sestry Faustíny

 

01.08.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Vypočuli sme si  prvé prikázanie Desatora: «Nebudeš mať iných bohov okrem mňa» (Ex 20,3). Je dobré pristaviť sa pri téme modlárstva, ktorá má veľký dosah a je veľmi aktuálna. Toto prikázanie zakazuje vytvárať si modly či podobizne akéhokoľvek druhu reality – veď všetko môže byť použité ako modla. Hovoríme o ľudskej tendencii, pred ktorou nie sú ušetrení ani veriaci, ani ateisti. Napríklad, my kresťania by sme si mohli položiť otázku: kto je skutočne mojím Bohom? Je ním Trojjediná Láska, alebo je ním môj obraz, môj osobný úspech, a to možno aj vo vnútri Cirkvi? «Modloslužba sa netýka len nepravých pohanských kultov. Zostáva trvalým pokušením pre vieru. Spočíva v zbožšťovaní toho, čo nie je Boh» (Katechizmus Katolíckej cirkvi – KKC, 2113).


Čítať ďalej...


Späť na začiatok