Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

20.08.2017

Dialo sa to v Sviniciach, 27. augusta 1905 o jednej popoludní. Došiel Stanislav Kowalský, roľník z Glogovca, vek 40 rokov, za prítomnosti Františka Bednarka, vek 35 rokov, a Jozefa Stasiaka, vek 40 rokov, obidvaja roľníci z Glogovca, a ukázali nám dieťa ženského pohlavia, narodené 25. augusta tohto roku, od jeho zákonitej manželky Marianny, rod. Bábelovej, vek 30 rokov. Dieťaťu dnes pokrstenému dali meno Helena a krstnými rodičmi boli Konštantín Bednarek a Marianna Ševčiková.

Takýto zápis nám vo farskej matrike v Sviniciach Warckých zanechal vdp. farár Jozef Chodyňský, ktorý pokrstil Helenku Kowalskú. Zápis je napísaný po rusky, keďže Poľsko bolo vtedy súčasťou Ruska. Svedkovia krstu sa podpísali iba krížikmi. Jediný, kto sa dokázal podpísať, bol otec sestry Faustíny.

 

20.08.2017

A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé.“ A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok a Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom (Zjv 21,5-7).

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Počuli sme Božie slovo z Knihy zjavenia, ktoré hovorí takto: «Hľa, všetko robím nové» (Zjv 21,5). Kresťanská nádej sa zakladá na viere v Boha, ktorý vždy tvorí niečo nové v živote človeka, tvorí niečo nové v dejinách, tvorí niečo nové vo vesmíre. Náš Boh je Bohom, ktorý tvorí nové veci, lebo je Bohom prekvapení. [Teda] nové veci a prekvapenia. Nie je kresťanské kráčať s pohľadom upretým do zeme – ako to robia ošípané: vždy tak kráčajú – bez toho, aby pozdvihli oči k horizontu. Akoby sa celé naše putovanie skončilo tu, na piadi pár metrov cesty; akoby v našom živote neexistovala žiadna méta, žiaden cieľ; akoby sme boli nútení túlať sa bez toho, že by naše námahy mali nejaký dôvod. Toto nie je kresťanské.

Čítať ďalej...

19.08.2017

V piatok 25. augusta presne pred 112 rokmi sa v zastrčenej poľskej dedinke Glogowiec narodila Helena Kowalská - vo svete známa ako sestra Faustína. Aj v tedy to bol piatok! Prišla na svet o ôsmej ráno ako trete dieťa Marianny a Stanislava. Matka o nej neskôr spomínala, že to bolo požehnané dieťa, najmilovanejšia dcérka...

V tento deň pred 22 rokmi sme si sestru Faustínu - vtedy ešte blahoslavenú - zvolili za duchovnú spoluzakladateľku našej kongregácie. Vtedajšia generálna predstavená m. Paulína Slomková o nej povedala: Sestra Faustína si nielen obnoviteľkou duchovnosti a charizmy našej kongregácie, ale aj jej duchovnou spoluzakladateľkou. S radosťou to uznávame a ďakujeme milosrdnému Bohu  za veľké veci, ktoré učinil v Tebe a cez Teba v našej reholi...


18.08.2017

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedeľné evanjelium (Mt 15,21-28) nám podáva jedinečný príklad viery v stretnutí Ježiša s istou kanaánskou ženou, cudzinkou vo vzťahu k Židom. Scéna so odohráva počas Ježišovej cesty smerom k mestám Týru a Sidonu, severozápadne od Galiley: tu kanaánska žena úpenlivo prosí Ježiša, aby uzdravil jej dcéru, ktorú – ako hovorí evanjelium – „hrozne trápi zlý duch“ (v. 22). Na prvý pohľad sa nezdá, že by Pán načúval ženinmu volaniu preniknutému bolesťou, a to až tak, že to podnietilo zásah učeníkov, ktorí sa za ženu prihovárajú. Ježišov zdanlivý odstup ale túto matku neodradí; tá vo svojej naliehavej prosbe pokračuje ďalej.


Čítať ďalej...

10.08.2017

Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“ A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“ Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: „Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“ On však povedal žene: Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji! (Lk 7,44.47-50).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Počuli sme reakciu hostí u farizeja Šimona: «Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?» (Lk 7,49). Ježiš práve vykonal škandalózny skutok. Jedna žena z mesta, ktorú všetci poznali ako hriešnicu, vošla do Šimonovho domu, kľakla si k Ježišovým nohám a vyliala na ne voňavý olej. Všetci, ktorí tam boli pri stole, šomrali: ak je Ježiš prorok, nemal by akceptovať takéto prejavy, hlavne od ženy ako je táto. Tieto ženy, nešťastnice, slúžili len na návštevy potajomky – aj zo strany vysoko postavených mužov –, alebo na ukameňovanie. Podľa vtedajšieho myslenia, medzi svätým a hriešnikom, medzi čistým a nečistým, mala byť jednoznačná separácia.


Čítať ďalej...

10.08.2017

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedeľná evanjeliová stať (Mt 14,22-33) opisuje udalosť, pri ktorej Ježiš ­– po noci strávenej v modlitbe na brehu Galilejského jazera – mieri rovno k loďke učeníkov, kráčajúc po mori. Loďka sa nachádzala uprostred jazera a ohrozoval ju silný protivietor. Keď učeníci vidia Ježiša ako kráča na vodách, považujú to za mátohou a zachvacuje ich strach. Ježiš ich však upokojuje: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ (v. 27). Peter mu so svojou typickou prudkosťou hovorí: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode“; a Ježiš naň zavolá: „Poď!“ (v. 28-29). Peter vystúpi z loďky a kráča po vode k Ježišovi; silný vietor ho ale znepokojí, a tak sa začne potápať. Zvolá teda: „Pane, zachráň ma!“; a Ježiš vystrie ruku a uchopí ho (v. 30-31).


Čítať ďalej...

05.08.2017

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

V túto nedeľu slávime liturgický sviatok Premenenia Pána. Dnešná evanjeliová stať rozpráva, ako sa apoštoli Peter, Jakub a Ján stali svedkami tejto neobyčajnej udalosti. Ježiš ich vzal so sebou «a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty» (Mt 17,1). Zatiaľ čo sa Ježiš modlil, výraz jeho tváre sa zmenil, žiaril ako slnko a jeho odev zbelel ako svetlo. Vtedy sa zjavili Mojžiš a Eliáš a začali s Ježišom viesť rozhovor. V tomto momente, Peter povedal Ježišovi: «Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi» (v. 4). Keď Peter ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak. Udalosť Premenenia Pána nám ponúka posolstvo nádeje – takto aj my budeme s Ježišom –: pozýva nás stretnúť sa s Ježišom, aby sme slúžili bratom.


Čítať ďalej...

02.08.2017

1. augusta – 92. výročie vstúpenia Heleny Kowalskej do našej kongregácie

2. augusta – 1. výročie smrti kard. Františka Macharského, fundátora združenia Faustínum

5. augusta - patronátny sviatok rehole a 80. výročie zvolenia Matky Milosrdenstva na generálnu predstavenú kongregácie

17. augusta – 15. výročie II. púte pápeža Jána Pavla II. do Sanktuária Božieho milosrdenstva

25. augusta – 112. narodeniny sv. sestry Faustíny

27. augusta – 112. výročie krstu sestry Faustíny

 

02.08.2017

Od 12. - 18. augusta sa sr. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity spolu so skupinkou farníkov zúčastní II. pešej púte z Michaloviec do svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Púť, ktorej trasa má 145 km, organizujú pallotíni. 

 

01.08.2017

V utorok 1. augusta boli v krakovskom kláštore prijaté do noviciátu dve postulantky, ktoré začali svoju dvojročnú rehoľnú formáciu. Do noviciátu ich prijala generálna predstavená m. Petra Kowalczyková a nová magistra noviciek sr. M. Symeona Stopiaková. Slávnostnú sv. omšu v kláštornej kaplnke celebroval o. Piotr Lapiňský, salvatorián, a vdp. Ján Kocurko, kaplán z Košíc - KVP. Novicky dostali nové mená: Anna - sr. M. Mariela a Dominika - sr. M. Jasmína.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok