Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

12.04.2020

Presne pred dvadsiatimi rokmi pápež Ján Pavol II. ustanovil Sviatok Božieho milosrdenstva pre celú Cirkev. Dvadsiate výročie však budeme sláviť inak než doposiaľ.

Ako teda sláviť tento sviatok počas pandémie? Získame tie milosti, ktoré Ježiš prisľúbil na tento deň?

Ježiš až 14-krát vyjadril svoju túžbu, aby tento sviatok bol ustanovený: Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva (Den. 49). Prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom milosrdenstva (Den. 742). Prisľúbil, že bude udeľovať veľa zvláštnych milostí: V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva… V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský (Den. 699).

Zmenili sa síce vonkajšie podmienky slávenia sviatku, ale nezmenili sa podmienky, vďaka ktorým môžeme získavať milosti prisľúbené na tento deň. Prekážkou nie je ani vírus, ani nemožnosť pristúpiť k sviatostiam, ale len naša nedôvera v Božiu dobrotu a zľutovanie. Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 49).

S dôverou v srdci a milosrdenstvom k blížnym, s postojom dokonalej ľútosti a s duchovným sv. prijímaním oslávme Boha bohatého na milosrdenstvo, ktorý vie, čo je pre nás dobré a nezaváha sa udeliť nám viac než dúfame...

 

12.04.2020

Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám napriek všetkým pandemickým obmedzeniam dopraje prežiť slávnosť Nedele Božieho milosrdenstva netradičným spôsobom. Vďaka TV LUX sa budeme môcť preniesť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP.


Program slávnosti:

10:00 - slávnostná sv. omša, celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, káže Mons. Marek Forgač, pomocný košický biskup.

11:00 - pozdrav biskupov mládeži

15:00 - slávnostná Hodina milosrdenstva a modlitba korunky Božieho milosrdenstva - vedú sestry KMBM z Košíc

18:30 - sv. omša, celebrujú vikári farnosti Božieho milosrdenstva


Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=o2rthEVoluQ


Čítať ďalej...

11.04.2020

Vo Veľkom týždni máme jedinečnú možnosť odpovedať na ponad miliónový útok koronavírusu našou ponad miliónovou modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Veď ak Pán je za nás, tak kto proti nám?

V týchto výnimočných dňoch sa budeme modliť za tieto štáty:

Pondelok - IRÁN

Utorok - TURECKO

Streda - ŠVAJČIARSKO

Štvrtok - BELGICKO

Piatok - HOLANDSKO

Sobota - KANADA

Nedeľa - RAKÚSKO11.04.2020

9. † Dnes sa moja duša správa ako dieťa. Zjednocujem sa s Bohom ako dieťa s Otcom. Cítim v celej plnosti, že som Božím dieťaťom. Keď som prijala Eucharistiu, mala som hlbšie poznanie nebeského Otca a jeho otcovstva vo vzťahu k dušiam. Dnes žijem zvelebovaním Najsvätejšej Trojice. Ďakujem Bohu, že nás skrze milosť ráčil prijať za svoje deti (Den. 1819).


11.04.2020

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Vyplní želanie bohabojných, vyslyší ich modlitbu a zachráni ich (Ž 145, 8-9; 15-19).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Od chvíle, v ktorej som si zamilovala utrpenie, prestalo byť pre mňa utrpením. Utrpenie je stálym pokrmom mojej duše.

Cítim dobre, že moje poslanie sa neskončí smrťou, ale sa iba začne. Ó, pochybujúce duše, poodhalím vám závoj neba, aby som vás presvedčila o Božej dobrote, aby ste už viac nezraňovali nedôverou najsladšie Ježišovo Srdce. Boh je láska a milosrdenstvo.


11.04.2020

Všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva, zvlášť v rodinnej domácej cirkvi prinášame text slávnostnej modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. spojenej s korunkou na Nedeľu Božieho milosrdenstva 19. apríla. Text schválil Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Toto rozjímanie zaznie aj v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
 


10.04.2020

Zelený štvrtok. Dnes som sa cítila dosť silná na to, aby som sa mohla zúčastniť na obradoch v kostole. Počas svätej omše sa mi ukázal Ježiš a povedal mi:  Pohliadni na moje srdce plné lásky a milosrdenstva, ktoré mám k ľuďom, zvlášť k hriešnikom. Hľaď a zahĺb sa do môjho umučenia. V tej chvíli som vo svojom srdci pocítila a prežila celé Ježišovo umučenie. Prekvapilo ma, že ma tie muky nepripravili o život. Počas adorácie mi Ježiš povedal:  Dcéra moja, vedz, že tvoja živá láska a spoluúčasť, ktoré mi prejavuješ, boli pre mňa útechou v Getsemanskej záhrade (Den. 1663-1664).

Ani my sa nemôžeme zúčastniť na tohtoročných obradoch v kostole. Tento rok nám v tom bráni koronavírus. A čo nám v tom bránilo predtým? Ktorý vírus je teda horší? Koronavírus alebo ľahostajnosť?

Nech naša živá láska, spolucítenie a spoluúčasť potešia Ježiša v Getsemanskej záhrade.


10.04.2020

Veľký piatok. O tretej hodine som uzrela ukrižovaného Pána Ježiša. Pozrel sa na mňa a povedal: Žíznim. Vtom som uvidela, ako z jeho boku vyšli tie isté dva lúče, ktoré sú na obraze. Zrazu som pocítila v duši túžbu po spáse duší a spaľovaní sa za úbohých hriešnikov. Obetovala som sa s umierajúcim Ježišom za svet večnému Otcovi. S Ježišom, skrze Ježiša a v Ježišovi je moje spojenie s tebou, večný Otče. Na Veľký piatok už Pán Ježiš trpel v duši ináč ako na Zelený štvrtok. O jedenástej mi Ježiš povedal: Hostia moja, ty si úľavou pre moje utrápené srdce. Myslela som, že po týchto slovách moje srdce vzplanie. (...) O tretej hodine som sa modlila tvárou k zemi s rozpaženými rukami za celý svet. Ježiš už končil svoj smrteľný život. Počula som jeho sedem slov. Potom sa pozrel na mňa a povedal: Milovaná dcéra môjho srdca, ty si pre mňa úľavou v strašných mukách.  Keď Ježiš naposledy vydýchol, duša mi pukala od bolesti a dlhší čas som nemohla prísť k sebe. Slzy mi priniesli trochu úľavy. Ten, ktorého si zamilovalo moje srdce, zomiera. Kto pochopí moju bolesť? (Den. 648, 1054-1055; 1058; 1060).


Žízni aj dnes... Sme preňho úľavou?

On jediný chápe našu bolesť. Či my chápeme tú jeho?

Aký život, taká smrť. Aká smrť, taká večnosť, zvykneme hovorievať. Spôsobí snáď koronavírus smrť našej pýchy, egoizmu, sebestačnosti, ľahostajnosti a tvrdosti srdca? Aby naša večnosť bola plná lásky, radosti a šťastia bez konca?

 

10.04.2020

Sobota. Neplač, už netrpím. Za vernosť, s akou si ma sprevádzala v utrpení i v smrti, tvoja smrť bude slávnostná a v tejto poslednej hodine budem pri tebe. Milovaná perla môjho srdca, vidím, že tvoja láska je čistejšia ako láska anjelov, preto čistejšia, lebo bojuješ. Kvôli tebe žehnám svet. Vidím úsilie, na ktoré sa pre mňa podujímaš, a ono nadchýna moje srdce. Po týchto slovách som už neplakala, ale ďakovala som nebeskému Otcovi za to, že nám poslal svojho Syna, i za dielo vykúpenia ľudstva (Den. 1066). 

Naša vernosť, odvaha, láska, ktorá bojuje, nám dávajú silu voči všetkým vírusom, ktoré by chceli zničiť našu dušu na veky. Nebojme sa preto toho vírusu, ktorý zabíja len telo... Život sa nám neodníma, iba mení – v Ježišovom živote bolo po troch dňoch všetko inak. Ako dlho bude trvať naša temnota hrozby koronavírusu, nevieme. Ale vieme, že smrť nemá posledné slovo. Posledné slovo má Láska (s veľkým L).


10.04.2020

11. † Dnes moja duša zvlášť túži preukázať Ježišovi lásku. Keď Pán vošiel do môjho srdca, vrhla som sa k jeho nohám ako ružový púčik. Túžim, aby sa vôňa mojej lásky vznášala ustavične k tvojmu trónu. Vidíš, Ježišu, v tom ružovom púčiku ti dávam celé svoje srdce. Nielen v tejto chvíli, keď moje srdce horí ohňom, ale aj počas dňa ti dám dôkazy o svojej láske vernosťou Božej milosti. Dnes všetky ťažkosti a utrpenia, s ktorými sa stretnem, rýchlo schytím ako ružový púčik, aby som ho hodila k Ježišovým nohám. Nezáleží na tom, že sa ruka, ba skôr srdce zraní do krvi... (Den. 1822).Späť na začiatok