Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

03.01.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujúc v katechézach o eucharistickom slávení budeme dnes v kontexte úvodných obradov uvažovať nad úkonom kajúcnosti. Ten vo svojej strohosti napomáha k postoju, s akým sa treba pripraviť na dôstojné slávenie svätých tajomstiev, čiže uznávajúc pred Bohom a bratmi naše hriechy, uznávajúc, že sme hriešnikmi. Kňazova výzva je totiž adresovaná celému modliacemu sa spoločenstvu, pretože všetci sme hriešnikmi. Veď čo môže Pán darovať tomu, kto má už srdce plné seba samého, svojho vlastného úspechu? Nič, lebo namyslený človek, nasýtený svojou domnelou spravodlivosťou, je neschopný prijať odpustenie. Pomyslime na podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi, kde sa len ten druhý – len mýtnik – vracia domov ospravedlnený, čiže ako ten, ktorému bolo odpustené (porov. Lk 18,9-14). Ten, kto si je vedomý vlastných bied a  s pokorou sklopí svoje oči, cíti na sebe spočívať milosrdný pohľad Boha. Zo skúsenosti vieme, že jedine ten, kto si vie priznať chyby a prosiť o odpustenie, prijíma pochopenie a odpustenie druhých.


Čítať ďalej...

02.01.2018

Rok sa otvára v mene Božej Matky. Bohorodička je najdôležitejší titul Panny Márie. Mohla by zaznieť otázka: prečo hovoríme Božia Matka a nie Ježišova Matka? Niektorí v minulosti žiadali obmedziť sa len na toto, ale Cirkev potvrdila: Mária je Božia Matka. Musíme byť vďační, pretože v týchto slovách je obsiahnutá nádherná pravda o Bohu a o nás. A je ňou to, že keď sa Pán vtelil skrze Máriu, odvtedy a už navždy nesie našu ľudskú prirodzenosť na sebe. Nie je už Boh bez človeka: telo, ktoré Ježiš prijal od Matky mu patrí aj dnes a bude to tak navždy. Keď povieme „Božia Matka“, pripomína nám to nasledovné: Boh je tak blízko ľudstvu ako je dieťa matke, ktorá ho nosí v lone.


Čítať ďalej...

02.01.2018

Posolstvo Svätého Otca Františka na 51. svetový deň pokoja 1. januára 2018

1. Želanie pokoja

Pokoj všetkým ľuďom a všetkým národom sveta! Pokoj, ktorý anjeli ohlasovali pastierom v noci narodenia Pána,1 je najhlbšou túžbou všetkých ľudí a všetkých národov, predovšetkým tých, ktorí najviac trpia jeho nedostatkom. Chcem znovu pripomenúť tých vyše 250 miliónov migrantov vo svete – z toho 22,5 milióna utečencov – ktorých mám neustále na mysli a za ktorých sa modlím. Môj milovaný predchodca Benedikt XVI. o nich povedal, že „sú to muži a ženy, deti, mladí a starí, ktorí hľadajú miesto, kde by mohli žiť v pokoji“. Mnohí z nich sú ochotní na jeho nájdenie riskovať aj svoj život na ceste, ktorá je z veľkej časti dlhá a nebezpečná, podstúpiť námahu a utrpenia, čeliť drôteným plotom a múrom budovaným na to, aby ich udržali ďaleko od ich cieľa.


Čítať ďalej...

29.12.2017

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, ó, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku.  Učiteľ môj, hľa, odovzdávam ti celkom kormidlo svojej duše, veď ju sám podľa svojho božského zaľúbenia. Zatváram sa do tvojho ľútostivého Srdca, ktoré je morom nepreniknuteľného milosrdenstva (Den. 1449-1450).

Požehnaný a milostiplný Nový rok 2018 Vám od Boha bohatého na milosrdenstvo vyprosujú

Vaše sestry


28.12.2017

Pred štyrmi rokmi sa začali reštaurátorské a konzervačné práce na severnej, východnej a západnej strane kláštorného komplexu v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagievnikoch. Od polovice júla tohto roku práce pokračovali na južnej strane. Pred vianočnými sviatkami sa podarilo zreštaurovať celý kláštor, ktorý vďaka tomu získal svoju pôvodnú krásu - krásu spred 120 rokov.

Galéria:


Čítať ďalej...

28.12.2017

V posledných dňoch roka vám chceme zo srdca poďakovať za vašu pomoc, ktorú ste nám v tomto roku preukázali modlitbou, obetou utrpenia na náš úmysel alebo milodarom. Nech vám nebeský Otec hojne odmení vašu štedrosť.

Za každého z vás sa denne modlíme počas hodiny milosrdenstva a tiež počas svätých omší, ktoré sú slúžené každý tretí štvrtok v mesiaci v kostole Kráľovnej Pokoja v Košiciach a každú tretiu nedeľu v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP.
  


27.12.2017

Emanuel (Immanu El) znamená s nami Boh. Dovtedy bol Bohom nad nami alebo Bohom pred nami. Dnes je však Emanuelom. Dnes je Bohom s nami v našej prirodzenosti, s nami vo svojej milosti. Je s nami v našej slabosti, s nami v našej dobrote. S nami v našej chudobe, s nami vo svojom zmilovaní. Je s nami skrze lásku, skrze rodinné vzťahy, skrze citlivosť, skrze empatiu. Boh s nami!

Neboli sme schopní vyliezť na nebesia, aby sme boli s Bohom. A tak Boh zostupuje z neba, aby bol Emanuelom…

Malý ako ja, slabý ako ja, nahý ako ja, úbohý ako ja. Vo všetkom sa mi stal podobným. Berie to, čo je moje a dáva mi to, čo je jeho… (Aelred z Rievaulx, 12. stor.)

Buď ako Boh!

Staň sa  č l o v e k o m…


27.12.2017

Ponúkame Vám vhodný novoročný darček - knihu „365 dní so sv. Faustínou“. Kniha obsahuje citáty na každý deň nového roka z Denníčka Apoštolky Božieho milosrdenstva. Každý deň je vlastne jednou lekciou v škole života.

Prvé plnofarebné vydanie. Pohľadnicový formát. Knižočka obsahuje fotografie.

Čítať ďalej...

27.12.2017

Tu zastal pri pastieroch Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“ (Lk 2, 9-12).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som sa chcel s vami pristaviť pri význame sviatkov Narodenia Pána Ježiša Krista, ktoré v týchto dňoch prežívame vo viere a počas slávení. Stavba betlehemu a predovšetkým liturgia, prostredníctvom svojich biblických čítaní a svojich tradičných spevov, nám dávajú znovu prežívať ono «dnes», keď «sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán» (Lk 2,11).

Čítať ďalej...

25.12.2017

Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce!

V Betleheme sa narodil Ježiš, z Panny Márie. Nenarodil sa z vôle človeka, ale ako dar lásky Boha Otca, ktorý «tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život» (Jn 3,16). Táto udalosť sa obnovuje dnes v Cirkvi, putujúcej v čase: viera kresťanského ľudu nanovo prežíva v liturgii Vianoc tajomstvo Boha, ktorý prichádza, ktorý prijíma naše smrteľné telo, ktorý sa stáva malým a chudobným, aby nás zachránil. A toto nás napĺňa pohnutím - preveľká je totiž neha nášho Otca.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok