Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

01.05.2017

V stredu 17. mája sa v nádhernej gotickej Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove bude už po šiestykrát konať tzv. Deň s Božím milosrdenstvom. Tento deň na pozvanie a v spolupráci s vdp. dekanom Jozefom Dronzekom organizujú naše sestry z košickej a hrušovskej komunity. 

V programe je sv. omša, ktorú celebruje biskupský vikár Vladimír Šosták, liturgia hodín, meditácia, prednáška sr. M. Clarety Fečovej, služba ucha, hodina milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva a adoráciou, agapé na fare U Nikodéma.


Čítať ďalej...

28.04.2017

V týždni od 28. apríla do 7. mája nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: Drahí bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu nájsť zápal pre evanjelium a povzbudzovať mladých predovšetkým k nasledovaniu Krista. Namiesto rozšíreného pocitu apatickej viery či viery zúženej len na „povinnosti, ktoré treba plniť“, túžia naši mladí objaviť stále aktuálnu príťažlivosť Ježišovej osoby, nechať sa ním osloviť a vyprovokovať jeho slovami a jeho gestami  a napokon vďaka nemu sniť o plnom ľudskom živote, ktorý sa s radosťou obetuje v láske. Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.

 

25.04.2017

Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta (Mt 28,16.18-20).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

«Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta» (Mt 28,20). Tieto posledné slová Matúšovho evanjelia sa odvolávajú na prorocké hlásanie, ktoré nachádzame na začiatku: «Dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami» (Mt 1,23; porov. Iz 7,14). Boh bude s nami, po všetky dni, až do konca sveta. Ježiš bude kráčať s nami po všetky dni, až do skončenia sveta. Celé evanjelium je uzavreté medzi týmito dvoma citátmi, slovami komunikujúcimi tajomstvo Boha, ktorého meno, jeho totožnosť, je „byť-s“. Nie je nejakým izolovaným Bohom, je Boh s nami, osobitne s nami, teda s ľudskými tvormi. Náš Boh nie je akýmsi neprítomným Bohom, utiahnutým do preďalekého neba; je naopak Bohom „nadchnutým“ pre človeka, až tak nežne milujúcim, že je neschopný odlúčiť sa od neho.


Čítať ďalej...

24.04.2017

Nedeľou Božieho milosrdenstva začala TV LUX vysielať naživo z diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach hodinu milosrdenstva o 15.00 hod. V pracovných dňoch ju budú môcť diváci TV LUX sledovať denne a od 11. mája budú vysielané aj ranné sväté omše každý štvrtok o 7.00 hod. 

 

 

22.04.2017

Pri príležitosti 4. výročia požehnania kaplnky Božieho milosrdenstva a prijatia relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej sa vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči, uskutoční trojdňová duchovná obnova. Na pozvanie vdp. dekana Petra Ivaniča ju v dňoch od 28. do 30. apríla bude viesť sr. M. Faustia Szaboóvá z košickej komunity. 

Podrovný program v prílohe:

21.04.2017

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim (1 Kor 15,1-5).  

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes sa stretávame vo svetle Veľkej noci, ktorú sme slávili a naďalej slávime pri liturgii. Preto by som vám v rámci nášho programu katechéz o kresťanskej nádeji chcel dnes hovoriť o vzkriesenom Kristovi, našej nádeji, tak ako to prezentuje sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom (porov. kap. 15). Apoštol chce vyriešiť problematiku, ktorá bola istotne v korintskom spoločenstve v centre diskusií. Zmŕtvychvstanie je poslednou z tém, ktorými sa tento list zaoberá, avšak pravdepodobne v poradí podľa dôležitosti je prvou: veď všetko sa opiera o tento predpoklad.


Čítať ďalej...

20.04.2017

V Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove sme otvorili nový obchodík vydavateľstva Misericordia v Dome sv. Faustíny pri hlavnom parkovisku. Nachádzajú sa v ňom náboženské a darčekové predmety, obrazy, pamiatky, knihy, CD a DVD v rôznych jazykoch. Otváracia doba je od 9.00 - 17.00 hod.; od pondelka do soboty.


17.04.2017

Dnes Cirkev opakuje, spieva, volá: „Ježiš vstal z mŕtvych!“ Nuž, ako to je? Peter, Ján i ženy išli k hrobu a ten bol prázdny, on tam nebol. Šli so srdcom uzatvoreným v smútku, v smútku z porážky: Majster, ich Majster, ten ktorého veľmi milovali, bol popravený, zomrel. A zo smrti sa nevracia. Toto je porážka, toto je cesta porážky, cesta k hrobu. Ale Anjel im hovorí: „Nie je tu, vstal z mŕtvych.“ To je prvé ohlasovanie: „Vstal z mŕtvych!“


Čítať ďalej...

16.04.2017

Spravil som to pre Teba. Toto všetko som spravil pre Teba...

Keďže nevedel zniesť pomyslenie na večnosť bez nás, zvolil si smrť namiesto nás...

Nech nám Zmŕtvychvstalý Spasiteľ udelí milosť nanovo zakúsiť lásku, ktorá ho priviedla až na kríž.


Požehnané veľkonočné sviatky plné milostí a radosti Vám vyprosujú


Vaše sestry                                                              

16.04.2017

Farským spoločenstvám, rehoľným komunitám, ale aj jednotlivcom ponúkame text modlitby v hodine milosrdenstva (o 15:00 hod.) na tohoročnú nedeľu Božieho milosrdenstva - 23. apríla. Text obsahuje rozjímania, modlitby a prosby, ktoré odznejú aj v Svätyni Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch. Čerpajme s dôverou z prameňov Božieho milosrdenstva!


Čítať ďalej...


Späť na začiatok