Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

05.12.2018

Tento advent budem prežívať podľa pokynov Panny Márie – v tichosti a pokore  (Den. 792).

Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398).

Vtom počujem v duši hlas: – Rozjímaj o tajomstve vtelenia. A zrazu sa zjavil predo mnou malý Ježiško, žiariaci krásou. Hovorí mi, ako veľmi sa Bohu páči jednoduchosť duše. – Aj keď je moja veľkosť nepochopiteľná, prebývam len s maličkými  – žiadam od teba duchovné detstvo. (Den. 332).


Čítať ďalej...

03.12.2018

Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. [...] Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet (Gal 5,16-18. 22-23).

Začali sme od vďačnosti ako základu vzťahu dôvery a poslušnosti. Boh, ako sme videli, nežiada nič prv než by nám nebol daroval omnoho viac. Pozýva nás k poslušnosti, aby nás vykúpil z klamu modlárstiev, ktoré nás držia vo svojej moci. Veď hľadanie vlastnej realizácie v idoloch tohto sveta nás vnútorne vyprázdňuje a zotročuje, zatiaľ čo vzrast a pevnosť získavame zo vzťahu s Ním, ktorý nás svojím otcovstvom robí v Kristovi synmi a dcérami (porov. Ef 3,14-16).

Toto v sebe zahŕňa proces požehnania a oslobodenia, ktoré sú tým pravým odpočinkom. Ako hovorí žalm: «Len u Boha nájde pokoj moja duša, jedine od teba prichádza mi spása» (Ž 62,2).


Čítať ďalej...

03.12.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dneškom začína Advent, liturgické obdobie, ktoré nás pripravuje na Vianoce, keď nás pozýva zdvihnúť zrak a otvoriť si srdcia na prijatie Ježiša. Počas Adventu nežijeme len v očakávaní Vianoc; sme tiež pozvaní oživovať naše očakávanie slávneho návratu Krista – keď opäť príde na konci časov –, pripravovať sa na konečné stretnutie s ním robením dôsledných a odvážnych rozhodnutí. Pripomíname si Kristovo narodenie a očakávame jeho slávnostný návrat, ako aj naše osobné stretnutie s ním: ten deň, keď si nás Pán povolá k sebe. V nasledujúcich štyroch týždňoch sme pozvaní zanechať rezignovaný a rutinný spôsob života a vykročiť živení nádejou a snami o novej budúcnosti. Evanjelium dnešnej nedele (porov. Lk 21,25-28.34-36) hovorí práve o tom; varuje nás, aby sme nepodľahli egocentrickému štýlu života či horúčkovitému rytmu bežných dní. Zvlášť ostro zaznievajú slová Ježiša: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. […]


Čítať ďalej...

03.12.2018

V sobotu 15. decembra sa uskutoční duchovná obnova o Božom a ľudskom milosrdenstve pre zamestnancov Hospica Milosrdných sestier v Trenčíne. Adventnú obnovu bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

01.12.2018

"Eucharistia - dar Božieho milosrdenstva" - tak znela téma posledných tohtoročných duchovných cvičení pre ctiteľov Božieho milosrdenstva zo združenia Faustínum, ktoré sa konali od 30. novembra do 2. decembra v Dolnom Smokovci. Spolu s vdp. Petrom Sekerešom a sr. Claretou Fečovou KMBM sa účastníci v silenciu zamýšľali nad týmto darom milosrdného Boha pri načúvaní jeho slova, adorácii a modlitbe.


Čítať ďalej...

01.12.2018

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie od 12.00 - 13.00 je "Hodina milosti pre svet". Táto pobožnosť súvisí zo zjaveniami Panny Márie, ktorá 8. decembra 1947 v Montichiari, v Taliansku, povedala: "Svojím príchodom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý rok slávila hodina Milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných mnoho milostí pre dušu a telo... onedlho ľudia spoznajú veľkosť tejto hodiny milosti. Ak niekto nemôže v tom čase prísť do kostola, nech sa modlí doma." Vďaka modlitbe v tej hodine zošle veľa milostí. Prisľúbila obzvlášť hojné obrátenia.


30.11.2018

Radosť z lásky - tak znie téma adventnej duchovnej obnovy pre dievčatá, ktorá sa uskutoční v dňoch od 7. - 9. decembra v kláštore našich sestier v Nižnom Hrušove. Obnovu spolu so sestrami vedie vdp. Jozef Kohut. Začiatok je v piatok o 17.00 hod. a záver v nedeľu po obede. Prineste si so sebou Sv. písmo, prezuvky a spacák.

Prihlasovanie:

27.11.2018

Advent nám dáva šancu vydať sa novou cestou. Nechajme sa viesť Máriou, našou Matkou. Boh mení svet meniac naše srdcia. Keď Boh nájde otvorené a dôverujúce srdce, môže v ňom konať divy. Aké krásne by bolo zanechať svet lepší, než ako sme ho našli!  (pápež František)

Dejiny Adventu sa začínajú na Západe v južnej Gálii a v Španielsku koncom   4. storočia. Pociťovala sa potreba asketickej prípravy na Vianoce a na Zjavenie Pána, lebo na Zjavenie Pána sa udeľoval krst. Adventná liturgia  v podstate vznikla už za pápeža Gregora Veľkého (+604) a má tieto črty: pamiatku prvého Kristovho príchodu a prípravu na jeho druhý príchod. Používalo sa fialové rúcho, oltár sa neozdoboval kvetmi, vynechávala sa Glória, organ nehral. V neskorom stredoveku sa ustálil Advent na 4 týždne. Po II. vatikánskom koncile sa Advent vracia k prvotnému rímskemu sláveniu. Tlmí sa pôstny charakter a stáva sa časom nábožného a radostného očakávania. Adventný čas je príležitosťou na to, aby sme spomalili svoje životné tempo a zamysleli sa. 

Nech tohtoročný Advent nebude opäť len horúčkovitou dobou nákupov a sviatky Vianoc len folklórnym festivalom jedla, pitia a darčekových pretekov.


20.11.2018

Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš žiadostivo túžiť po jeho manželke, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo mu patrí (Ex 20,17).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Naše stretnutia na tému Desatora nás dnes privádzajú k poslednému prikázaniu. Vypočuli sme si ho v úvode. Nie sú to len posledné slová textu, ale oveľa viac: sú naplnením cesty prechádzajúcej Desatorom, dotýkajú sa jadra toho všetkého, čo sa nám v ňom odovzdáva. Veď keď sa naň dobre pozrieme, nepridávajú nový obsah: usmernenia «nebudeš žiadostivo túžiť po manželke [...], ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu» sa prinajmenšom viažu k prikázaniam týkajúcim sa cudzoložstva či krádeže. Akú funkciu majú potom tieto slová? Je to zhrnutie? Alebo niečo viac?


Čítať ďalej...

18.11.2018

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú (Den. 1777).

Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká, bolo inšpirované dielom našej rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý  od  sestier a použitý s ich láskavým dovolením. 

Na telefónne číslo 0948 212 134 môžu záujemcovia prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Viac na: www.korunkazazomierajucich.sk
Späť na začiatok