Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

02.07.2017

Naša kongregácia slávi v júli dve výročia: 6. júla si pripomíname 136. výročie smrti matky Terézie Evy Potockej, zakladateľky našej rehole a 16. júla si pripomíname 151. výročie smrti spoluzakladateľky našej rehole matky Terézie Rondeau z Francúzska. Stále aktuálne sú ich životné mottá: Či je to malá vec zachrániť jednu dušu?, pýtala sa vždy naša matka zakladateľka. A matka spoluzakladateľka dodávala: Zvelebujem všetky Božie vlastnosti. Skláňam sa pred jeho veľkosťou, mocou, spravodlivosťou. Milosrdenstvo ma však uchvacuje zo všetkých Božích vlastností najviac...


01.07.2017

Vo švrtok 6. júla naša kongregácia po prvýkrát odovzdala relikviu sv. sestry Faustíny na Martinik - ostrov v Malých Antilách v Karibiku. Uložené a uctievané budú v národnom mariánskom sanktuáriu vo Farnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Le Morne Rogue. Relikvie našej svätice sa nachádzajú v 120 krajinách sveta, na všetkých svetadieloch, v 5100 kostoloch či kaplnkách, v ktorých sa zvlášť uctieva Božie milosrdenstvo.

 

01.07.2017

V sobotu 15. júla sa celá komunita sestier z Nižného Hrušova spolu s farníkmi zúčastní vigilijnej púte ku Karmelskej Panne Márii v Gaboltove. Sestry budú viesť modlitbu v hodine milosrdenstva a spolu s pútnikmi sa pomodlia aj korunku Božieho milosrdenstva.

Gaboltov je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecézy. Už v roku 1706 ho jágerský arcibiskup Štefan Telekessy ustanovil za pútnické miesto s milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej. 

 

29.06.2017

Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený (Mt 10,16-17.21-22).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes sa budeme zamýšľať nad kresťanskou nádejou ako silou mučeníkov. Keď v evanjeliu Ježiš vysiela učeníkov na misiu, nebalamúti ich vidinami jednoduchého úspechu; naopak jasne ich upozorňuje, že ohlasovanie Božieho kráľovstva v sebe vždy zahŕňa istú opozíciu. A používa aj jeden extrémny výraz: «Všetci vás budú nenávidieť – budete nenávidení pre moje meno» (Mt 10,22).


Čítať ďalej...

25.06.2017

Svätý Otec František varuje pred tromi cestami, ktoré nevedú evanjeliovým smerom:

Prvá cesta - nechať iných, nech si robia. Je to cesta toho, kto stojí za oknom a pozerá bez toho, aby si zašpinil ruky – život z „balkóna“. Uspokojí sa kritizovaním, trpko a povýšenecky sa vyžívajúc v opisovaní chýb okolitého sveta. Tento postoj síce upokojuje svedomie, ale nemá nič spoločné s kresťanstvom, pretože privádza k vynášaniu súdov, neraz veľmi zatrpknuto. Chýba schopnosť prísť s návrhom, chýba konštruktívny postoj k riešeniu problémov.


Čítať ďalej...

25.06.2017

V pondelok 3. júla sú naše sestry z hrušovskej komunity pozvané do Denného stacionára sv. Kláry v Michalovciach, ktorý spadá do pôsobnosti Arcidiecéznej charity Košice. Na pozvanie vdp. Tomáša Muszky bude sr. M. Ludmila Matýsková KMBM o 13.00 hod. hovoriť o našej kongregácii a o posolstve Božieho milosrdenstva zverené sv. sestre Faustíne. Na záver sa spoločne pomodlia aj korunku Božieho milosrdenstva.

 

23.06.2017

Vo štvrtok 29. júna ponad štyridsať junioriek našej rehole (v tom 6 Sloveniek) začne osemdňové duchovné cvičenia formou Lectio Divina, ktoré vedie páter Miroslav Božek SJ. V prekrásnom prostredí exercičného domu v Derdách (pri Varšave) sa budú pripravovať na obnovenie rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti dňa 7. júla.  


22.06.2017

Čo majú spoločné Fatima a sv. Faustína? Nielen dve začiatočné písmená... Obidve totiž pripomínajú, že jedinou záchranou sveta je reanimácia veriaceho srdca. Obidve sú znakom Božej starostlivosti o človeka, pripomínajú zabudnuté pravdy Evanjelia, sú pomocou pre ľudí danej epochy, vzývajú k prehĺbeniu viery. Fatimské posolstvo a posolstvo o Božom milosrdenstve majú veľa spoločného. Podstata je taká istá: nekonečne milosrdný Boh nás vzýva, aby sme dbali o svoju spásu a o spásu sveta, aby sme prosili o Božie milosrdenstvo a našli záchranu pri Srdciach Ježiša a Márie. Povedz ubolenému ľudstvu, nech sa privinie k môjmu milosrdnému srdcu a ja ho naplním pokojom, povedal Ježiš sv. sestre Faustíne. Srdce Ježišovo a Máriino chcú cez vás preukázať ľudstvu veľké milosrdenstvo, povedal anjel deťom vo Fatime. Fatima aj Denníček sv. Faustíny sú výzvou k obráteniu, k premene.


Čítať ďalej...

20.06.2017

Vo štvrtok 1. júna vošiel do platnosti dekrét Apoštolskej penitenciárie, podľa ktorého je nábožné odriekanie modlitby korunky Božieho milosrdenstva za stanovených podmienok spojené so získaním úplných odpustkov pre duše v očistci. 

Text dekrétu:

Apoštolská penitenciária na základe právomocí, ktoré jej zveril Svätý Otec František, ochotne súhlasí, aby veriaci v duchu pravého pokánia mohli získať úplné odpustky po riadnom splnení zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza), ktoré môžu privlastniť dušiam veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:


Čítať ďalej...

20.06.2017

Prinášame skrátenú prenášku sr. Alicje Zelmaňskej, ktorú predniesla počas valného zhromaždenia delegátov združenia Faustínum:

Kto to je apoštol Božieho milosrdenstva? Aká je jeho úloha? Akými spôsobmi má apoštolovať? Ktoré spôsoby apoštolátu sú správne a vhodné pre ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva? Ako odovzdáva svetu posolstvo zverené sv. sestre Faustíne?

Keď sa povie apoštol Božieho milosrdenstva, predstavíme si osobu, ktorá hlása posolstvo o Božom milosrdenstve, tak ako bolo zverené sv. sestre Faustíne, čiže hovorí iným o obraze, korunke, hodine milosrdenstva či sviatku. Niekedy môže aj organizovať kongresy, sympóziá o Božom milosrdenstve alebo sa ich aspoň zúčastňuje. Toto všetko sú druhy apoštolátu, ale je to iba jedna časť. V našom živote ide totiž o niečo viac. A preto sa spoločne zamyslime, čo to je apoštolát a aká je jeho podstata? Poslaním Krista bolo hlásať a sprítomňovať pravdu o milosrdnej láske Boha k nám, zvlášť k hriešnikom, a spása sveta. Kristus sprítomňujúc milosrdenstvo Otca, konal, hlásal a vyprosoval milosrdenstvo. Plnosť milosrdenstva pozostáva zo skutkov, slov a modlitby.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok