Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

23.12.2018

Najväčším vianočným prekvapením je to, že Najvyšší je malé bábätko neschopné hovoriť.

Vianoce sú oslavou neslýchaných vecí Božích alebo lepšie povedané oslavou neslýchaného Boha, ktorý prevracia našu logiku a naše očakávania. Mať Vianoce teda znamená prijať na zemi prekvapenia Neba.

pápež František


22.12.2018

Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo. Svojím uponížením si nás pozdvihol k svojmu božstvu. Je to tvoja veľká láska, je to priepasť tvojho milosrdenstva. Nebesia žasnú nad hojnosťou tvojej lásky. Teraz sa nikto nebojí priblížiť sa k tebe. Si milosrdným Bohom, zľutúvaš sa nad úbohosťou, si naším Bohom a my sme tvojím ľudom. Si naším Otcom a my sme skrze milosť tvojimi deťmi. Nech je oslavované tvoje milosrdenstvo, že si ráčil zostúpiť k nám (Den. 1745).


21.12.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

O šesť dní budú Vianoce. Stromčeky, ozdoby a svetielka nám všade pripomínajú, že aj tento rok bude oslava. Reklamná mašinéria pozýva k tomu, aby sme si vymieňali vždy nové darčeky s cieľom chystať si prekvapenia. Kladiem si však otázku: je toto oslava, ktorá sa páči Bohu? Aké Vianoce by chcel on, aké dary a aké prekvapenia?

Pozrime sa na prvé Vianoce v dejinách, aby sme odhalili, čo sa páči Bohu. Tie prvé Vianoce v dejinách boli plné prekvapení. Počnúc Máriou, ktorá bola snúbenicou Jozefa: prichádza anjel a mení jej život. Ako panna bude zároveň aj matkou. Pokračuje to Jozefom, povolaným byť otcom dieťaťa bez toho, aby ho splodil.

 

19.12.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Na tretiu adventnú nedeľu nás liturgia pozýva k radosti. Počujete dobre: k radosti. Prorok Sofoniáš sa obracia na malú časť ľudu Izraela týmito slovami: „Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská!“ (3,14). Jasať radosťou, plesať a tešiť sa: k tomuto sme v dnešnú nedeľu pozvaní. Obyvatelia svätého mesta sa majú radovať, lebo Pán zrušil svoj rozsudok (porov. v. 15). Boh odpustil, nechcel trestať! Z toho dôvodu už ľud nemá dôvod na smútok, na skľúčenosť, ale má prejaviť radostnú vďačnosť Bohu, ktorý chce vždy vykúpiť a zachrániť tých, ktorých miluje. Pánova láska k svojmu ľudu je ustavičná, dá sa prirovnať k otcovskej nehe k deťom, snúbencovej nehe k snúbenici, tak ako hovorí aj prorok Sofoniáš: „Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá“ (v. 17). V tomto spočíva táto nedeľa, nazývaná radostnou, tretia nedeľa Adventu, pred Vianocami.


Čítať ďalej...

13.12.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v slede katechéz o „Otčenáši“, ktorý sme začali minulý týždeň. Ježiš kladie na pery svojich učeníkov modlitbu krátku, smelú, pozostávajúcu zo siedmich žiadostí – to číslo v Biblii nie je náhodné, naznačuje plnosť. Hovorím smelá, pretože keby ju nebol odporučil Ježiš, pravdepodobne nikto z nás – dokonca ani nikto z tých najslávnejších teológov – by sa neodvážil modliť k Bohu takýmto spôsobom.

Ježiš totiž pozýva svojich učeníkov, aby sa priblížili k Bohu a s dôverou sa na neho obrátili s niekoľkými prosbami: predovšetkým ohľadom neho a potom aj ohľadom nás. V Otčenáši nie sú predslovy. Všimnite si to – nie sú tu predhovory. Ježiš neučí formuly ako si „nakloniť Pána“, ale naopak, pozýva prosiť ho bez bariér ostychu a strachu. Nehovorí, aby sme sa na Boha obracali osloveniami „Všemohúci“, „Najvyšší“, „Ty, ktorý si od nás natoľko vzdialený, ja som úbožiak“ – Nie, nehovorí takto, ale jednoducho „Otče“, so všetkou jednoduchosťou, tak ako sa deti obracajú na svojho otca. A toto slovo „Otec“ vyjadruje dôvernosť a synovskú dôveru.


Čítať ďalej...

12.12.2018

…nespočíva v umytých oknách, prezlečených perinách, nakúpených darčekoch, živom stromčeku…

Umyme si srdcia, prezlečme si duše, nakúpme si dary milosti a oživme ducha v sviatosti zmierenia.

Kto nemá Vianoce v srdci, nikdy ich nenájde pod stromčekom... (Roy Smith)

Veríš, že Boh sa narodil v betlehemskej stajni. Ale beda ti, ak sa nenarodí v tebe... (Adam Mickiewicz)

Moje milosrdenstvo je väčšie ako tvoja úbohosť a úbohosť celého sveta. Kto môže zmerať moju dobrotu? Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž, kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Skrúšené srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním pokladmi milostí. Prichádzaj ku mne po odpustenie, lebo ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľko ráz ma o to prosíš, toľko ráz oslavuješ moje milosrdenstvo (Den. 1485).


10.12.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Minulú nedeľu nás liturgia pozývala prežívať obdobie Adventu a očakávania Pána v bdelosti a modlitbe: „bdejte“ a „modlite sa“. Dnes, v druhú adventnú nedeľu, nám liturgia naznačuje, ako má konkrétne vyzerať toto očakávanie: vydať sa na cestu obrátenia, konkrétny prejav očakávania. Ako sprievodcu na tejto ceste nám Evanjelium predstavuje postavu Jána Krstiteľa, ktorý „chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov“ (Lk 3,3). Na opis Krstiteľovej misie evanjelista Lukáš používa dávne Izaiášovo proroctvo: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži‘“ (v. 4-5).


Čítať ďalej...

10.12.2018

Vo štvrtok 20. decembra sa vo Farnosti zmŕtvychvstalého Krista na sídlisku Lunik IX. v Košiciach uskutoční prednáška o posolstve Božieho milosrdenstva a nových formách úcty. Na pozvanie dona Mariána Maťaťu SDB sa farníkom prihovorí sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

09.12.2018

Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: «Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov» (Lk 11,1).

Drahí bratia a sestry!

Dnes začíname cyklus katechéz o modlitbe „Otče náš“.

Evanjeliá nám odovzdávajú veľmi živé portréty Ježiša ako človeka modlitby: Ježiš sa modlil. Napriek súrnosti jeho poslania a naliehania toľkých ľudí, ktorí sa ho domáhajú, Ježiš cíti potrebu utiahnuť sa do samoty a modliť sa. Markovo evanjelium nám hovorí o tomto detaile už od svojej prvej stránky o Ježišovej verejnej službe (1,35). Ježišov úvodný deň v Kafarnaume sa zavŕšil triumfálnym spôsobom. Po západe slnka prichádza ku dverám, kde prebýva Ježiš, množstvo chorých ľudí: Mesiáš káže a uzdravuje. Napĺňajú sa starobylé proroctvá i očakávania toľkých ľudí, čo trpia: Ježiš je Boh nablízku, Boh, ktorý oslobodzuje. Ale ten dav je stále malý v porovnaní s mnohými ďalšími davmi, ktoré sa zhromaždia okolo proroka z Nazareta. V niektorých momentoch ide priam o záplavu ľudí. A Ježiš je v centre toho všetkého - očakávaný národmi, naplnenie nádeje Izraela.


Čítať ďalej...

09.12.2018

Drahí bratia a sestry!

Božie slovo nám dnes predstavuje možnosť voľby. V prvom čítaní vidíme človeka, ktorý na začiatku dejín hovorí Bohu nie. V Evanjeliu vystupuje Mária, ktorá pri zvestovaní dáva Bohu svoje áno. V oboch čítaniach Boh hľadá človeka. V prvom prípade ide k Adamovi, ktorý zhrešil, a pýta sa ho: „Kde si?“ (Gn 3,9); ten mu odpovedá: „Skryl som sa“ (v. 10). V druhom prípade Boh prichádza k Márii, ktorá je bez hriechu, a tá mu odpovedá: „Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1,38). „Hľa, tu som“ je v protiklade so „skryl som sa“. „Hľa, tu som“ je otvorením sa pre Boha, zatiaľ čo hriech človeka uzatvára, izoluje, necháva ho samého so sebou.

„Hľa, tu som“ je kľúčovým slovom v živote človeka. Znamená prechod z horizontálnej perspektívy života, zameranej len na seba a vlastné potreby, ku tej vertikálnej, s rozletom smerom k Bohu. „Hľa, tu som“ znamená byť k dispozícii Pánovi, je to liečba na egoizmus, protiliek na nenaplnený život, ktorému stále niečo chýba. „Hľa, tu som“ je prostriedok proti zostarnutiu hriechom, terapia pomáhajúca zostať mladými vo vnútri.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok