Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

03.05.2017

Jediným prístupným extrémizmom pre veriacich je extrémizmus lásky k blížnemu! Akýkoľvek iný extrémizmus nepochádza od Boha a Bohu sa nepáči.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som vám chcel porozprávať o apoštolskej ceste, ktorú som s Božou pomocou vykonal v predošlých dňoch v Egypte. Vybral som sa do tejto krajiny na štvornásobné pozvanie: od prezidenta republiky, od Jeho Svätosti koptského pravoslávneho patriarchu, od veľkého imáma Al-Azharu a od koptského katolíckeho patriarchu. Každému z nich ďakujem za ich skutočne vrúcnu pohostinnosť, ktorú mi venovali. A ďakujem celému egyptskému ľudu za účasť a za jeho srdečnosť, s akou prežíval túto návštevu Petrovho nástupcu.


Čítať ďalej...

03.05.2017

Tradičné nočné bdenie našej kongregácie v Sanktuáriu Čiernej Madony na Jasnej hore v Čenstochovej bude tentokrát 10. mája. Celonočná adorácia o posolstve Božieho milosrdenstva a fatimskom posolstve sa začne o 21.00 hod. Bdeniu predchádza zjazd predstavených.

 

01.05.2017

V stredu 17. mája sa v nádhernej gotickej Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove bude už po šiestykrát konať tzv. Deň s Božím milosrdenstvom. Tento deň na pozvanie a v spolupráci s vdp. dekanom Jozefom Dronzekom organizujú naše sestry z košickej a hrušovskej komunity. 

V programe je sv. omša, ktorú celebruje biskupský vikár Vladimír Šosták, liturgia hodín, meditácia, prednáška sr. M. Clarety Fečovej, služba ucha, hodina milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva a adoráciou, agapé na fare U Nikodéma.


Čítať ďalej...

28.04.2017

V týždni od 28. apríla do 7. mája nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: Drahí bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu nájsť zápal pre evanjelium a povzbudzovať mladých predovšetkým k nasledovaniu Krista. Namiesto rozšíreného pocitu apatickej viery či viery zúženej len na „povinnosti, ktoré treba plniť“, túžia naši mladí objaviť stále aktuálnu príťažlivosť Ježišovej osoby, nechať sa ním osloviť a vyprovokovať jeho slovami a jeho gestami  a napokon vďaka nemu sniť o plnom ľudskom živote, ktorý sa s radosťou obetuje v láske. Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.

 

25.04.2017

Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta (Mt 28,16.18-20).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

«Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta» (Mt 28,20). Tieto posledné slová Matúšovho evanjelia sa odvolávajú na prorocké hlásanie, ktoré nachádzame na začiatku: «Dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami» (Mt 1,23; porov. Iz 7,14). Boh bude s nami, po všetky dni, až do konca sveta. Ježiš bude kráčať s nami po všetky dni, až do skončenia sveta. Celé evanjelium je uzavreté medzi týmito dvoma citátmi, slovami komunikujúcimi tajomstvo Boha, ktorého meno, jeho totožnosť, je „byť-s“. Nie je nejakým izolovaným Bohom, je Boh s nami, osobitne s nami, teda s ľudskými tvormi. Náš Boh nie je akýmsi neprítomným Bohom, utiahnutým do preďalekého neba; je naopak Bohom „nadchnutým“ pre človeka, až tak nežne milujúcim, že je neschopný odlúčiť sa od neho.


Čítať ďalej...

24.04.2017

Nedeľou Božieho milosrdenstva začala TV LUX vysielať naživo z diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach hodinu milosrdenstva o 15.00 hod. V pracovných dňoch ju budú môcť diváci TV LUX sledovať denne a od 11. mája budú vysielané aj ranné sväté omše každý štvrtok o 7.00 hod. 

 

 

22.04.2017

Pri príležitosti 4. výročia požehnania kaplnky Božieho milosrdenstva a prijatia relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej sa vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči, uskutoční trojdňová duchovná obnova. Na pozvanie vdp. dekana Petra Ivaniča ju v dňoch od 28. do 30. apríla bude viesť sr. M. Faustia Szaboóvá z košickej komunity. 

Podrovný program v prílohe:

21.04.2017

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim (1 Kor 15,1-5).  

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes sa stretávame vo svetle Veľkej noci, ktorú sme slávili a naďalej slávime pri liturgii. Preto by som vám v rámci nášho programu katechéz o kresťanskej nádeji chcel dnes hovoriť o vzkriesenom Kristovi, našej nádeji, tak ako to prezentuje sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom (porov. kap. 15). Apoštol chce vyriešiť problematiku, ktorá bola istotne v korintskom spoločenstve v centre diskusií. Zmŕtvychvstanie je poslednou z tém, ktorými sa tento list zaoberá, avšak pravdepodobne v poradí podľa dôležitosti je prvou: veď všetko sa opiera o tento predpoklad.


Čítať ďalej...

20.04.2017

V Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove sme otvorili nový obchodík vydavateľstva Misericordia v Dome sv. Faustíny pri hlavnom parkovisku. Nachádzajú sa v ňom náboženské a darčekové predmety, obrazy, pamiatky, knihy, CD a DVD v rôznych jazykoch. Otváracia doba je od 9.00 - 17.00 hod.; od pondelka do soboty.


17.04.2017

Dnes Cirkev opakuje, spieva, volá: „Ježiš vstal z mŕtvych!“ Nuž, ako to je? Peter, Ján i ženy išli k hrobu a ten bol prázdny, on tam nebol. Šli so srdcom uzatvoreným v smútku, v smútku z porážky: Majster, ich Majster, ten ktorého veľmi milovali, bol popravený, zomrel. A zo smrti sa nevracia. Toto je porážka, toto je cesta porážky, cesta k hrobu. Ale Anjel im hovorí: „Nie je tu, vstal z mŕtvych.“ To je prvé ohlasovanie: „Vstal z mŕtvych!“


Čítať ďalej...


Späť na začiatok