Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

07.01.2019

Na začiatku decembra sme na našej webstránke uviedli informáciu o nominácii rektora Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove vdp. preláta Františka Ślusarczyka na pomocného biskupa krakovskej arcidiecézy. Rektor sanktuária ďakuje za želania a prosí o modlitbu, nakoľko sa nominácie vzdal. Sv. Otec František prijal jeho rezignáciu z tohto postu.

06.01.2019

Srdečne pozývame všetkých členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum na pravidelné formačné stretnutia aj v novom roku 2019. Uvítame aj nových záujemcov.

8. januára - Prešov

10. januára - Šaľa

10. januára - Nižný Hrušov

13. januára - Piešťany

17. januára - Detva

20. januára - Košice - KVP

20. januára - Humenné

27. januára - Sabinov

27. januára - Bratislava - Petržalka

 
03.01.2019

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti (Mt 6,5-6).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a aj nový rok!

Pokračujeme v našich katechézach o modlitbe „Otče nás“ vo svetle tajomstva Vianoc, ktoré sme nedávno slávili.Matúšovo evanjelium umiestňuje text modlitby „Otče nás“ na strategické miesto, do stredu horskej reči (porov. 6,9-13). Pozrime sa na celkovú scénu: Ježiš vystupuje na vrch pri jazere, usadí sa; okolo seba má svojich najbližších učeníkov a ďalej veľký zástup s tvárami bez mena. Práve tomuto nesúrodému zhromaždeniu ako prvému odovzdáva modlitbu „Otče náš“.


Čítať ďalej...

02.01.2019

A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali (Lk 2,18).

Diviť sa: k tomu sme pozvaní dnes, na záver vianočnej oktávy, s pohľadom stále upretým na Dieťa, ktoré sa pre nás narodilo chudobné vo všetkom a bohaté v láske. Údiv: je to postoj, ktorý je potrebné mať na začiatku roka, pretože život je dar, ktorý nám dáva možnosť začínať vždy znova, aj v tých najskromnejších podmienkach.

No dnes je aj deň, v ktorom sa možno diviť pred Božou Matkou: Boh je malým dieťaťom v náručí ženy, ktorá živí svojho Stvoriteľa. Socha, ktorú máme vpredu, nám ukazuje Matku a Dieťa tak zjednotené, že sa javia ako jediný celok. Je to tajomstvo dneška, ktoré vyvoláva nekonečný údiv: Boh sa spojil s ľudstvom, navždy. Boh a človek vždy spolu, hľa dobrá zvesť na začiatku roka: Boh nie je vzdialený pán, ktorý osamotený obýva nebesia, ale vtelená Láska, narodený ako my z matky, aby sa stal bratom každého, aby bol nablízku: Boh blízkosti. Nachádza sa na kolenách svojej matky, ktorá je aj našou matkou, a odtiaľ vylieva na ľudstvo novú nežnosť. A my chápeme lepšie Božiu lásku, ktorá je otcovská i materská, ako tú, ktorú má matka, čo neprestáva veriť deťom a nikdy ich neopúšťa. Boh-s-nami nás miluje nezávisle od našich chýb, našich hriechov, toho, ako nechávame ísť svet. Boh verí v ľudstvo, kde vyniká, prvá a neporovnateľná, jeho Matka.


Čítať ďalej...

30.12.2018

Posolstvo Svätého Otca Františka k 52. svetovému dňu pokoja

1. január 2019

Dobrá politika je v službe pokoja

1. „Pokoj tomuto domu“

Keď Ježiš posielal svojich učeníkov na misiu, povedal im: „Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám“ (Lk 10, 5 – 6).

Ponuka pokoja je jadrom poslania Kristových učeníkov. A táto ponuka je adresovaná všetkým ľuďom, ktorí uprostred tragédií a násilia ľudských dejín dúfajú v pokoj.1 „Dom“, o ktorom Ježiš hovorí, to je každá rodina, každé spoločenstvo, každá krajina, každý kontinent vo svojej jedinečnosti a vo svojich dejinách; a predovšetkým je to každá osoba, bez rozdielu a diskriminácie. A je to aj náš „spoločný dom“: planéta, ktorú nás Boh poslal obývať a o ktorú sa máme starostlivo starať.

29.12.2018

Vitaj, Nový rok...
Prvú hodinu nového roka som začala v mene Najsvätejšej Trojice. Prosila som každú z osôb o požehnanie. S veľkou dôverou som sa pozerala na nový rok...
Už vopred Ti ďakujem, ó, Pane, za všetko, čo mi zošle Tvoja dobrotivosť.
Za všetko Ti už dnes vzdávam vďaku...


Želáme Vám a vyprosujeme požehnaný
a milostiplný nový rok 2019!


28.12.2018

V posledných chvíľach končiaceho sa roka chceme vrúcne poďakovať Bohu bohatému na milosrdenstvo za všetkých vás, ktorí s nami spolupracujete a podporujete nás svojimi modlitbami, obetami, duchovne i materiálne. Nech vám nebeský Otec hojne odmení vašu štedrosť.27.12.2018

Jozef s Máriou, svojou manželkou, vybral sa „do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem“ (Lk 2,4). Dnes v noci vyberme sa aj my do Betlehema, aby sme tam objavili tajomstvo Vianoc.

1. Betlehem: toto meno znamená dom chleba. V tomto „dome“ má dnes Pán stretnutie s ľudstvom. On vie, že pre život potrebujeme jedlo. Ale vie aj to, že potraviny sveta nesýtia srdce. V Písme sa dedičný hriech ľudstva spája práve s jedlom: vzal z jeho ovocia a jedol - hovorí kniha Genezis (3,6). Vzal a jedol. Človek sa stal chamtivým a pažravým. Mať, napĺňať sa vecami, to sa zdá byť pre mnohých zmyslom života. Nenásytná hltavosť sa vinie ľudskými dejinami, až k dnešným paradoxom, keď niekoľkí bohato hodujú, a mnohí nemajú chlieb pre život.

24.12.2018

Vzpriamte sa a zodvihnite hlavu.
Blíži sa vaše vykúpenie!

(Lk 21, 28)

V duchu vďačnosti za „veľké veci, ktoré nám Pán urobil“, skláňame sa nad jednoduchými drevenými jasličkami zvestujúcimi naše vykúpenie.
V tichu svätej noci spolu s anjelmi a pastiermi zvelebujme vtelené Milosrdenstvo, ktoré prichádza na svet. Vzpriamme sa a zodvihnime hlavu, veď Boh je s nami!

Požehnané a milostiplné vianočné sviatky želajú a vyprosujú


sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva


24.12.2018

Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Spočiatku narodenie Pána nemalo svoj osobitný sviatok a od polovice 3. storočia sa pripomínalo na Východe spolu s inými „zjaveniami Pána“. Sviatok sa slávil 6. januára. Na Západe sa však v polovici 4. storočia začína objavovať osobitná spomienka Božieho narodenia. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe odlišných tradícií slávia kresťania rôznych cirkví Vianoce v rôznych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávnych slávia Vianoce 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Niektoré skupiny veriacich oslavujú vianočné sviatky podľa juliánskeho kalendára v januári.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok