Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

02.08.2018

1. augusta – 93. výročie vstúpenia Heleny Kowalskej do našej kongregácie

2. augusta – 2. výročie smrti kard. Františka Macharského, fundátora združenia Faustínum

5. augusta - patronátny sviatok rehole a 81. výročie zvolenia Matky Milosrdenstva na generálnu predstavenú kongregácie

17. augusta – 16. výročie II. púte pápeža Jána Pavla II. do Sanktuária Božieho milosrdenstva

25. augusta – 113. narodeniny sv. sestry Faustíny

27. augusta – 113. výročie krstu sestry Faustíny

 

01.08.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Vypočuli sme si  prvé prikázanie Desatora: «Nebudeš mať iných bohov okrem mňa» (Ex 20,3). Je dobré pristaviť sa pri téme modlárstva, ktorá má veľký dosah a je veľmi aktuálna. Toto prikázanie zakazuje vytvárať si modly či podobizne akéhokoľvek druhu reality – veď všetko môže byť použité ako modla. Hovoríme o ľudskej tendencii, pred ktorou nie sú ušetrení ani veriaci, ani ateisti. Napríklad, my kresťania by sme si mohli položiť otázku: kto je skutočne mojím Bohom? Je ním Trojjediná Láska, alebo je ním môj obraz, môj osobný úspech, a to možno aj vo vnútri Cirkvi? «Modloslužba sa netýka len nepravých pohanských kultov. Zostáva trvalým pokušením pre vieru. Spočíva v zbožšťovaní toho, čo nie je Boh» (Katechizmus Katolíckej cirkvi – KKC, 2113).


Čítať ďalej...

30.07.2018

Vyše 4 500 mladých prišlo do metropoly Šariša na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa konalo od 26. - 29. júla v Prešove. Najviac mladých – vyše 800 - prišlo z Košickej arcidiecézy. Viac ako 3 000 ľudí navyše prišlo na sobotné EXPO povolaní na Hlavnú ulicu. Naše sestry z hrušovskej komunity: sr. M. Pavla a sr. Jana Mária sa zúčastnili celého programu a v sobotu 28. júla od 14.30 do 18.30 hod. mali tak ako aj inné rehole stánok EXPO povolaní.

Atmosféra stretnutia v galérii:


Čítať ďalej...

28.07.2018

V nedeľu 5. augusta slávi naša kongregácia sviatok svojej hlavnej patrónky - Matky Božieho milosrdenstva - tej, ktorá je Matkou vteleného Milosrdenstva, Ježiša. Na tento sviatok sa koždoročne pripravujeme 9-dňovou novénou. V tento deň si obnovujeme aj náš úkon odovzdania sa našej nebeskej Matke.

Ku koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: „Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.” A v tej chvíli prikryla svojím plášťom všetky sestry našej kongregácie. Pravou rukou privinula k sebe matku generálnu Michaelu, ľavou rukou mňa a všetky sestry boli pri jej nohách prikryté jej plášťom. Vtom Panna Mária povedala: „Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala  týmito čnosťami: pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom.” Po týchto slovách mi zmizla celá kongregácia. Zostala som sama s Pannou Máriou, ktorá ma poučila o Božej vôli, ako ju v živote prijímať, úplne sa podrobujúc jeho najsvätejším rozhodnutiam. Nemôžeme sa páčiť Bohu, ak neplníme jeho svätú vôľu (Den. 1244).


 
25.07.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedeľné evanjelium (porov. Jn 6,1-15) prináša príbeh o rozmnožení chleba a rýb. Keď Ježiš vidí blízko Tiberiadského jazera veľký zástup, ktorý šiel za ním, obracia sa na apoštola Filipa s otázkou: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ (v. 5). Tých málo denárov, ktoré Ježiš a apoštoli majú totiž nestačí na nasýtenie takého davu. V tom ale ďalší z Dvanástich, Ondrej, privádza k Ježišovi akéhosi chlapca, ktorý dáva k dispozícii všetko, čo má: päť chlebov a dve ryby. Nuž isteže – ako hovorí Ondrej – nie je to nič pre taký zástup ľudí (porov. v. 9).
Aký skvelý chlapec! Odvážny. I on videl ten zástup i svojich päť chlebov. Hovorí „Mám toto: ak to pomôže, vezmite si to“. Tento chlapcov skutok je na zamyslenie... Tá odvaha... Mladí sú takíto, majú odvahu. Musíme im pomáhať zachovať si túto odvahu.


Čítať ďalej...

20.07.2018

Od 30. júla - 02. augusta naše sestry z farnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove spolu s vdp. farárom Františkom Petrom organizujú denný farský detský tábor pre deti od 6 rokov. Deti sa okrem spoločných hier a súťaží zúčastnia aj na sv. omšiach a modlitbách sestier.

 

19.07.2018

V stredu 1. augusta o 11.00 hod. bude 5 postulantiek prijatých do dvojročného noviciátu. Štyri Poľky a jedna Španielka prijmú biely závoj a nové rehoľné meno. Na tento deň pripadá tiež 93. výročie vstupu sestry Faustíny Kowalskej do našej rehole.

 

19.07.2018

Vo štvrtok 2. augusta štyri naše novicky zložia svoje prvé rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Celá slávnosť sa bude konať v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove o 10.00 hod. Na slávnosť sa pripravia osemdňovými duchovnými cvičeniami, ktoré začnú v nedeľu 22. júla v Derdách pri Varšave.

 

11.07.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedeľné evanjelium (porov. Mk 6,7-13) hovorí o tom, ako Ježiš vysiela Dvanástich na misiu. Po tom, čo ich jedného po druhom povolal po mene, «aby boli s ním» (Mk 3,14), počúvali jeho slová a pozorovali jeho skutky uzdravenia, ich teraz opäť zvoláva, aby ich poslal po dvoch (porov. 6,7) do dedín, do ktorých sa chystal ísť. Je to istý spôsob „získavania praxe“ v tom, čo budú povolaní robiť po Pánovom zmŕtvychvstaní mocou Ducha Svätého.

Evanjeliová stať sa pristavuje pri štýle misijného ohlasovania, ktorý môžeme zhrnúť do dvoch bodov: misijné ohlasovanie má svoj ústredný bod; misijné ohlasovanie má tvár, svoju vonkajšiu podobu.

Misionársky učeník má predovšetkým ako svoj referenčný ústredný bod osobu Ježiša.


Čítať ďalej...

10.07.2018

V dňoch od 26. do 29. júla sa sr. M. Pavla a sr. Jana Mária z hrušovskej komunity zúčastnia celoslovenského stretnutia mládeže v Prešove – P18, ktoré je prípravou na stretnutie mladých v Paname v roku 2019. Sestry sa zúčastnia celého programu a v sobotu 28. júla od 14.30 do 18.30 hod. budú mať tak ako aj inné rehole stánok EXPO POVOLANÍ. Témou tohtoročného stretnutia je Skúška O2H-y.Späť na začiatok