Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

19.01.2019

Aj v novom roku 2019 sme pre vás pripravili štyri turnusy duchovných cvičení:

Prvý turnus: 29. – 31. marca; Krakov - Poľsko (vdp. Artur Ciepielski, sestra KMBM)

Druhý turnus: 28. – 30. júna; Dolný Smokovec (kňaz, sestra KMBM)

Tretí turnus: 27. – 29. septembra; Dolný Smokovec (vdp. Milan Supek, sestra KMBM)

Štvrtý turnus: 29. novembra – 01. decembra; Dolný Smokovec (kňaz, sestra KMBM)

Podrobnejšie informácie uvedieme bližšie k termínom.

 

19.01.2019

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Minulú nedeľu sme sviatkom Krstu Krista Pána vkročili do liturgického obdobia nazývaného „cezročné“. Do obdobia, v ktorom budeme sledovať Ježiša v jeho verejnom živote, v jeho poslaní, pre ktoré ho poslal do sveta Otec. V dnešnom evanjeliu (porov. Jn 2,1-11) nachádzame rozprávanie o prvom z Ježišových zázrakov. Prvé zo zázračných znamení sa uskutočňuje v dedinke Kána v Galilei počas svadobnej slávnosti. Nie náhodou stojí na začiatku Ježišovho verejného života svadobná oslava. V Ježišovi sa totiž Boh zosobášil s ľudstvom: toto je tá dobrá novina, i keď tí, čo Ježiša pozvali na oslavu, ešte nevedia, že za ich stolom sedí Boží Syn a že tým pravým ženíchom je on. V skutočnosti je celé tajomstvo znamenia v Káne Galilejskej založené na prítomnosti tohto Božského ženícha, Ježiša, ktorý začína zjavovať seba. Ježiš je tu predstavený ako ženích Božieho ľudu, ktorého predpovedali proroci, a odhaľuje nám hĺbku vzťahu, ktorý nás s ním spája: je to nová Zmluva lásky.


Čítať ďalej...

17.01.2019

Novoročné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Sabinove sa uskutoční 27. januára na fare. Stretnutia, ktoré bude spojené s losovaním patrónov na nový rok, sa tentokrát zúčastnia aj sestry z našej košickej komunity. Pravidelnú formáciu tam vedie vdp. kaplán Miroslav Liška.

 

16.01.2019

Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti (Rim 8,14-16).

Drahí bratia a sestry!

Pokračujúc v katechézach o modlitbe „Otčenáš“, dnes budeme vychádzať z pozorovania, že v Novom zákone sa modlitba zdá byť nasmerovaná k tomu najpodstatnejšiemu, až sa koncentruje na jediné slovo: Abba, Otče.Počúvali sme, čo píše svätý Pavol vo svojom liste Rimanom: „Nedostali ste ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ (8,15). A Galaťanom apoštol hovorí: „Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ (Gal 4, 6). Dva razy sa tu opakuje to isté vzývanie, v ktorom sa sústreďuje celá novosť evanjelia. Po zoznámení sa s Ježišom a vypočutí si jeho kázania, kresťan už nepovažuje Boha za nejakého tyrana, ktorého sa treba báť, necíti viac strach, ale cíti vo svojom srdci rozkvitať dôveru v Neho: môže sa so Stvoriteľom zhovárať, nazývať ho „Otec“. Tento výraz je pre kresťanov natoľko dôležitý, že sa často zachoval nedotknutý v jeho pôvodnej forme: „Abba“.


Čítať ďalej...

15.01.2019

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára.

Táto tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile.

Tohtoročná téma týždňa znie Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (Dt 16, 18–20). Materiály spoločne pripravili a publikovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

 

14.01.2019

Peter a Judáš. Dve osobnosti a Božie milosrdenstvo. Tak znie téma duchovných cvičení pre kňazov organizovaných v dňoch od 27. - 31. januára v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagievnikoch. Exercície formou lectio divina vedie p. Krzysztof Wons, salvatorián.

10.01.2019

V dňoch od 30. septembra do 6. októbra 2019 sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove uskutočnia v poradí už tretie Medzinárodné dni apoštolov Božieho milosrdenstva. Majú modlitebno - formačný charakter a ich téma znie: Láskou odvekou som ťa miloval (Jer 31, 3). Prednášky budú simultánne prekladané do angličtiny, španielčiny a francúzštiny. Prihlášky prijímame do 30. januára cez internetový formulár: http://www.faustinum.pl/pl/dabm-2019-formularz-zgloszeniowy/

 

10.01.2019

V rámci tzv. nedeľnej školy sa v nedeľu 20. januára uskutoční prednáška o posolstve Božieho milosrdenstva vo filiálke Stuľany patriacej do Farnosti sv. Ondreja v Koprivnici (okres Bardejov). Na pozvanie vdp. farára Milana Supeka sa veriacim prihovorí sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity.

 

08.01.2019

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes, na konci vianočného liturgického obdobia, slávime sviatok Krstu Krista Pána. Liturgia nás pozýva plnšie spoznávať Ježiša, ktorého narodenie sme len pred nedávnom slávili; a preto evanjelium (porov. Lk 3,15-16.21-22) znázorňuje dva dôležité prvky: Ježišov vzťah k ľuďom a Ježišov vzťah k Otcovi.

V rozprávaní o krste, ktorý Ján Krstiteľ udelil Ježišovi vo vodách Jordánu, vidíme ponajprv úlohu ľudu. Ježiš je uprostred ľudu. Ľud netvorí iba akési pozadie scény, ale je podstatným prvkom udalosti. Pred ponorením sa do vody, Ježiš sa „ponára“ do zástupu ľudí, zjednocuje sa s ním, naplno prijímajúc ľudskú situáciu, zdieľajúc s ľudstvom všetko, okrem hriechu. Vo svojej božskej svätosti, plnej milosti a milosrdenstva, sa Boží Syn vtelil práve preto, aby vzal na seba a sňal hriech sveta: vzal na seba našu biedu, naše ľudské položenie. Preto aj dnešná udalosť je epifániou, zjavením, lebo tým, že sa Ježiš ide dať pokrstiť Jánovi uprostred kajúcnikov svojho ľudu, zjavuje logiku a zmysel svojej misie.


Čítať ďalej...

07.01.2019

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia! (Lk 11,9-13).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešná katechéza sa odvoláva na Lukášovo evanjelium. Predovšetkým v tomto evanjeliu, počnúc rozprávaním o detstve, sa totiž Kristova osoba opisuje v intenzívnej atmosfére modlitby. Sú v ňom obsiahnuté tri hymny, ktoré každý deň dávajú rytmus modlitbe Cirkvi: Benediktus, Magnifikat a evanjeliový chválospev Nunc dimittis.V tejto katechéze o Otčenáši ideme ďalej a Ježiša vidíme ako modliacu sa postavu. Ježiš sa modlí.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok