Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

20.02.2018

V nedeľu 25. februára navštívia náš kláštor a farnosť v Nižnom Hrušove chlapci z propedeutického (nultého) ročníka z kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Doprevádzať ich bude ich prefekt o. Marek Kunder. Prizrú sa pastorácii vo  farnosti a životu sestier z hrušovskej komunity. Stretnutie sa začne sv. omšou o 8.00 hod., po ktorej sa chlapci stretnú so sestrami a vdp. farárom Františkom Petrom. Po spoločnom obede na fare bude nasledovať krížová cesta a modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva.

 

20.02.2018

V rámci tzv. nedeľnej školy sa v nedeľu 25. februára uskutoční prednáška o úcte k Božiemu milosrdenstvu v Stuľanoch, ktoré patria do Farnosti sv. Ondreja v Koprivnici. Na pozvanie vdp. farára Milana Supeka podstatu a nové formy úcty Božieho milosrdenstva prestaví sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 

20.02.2018

Počas štyroch rokov prebiehala vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči pravidelná formácia členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Formáciu viedol vdp. dekan Peter Ivanič. Záverečné stretnutie spojené so spoločnou modlitbou sv. ruženca, adoráciou a agapé sa uskutoční v sobotu 3. marca. Stretnutie bude viesť sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

 

13.02.2018

Zastav sa trochu a zanechaj tento nepokoj a nezmyselné naháňanie sa, ktoré napĺňa srdce trpkosťou z pocitu že človek nikdy k ničomu nedôjde. Zastav sa, zanechaj tento tlak, nútiaci ťa žiť zrýchlene, ktorý rozptyľuje, delí a napokon ničí čas pre rodinu, čas pre priateľstvo, čas na deti, čas na starých rodičov, čas na vďaku... čas na Boha.

Zastav sa trochu pred potrebou, aby ťa stále všetci videli, pred potrebou byť stále „vo výklade“, pre ktorú sa zabúda na hodnotu intimity a uzobranosti.

Zastav sa trochu pred sebavedomým pohľadom a prchavými pohŕdavými poznámkami, z ktorých sa rodí zabúdanie na nežnosť, súcit a rešpekt pri stretnutiach s druhými, zvlášť so zraniteľnými, chorými a pred tými, čo sa topia v hriechu a v omyle.

Zastav sa trochu pred sklonom chcieť mať všetko pod kontrolou, chcieť všetko vedieť, všetko devastovať. Tieto postoje sa v tebe rodia keď zabudneš na vďaku za dar, ktorým je život a toľké dobrá, ktoré si dostal.


Čítať ďalej...

12.02.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechéze o svätej omši. Počúvanie biblických čítaní predĺžené v homílii je odpoveďou - na čo? Je odpoveďou na jedno právo: na duchovné právo  Božieho ľudu hojne prijímať poklad Božieho slova (porov. Úvod Lekcionára, 45). Každý z nás, keď ide na svätú omšu, má právo na to, aby hojne prijímal Božie slovo dobre prečítané, dobre povedané a potom dobre vysvetlené v homílii. Je to právo! A keď sa Božie slovo neprečíta dobre, keď nie je horlivo hlásané diakonom, kňazom či biskupom, opomína sa právo veriacich. Máme právo na počúvanie Božieho slova.


Čítať ďalej...

11.02.2018

Malé pôstne umŕtvenia. Nemôžem sa cvičiť vo veľkých umŕtvovaniach ako predtým, napriek tomu, že veľmi chcem a vrúcne po tom túžim, lebo som pod prísnym lekárskym dozorom. V menších veciach sa však môžem cvičiť: po prvé – spať bez vankúša, trochu cítiť hlad, každý deň sa pomodliť korunku, ktorú ma naučil Pán, s rozpaženými rukami, niekedy sa pomodliť s rozpaženými rukami určitý čas aj vlastnými slovami. Úmysel: vyprosovať Božie milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov a pre kňazov moc obracať srdcia hriešnikov (Den. 934).

Počas rozjímania som počula slová: Dcéra moja, najväčšiu chválu mi vzdávaš, keď sa trpezlivo podrobuješ mojej vôli. Sebe získavaš také veľké zásluhy, že ani pôstmi, ani žiadnymi umŕtvovaniami by si to nedosiahla. Vedz o tom, dcéra moja, že ak svoju vôľu podrobuješ mojej vôli, priťahuješ na seba moje veľké zaľúbenie. Taká obeta je mi milá a plná sladkosti, v nej mám zaľúbenie, ona má moc (Den. 904). 

Celý tento pôst som hostiou v tvojich rukách, Ježišu. Chcem ti poslúžiť, aby si sám mohol prísť k hriešnikom. Žiadaj si, čo sa ti páči, nijaká obeta sa mi nebude zdať príliš veľká, keď ide o duše (Den 1622).


Čítať ďalej...

11.02.2018

V sobotu 17. februára sa uskutoční duchovná obnova pre členky hnutia Modlitby matiek na košickom sídlisku Ťahanovce. Obnovu so začiatkom o 8.00 hod. v gréckokatolíckom chráme blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku bude viesť sr. M. Clareta Fečová z košickej komunity.

 

10.02.2018

  „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12).


Drahí bratia a sestry, 

znova sa blíži Pánova Veľká noc! Nato, aby sme sa na ňu dobre pripravili, nám Božia prozreteľnosť každý rok ponúka štyridsaťdenné Pôstne obdobie ako „sviatostný znak nášho obrátenia“. V ňom sa ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu k Pánovi celým srdcom a celým životom. Aj tento rok by som chcel svojím posolstvom pomôcť celej Cirkvi prežívať tento čas milosti v radosti a pravde. Nechám sa pritom inšpirovať Ježišovými slovami z Evanjelia podľa Matúša: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12). Táto veta sa nachádza v rozhovore o konci sveta situovanom na Olivovú horu v Jeruzaleme – práve tam, kde sa začne Pánovo utrpenie. Ježiš v odpovedi na otázku učeníkov ohlasuje veľké súženie a opisuje situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť spoločenstvo veriacich: uprostred bolestných udalostí vystúpia falošní proroci a mnohých zvedú, takže bude hroziť, že v srdciach vychladne láska, ktorá je jadrom celého evanjelia.

 

Čítať ďalej...

10.02.2018

Vo štvrtok 22. februára uplynie 87 rokov odo dňa, v ktorom sestra Faustína Kowalská po prvýkrát uvidela dovtedy neznámu podobu Krista: Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý. Po chvíli mi Ježiš povedal: – Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete  (Den. 47).

Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame do diecéznej svätyne Božeho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Program začína modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., pokračuje sv. omšou, ktorú celebruje vdp. farár Peter Novák. O 17.00 hod. nasleduje moderovaná adorácia obrazu Milosrdného Ježiša a po nej o 18.00 hod. slávnostná sv. omša s tematickou homíliou vdp. farára Milana Supeka.

   

10.02.2018

Svätý Otec vyhlásil na 23. február Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete, keď povedal:

Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára, v piatok Prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Tak ako pri iných podobných  príležitostiach, pozývam aj bratov a sestry nekatolíkov a nekresťanov pripojiť sa k tejto iniciatíve takými formami, aké budú považovať za vhodné, a teda všetci spoločne.Späť na začiatok