Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

07.06.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujúc v uvažovaní nad sviatosťou birmovania, budeme dnes premýšľať o účinkoch, ktorým dar Ducha Svätého dáva dozrievať u birmovancov, vedúc ich k tomu, aby sa stali darom pre druhých. Duch Svätý je darom. Pamätajme na to, že keď nám biskup udeľuje pomazanie olejom, hovorí: «Prijmi znak daru Ducha Svätého». Tento dar, Duch Svätý, vstupuje do nás a prináša ovocie, aby sme ho potom my mohli dať druhým. Prijímame vždy pre to, aby sme darovali – nikdy neprijímame, aby sme si veci držali vo vnútri, akoby bola duša nejakým skladiskom. To nie – vždy prijímame pre to, aby sme darovali. Božie milosti prijímame, aby sme ich darovali iným. Toto je život kresťana. Je teda vlastné Duchu Svätému, že nás decentralizuje od nášho „ja“, aby sme sa otvorili pre to „my“ ako komunita. Prijať pre to, aby sme mohli darovať. My nie sme v centre – sme nástrojom tohto daru pre iných.


Čítať ďalej...

04.06.2018

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú (Den. 1777).

Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká, bolo inšpirované dielom našej rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý  od  sestier a použitý s ich láskavým dovolením. 

Na telefónne číslo 0948 212 134 môžu záujemcovia prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Viac na: www.korunkazazomierajucich.sk03.06.2018

Oficiálne a slávnostné prijatie 7 nových členov do Združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sa uskutočnilo v sobotu 2. júna  v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP počas svätej omše, ktorú celebroval vdp. farár Peter Novák. Slávnosti sa zúčastnila aj predsedníčka združenia sr. Miriam Janiec z Krakova a generálna vikárka našej kongregácie sr. M. Gracjana Szewc. Jedna členka zložila po piatich rokoch  večné prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu. Slávnosti predchádzala jednodňová duchovná obnova, ktorú viedol vdp. Ján Kocúrko a sestry z košickej komunity.


Čítať ďalej...

26.05.2018

Drahí bratia a sestry,

pokračujúc v téme sviatosti birmovania sa dnes chcem zamerať na «vnútorný súvis tejto sviatosti s celým uvádzaním do kresťanského života» (Sacrosanctum Concilium, 71).
Pred prijatím duchovného pomazania, ktoré potvrdzuje a posilňuje milosť krstu, sú birmovanci vyzvaní obnoviť sľuby, ktoré kedysi vykonali ich rodičia a krstní rodičia. Teraz oni sami vyznávajú vieru Cirkvi, pripravení odpovedať «Verím» na otázky, ktoré im kladie biskup. Majú zvlášť odhodlanosť vo viere «v Ducha Svätého, ktorý je Pánom a darcom života a ktorý sa [im] dnes prostredníctvom sviatosti birmovania špeciálnym spôsobom udeľuje, tak ako kedysi apoštolom v deň Turíc» (porov. Obrad sviatosti birmovania, 26).


Čítať ďalej...

23.05.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Po katechézach o krste nás tieto dni, nasledujúce po Slávnosti Zoslania Ducha Svätého, pozývajú uvažovať nad svedectvom, ktoré Duch vzbudzuje v pokrstených, uvádzajúc ich život do pohybu, otvárajúc ho pre dobro ostatných. Svojim učeníkom Ježiš zveril jednu veľkú misiu: «Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta» (porov. Mt 5,13-16). Tieto obrazy nás vedú premýšľať nad tým, ako sa správame, pretože ako nedostatok, tak aj nadbytok soli robí jedlo nechutným, podobne ako nedostatok či nadbytok svetla nám zabraňuje vidieť. Tým, kto nás môže skutočne urobiť soľou, ktorá dodáva chuť a chráni pred skazením, a svetlom, ktoré ožaruje svet, je jedine Kristov Duch! A toto je dar, ktorý prijímame vo sviatosti birmovania – pri birmovke, ako ju nazývame  –, pri ktorej sa chcem s vami pristaviť a uvažovať nad ňou. Nazýva sa „confirmatio“, pretože potvrdzuje krst a posilňuje krstnú milosť (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi - KKC, 1289), ako aj „krizmácia“ na základe toho, že prijímame Ducha prostredníctvom pomazania krizmou, voňavým olejom posväteným biskupom. Je to termín odkazujúci na Krista – krizmácia, Kristus –, že Kristus je Pomazaný Duchom Svätým.


Čítať ďalej...

22.05.2018

V sobotu 2. júna sa uskutoční v poradí už 9. metropolitná púť gréckokatolíckej cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť sa začne ďakovným akatistom o 9.15 hod. a bude pokračovať archijerejskou sv. liturgiou o 10.00 hod. Hlavným sláviteľom a kazateľom bude vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. O 14.25 hod. si pútnici budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Blanky Krajčíkovej, ktorá ich zároveň pripraví na modlitbu v hodine milosrdenstva. Program púte ukončí návšteva Centra Jána Pavla II.

 


15.05.2018

V slovenčine vychádza tretia apoštolská exhortácia pápeža Františeka Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte, v ktorej reflektuje povolanie k svätosti a upozorňuje na spôsoby, ako môžeme na túto výzvu odpovedať v dnešnom modernom svete. Mojím skromným cieľom je, aby znovu, ešte raz zaznelo povolanie k svätosti, píše v úvode Svätý Otec.

Jadrom dokumentu sú Ježišove blahoslavenstvá a jeho kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Svätý Otec rad radom predstavuje charakteristiky svätosti u kresťana súčasnosti, medzi ktorými nechýbajú napr. odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála modlitba a spojenie so spoločenstvom. O svätosti hovorí v zmysle „logiky daru a logiky kríža“ ako o duchovnom zápase, ktorý si vyžaduje bdelosť a rozlišovanie za pomoci Ducha Svätého.

 

15.05.2018

Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti (Den. 291).

Ó, keby duše chceli aspoň trochu počúvať hlas svedomia a hlas, čiže vnuknutia Ducha Svätého. Hovorím – aspoň trochu –, lebo keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať (Den. 359).

Duša, ktorá mlčí, je schopná najhlbšieho zjednotenia s Bohom. Takmer vždy vníma vnuknutia Ducha Svätého. Boh v mlčiacej duši pôsobí bez prekážok (Den. 477). 

Ó, Ježišu, zachovávaj ma vo svätej bázni, aby som nemárnila milosti. Pomôž mi byť vernou vnuknutiam Ducha Svätého, dopusť, nech mi radšej pukne srdce od lásky k tebe, akoby som mala vynechať hoci len jeden úkon lásky (Den. 1557). 

Dnes ma obklopuje Božia veleba. Nedokážem už nič vymyslieť, aby som sa lepšie pripravila. Som úplne obklopená Bohom. Moja duša sa rozpaľuje jeho láskou. Viem len to, že milujem a som milovaná. To mi stačí. Snažím sa, aby som cez deň bola verná Duchu Svätému a plnila jeho požiadavky. Snažím sa o vnútorné ticho, aby som mohla počuť jeho hlas... (Den. 1828).

 

 

13.05.2018

V sobotu 19. mája sa na hore Butkov v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva uskutočnila slávnosť požehnania monumentálnej sochy Panny Márie – Matky milosrdenstva. Slávnosť sa začala modlitbou v hodine milosrdenstva o 15:00, ktorú viedli sestry z našej košickej komunity s mládežou. Po nej Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup požehnal sochu Matky milosrdenstva a následne predsedal slávnostnej Eucharistii, ktorá bola v priamom prenose na webovej stránke: www.krizbutkov.sk

Čítať ďalej...

11.05.2018

V našom vydavateľstve Misericordia sme pre vás pripravili knihu Ruženec so sv. Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Kniha bude dostupná počas tradičnej májovej púte do Skalného sanktuária na hore Butkov pri príležitosti požehnania sochy Matky Božieho milosrdenstva dňa 19. mája v sobotu. Jednotlivé rozjímania o tajomstvách sv. ruženca vychádzajú zo Sv. písma a z Denníčka sv. sestry Faustíny. Doplnené sú o nádherné obrazy klasickej európskej maľby. Kniha vychádza vo formáte A6.

 


Späť na začiatok