Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

18.08.2017

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedeľné evanjelium (Mt 15,21-28) nám podáva jedinečný príklad viery v stretnutí Ježiša s istou kanaánskou ženou, cudzinkou vo vzťahu k Židom. Scéna so odohráva počas Ježišovej cesty smerom k mestám Týru a Sidonu, severozápadne od Galiley: tu kanaánska žena úpenlivo prosí Ježiša, aby uzdravil jej dcéru, ktorú – ako hovorí evanjelium – „hrozne trápi zlý duch“ (v. 22). Na prvý pohľad sa nezdá, že by Pán načúval ženinmu volaniu preniknutému bolesťou, a to až tak, že to podnietilo zásah učeníkov, ktorí sa za ženu prihovárajú. Ježišov zdanlivý odstup ale túto matku neodradí; tá vo svojej naliehavej prosbe pokračuje ďalej.


Čítať ďalej...

10.08.2017

Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“ A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“ Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: „Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“ On však povedal žene: Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji! (Lk 7,44.47-50).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Počuli sme reakciu hostí u farizeja Šimona: «Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?» (Lk 7,49). Ježiš práve vykonal škandalózny skutok. Jedna žena z mesta, ktorú všetci poznali ako hriešnicu, vošla do Šimonovho domu, kľakla si k Ježišovým nohám a vyliala na ne voňavý olej. Všetci, ktorí tam boli pri stole, šomrali: ak je Ježiš prorok, nemal by akceptovať takéto prejavy, hlavne od ženy ako je táto. Tieto ženy, nešťastnice, slúžili len na návštevy potajomky – aj zo strany vysoko postavených mužov –, alebo na ukameňovanie. Podľa vtedajšieho myslenia, medzi svätým a hriešnikom, medzi čistým a nečistým, mala byť jednoznačná separácia.


Čítať ďalej...

10.08.2017

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedeľná evanjeliová stať (Mt 14,22-33) opisuje udalosť, pri ktorej Ježiš ­– po noci strávenej v modlitbe na brehu Galilejského jazera – mieri rovno k loďke učeníkov, kráčajúc po mori. Loďka sa nachádzala uprostred jazera a ohrozoval ju silný protivietor. Keď učeníci vidia Ježiša ako kráča na vodách, považujú to za mátohou a zachvacuje ich strach. Ježiš ich však upokojuje: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ (v. 27). Peter mu so svojou typickou prudkosťou hovorí: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode“; a Ježiš naň zavolá: „Poď!“ (v. 28-29). Peter vystúpi z loďky a kráča po vode k Ježišovi; silný vietor ho ale znepokojí, a tak sa začne potápať. Zvolá teda: „Pane, zachráň ma!“; a Ježiš vystrie ruku a uchopí ho (v. 30-31).


Čítať ďalej...

05.08.2017

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

V túto nedeľu slávime liturgický sviatok Premenenia Pána. Dnešná evanjeliová stať rozpráva, ako sa apoštoli Peter, Jakub a Ján stali svedkami tejto neobyčajnej udalosti. Ježiš ich vzal so sebou «a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty» (Mt 17,1). Zatiaľ čo sa Ježiš modlil, výraz jeho tváre sa zmenil, žiaril ako slnko a jeho odev zbelel ako svetlo. Vtedy sa zjavili Mojžiš a Eliáš a začali s Ježišom viesť rozhovor. V tomto momente, Peter povedal Ježišovi: «Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi» (v. 4). Keď Peter ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak. Udalosť Premenenia Pána nám ponúka posolstvo nádeje – takto aj my budeme s Ježišom –: pozýva nás stretnúť sa s Ježišom, aby sme slúžili bratom.


Čítať ďalej...

02.08.2017

1. augusta – 92. výročie vstúpenia Heleny Kowalskej do našej kongregácie

2. augusta – 1. výročie smrti kard. Františka Macharského, fundátora združenia Faustínum

5. augusta - patronátny sviatok rehole a 80. výročie zvolenia Matky Milosrdenstva na generálnu predstavenú kongregácie

17. augusta – 15. výročie II. púte pápeža Jána Pavla II. do Sanktuária Božieho milosrdenstva

25. augusta – 112. narodeniny sv. sestry Faustíny

27. augusta – 112. výročie krstu sestry Faustíny

 

02.08.2017

Od 12. - 18. augusta sa sr. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity spolu so skupinkou farníkov zúčastní II. pešej púte z Michaloviec do svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Púť, ktorej trasa má 145 km, organizujú pallotíni. 

 

01.08.2017

V utorok 1. augusta boli v krakovskom kláštore prijaté do noviciátu dve postulantky, ktoré začali svoju dvojročnú rehoľnú formáciu. Do noviciátu ich prijala generálna predstavená m. Petra Kowalczyková a nová magistra noviciek sr. M. Symeona Stopiaková. Slávnostnú sv. omšu v kláštornej kaplnke celebroval o. Piotr Lapiňský, salvatorián, a vdp. Ján Kocurko, kaplán z Košíc - KVP. Novicky dostali nové mená: Anna - sr. M. Mariela a Dominika - sr. M. Jasmína.


Čítať ďalej...

01.08.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Bývali časy, kedy boli chrámy nasmerované na východ. Do posvätného priestoru sa vstupovalo cez dvere otvorené na západ a kráčajúc chrámovou loďou sa smerovalo na východ. Bol to dôležitý symbol pre antického človeka, alegória, ktorá počas dejín postupne upadala. My, ľudia modernej doby, oveľa menej naučení chápať veľké znamenia kozmu, si takmer nikdy nepovšimneme niečoho podobného. Strana západu je kľúčovým bodom súmraku, tam, kde svetlo zomiera. Východ je naopak miestom, kde nad temnotami zvíťazí prvý lúč úsvitu a pripomína nám Krista, Slnko vychádzajúce z výsosti (porov. Lk 1,78).


Čítať ďalej...

31.07.2017

Pred štyrmi rokmi sa začali reštaurátorské a konzervačné práce na severnej, východnej a západnej strane kláštorného komplexu v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Od polovice júla tohto roku práce pokračujú na južnej strane. Ide o práce na tehlových múroch kláštora postaveného v roku 1891.

 

30.07.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Ježišova reč v podobenstvách, ktorá zahŕňa sedem podobenstiev v 13. kapitole Matúšovho evanjelia, sa uzatvára troma dnešnými prirovnaniami: o ukrytom poklade (v. 44), o drahocennej perle (v. 45-46) a o rybárskej sieti (v. 47-48). Pristavím sa pri prvých dvoch, ktoré kladú dôraz na rozhodnutie sa protagonistov predať všetko, aby získali to, čo objavili. V prvom prípade ide o roľníka, ktorý náhodou natrafí na poklad ukrytý v poli, na ktorom pracuje. Keďže to pole nebolo v jeho vlastníctve, musí ho získať, ak sa chce stať vlastníkom pokladu. A tak sa rozhodne riskovať všetko svoje imanie, aby nestratil tú skutočne výnimočnú príležitosť. V druhom prípade vidíme obchodníka so vzácnymi perlami. Tento ako dobrý znalec identifikoval perlu veľkej hodnoty. Aj on sa rozhodne všetko zamerať na tú perlu, až tak, že predá všetky ostatné.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok