Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!



Aktuality všeobecné

07.12.2019

...najznámejšia koleda Tichá noc, svätá noc vznikla v roku 1816 a je preložená do ponad 300 jazykov?

...stavanie betlehemov začal sv. František v kostole v Greccio v roku 1223?

...na Slovensku sa jasličky začali stavať už v 13. storočí a v časoch Rakúsko-Uhorska bola táto nedôstojná tradícia zakázaná?

...tradícia vianočných stromčekov a adventných vencov je z konca 18. storočia?

...Nový rok ako prví slávia domorodci na ostrovoch Kiribati a Samoa v Tichomorí (o 11.00 hod. SEČ)?

 

04.12.2019

Na tretiu nedeľu v mesiaci 15. decembra sa uskutoční aj predvianočné formačné stretnutie pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Pravidelné stretnutia tam vedú: vdp. kaplán Jozef Kacvinský a sr. M. Antoniana Štullerová KMBM z našej košickej komunity.

 

04.12.2019

 Tento advent budem prežívať podľa pokynov Panny Márie – v tichosti a pokore  (Den. 792).

Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398).

Vtom počujem v duši hlas: – Rozjímaj o tajomstve vtelenia. A zrazu sa zjavil predo mnou malý Ježiško, žiariaci krásou. Hovorí mi, ako veľmi sa Bohu páči jednoduchosť duše. – Aj keď je moja veľkosť nepochopiteľná, prebývam len s maličkými  – žiadam od teba duchovné detstvo. (Den. 332).


Čítať ďalej...

04.12.2019

Deň Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Počas svätej omše som začula šuchot šiat a uvidela som Pannu Máriu vo zvláštnom, krásnom svetle. Mala na sebe biele rúcho, prepásané belasým pásom. Povedala mi: „Robíš mi veľkú radosť, keď zvelebuješ Najsvätejšiu Trojicu za milosti a výsady, ktoré mi boli udelené,” a hneď zmizla (Den. 564).

Ako mariánsky sviatok sa Nepoškvrnené počatie Panny Márie začal v Cirkvi sláviť v ôsmom storočí na Východe a o sto rokov neskôr i na Západe. Pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že bude záväzným pre celú Cirkev. Túto vieroučnú pravdu Cirkvi ako dogmu vyhlásil „ex catedra“ pápež Pius IX. 8. decembra 1854 bullou Ineffabilis Deus. Najsvätejšia Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia vyvolenou ako jedinečný dar milosti a výsad od Všemohúceho Boha, pre zásluhy Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudstva, bola uchovaná čistou od každej škvrny dedičného hriechu. 


03.12.2019

Posledné tohtoročné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Františka Assiského v Detve sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra. Permanentnú formáciu bude viesť o. Artur Ciepielski a sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity. 

 

03.12.2019

Vo štvrtok 12. decembra sa v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi uskutoční adventná duchovná obnova na tému: Milosrdné skutky v praxi. Obnovu vedie sr. M. Antoniana Štullerová KMBM.


02.12.2019

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie od 12.00 - 13.00 je "Hodina milosti pre svet". Táto pobožnosť súvisí zo zjaveniami Panny Márie, ktorá 8. decembra 1947 v Montichiari, v Taliansku, povedala: "Svojím príchodom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý rok slávila hodina Milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných mnoho milostí pre dušu a telo... onedlho ľudia spoznajú veľkosť tejto hodiny milosti. Ak niekto nemôže v tom čase prísť do kostola, nech sa modlí doma." Vďaka modlitbe v tej hodine zošle veľa milostí. Prisľúbila obzvlášť hojné obrátenia.


01.12.2019

V nedeľu 8. decembra sa uskutoční v poradí ôsme formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Ondreja v Koprivnici. Formáciu tam vedie vdp. farár Milan Supek. Tentokrát sa stretnutia zúčastní aj sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM.

 

01.12.2019

Na druhú adventú nedeľu 8. decembra bude sr. M. Pavla Stanovčáková a sr. M. Ludmila Matysková z hrušovskej komunity viesť duchovnú obnovu vo Farnosti sv. Františka z Assisi v Žalobíne. Na pozvanie vdp. farára Petra Vojtka sa veriacim prihovoria počas sv. omší o 8.00 hod. v Jasenovciach, o 9.15 v Žalobíne a o 10.30 hod. v Malej Domaši. Po sv. omšiach si veriaci budú môcť uctiť aj relikvie sv. sestry Faustíny. Program zakončí spoločná modlitba v hodine milosrdenstva vo farskom kostole a adorácia do 16.00 hod.

 

01.12.2019

V nedeľu 8. decembra sa uskutoční adventná duchovná obnova vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Čadci - Milošovej. Duchovnú prípravu veriacich na vianočné sviatky bude viesť sr. M. Faustia Szabóová a sr. Mariela Lengyelová z krakovskej komunity našej kongregácie.

 


Späť na začiatok