Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

18.03.2020

Na 4. pôstnu nedeľu pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca o 12.00 hod. v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu o zastavenie pandémie koronavírusu.

Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch skúšky, zatiaľ čo sa ľudstvo trasie pred hrozbou pandémie, chcel by som navrhnúť všetkým kresťanom, aby spojili svoje hlasy smerom k nebu. Pozývam všetky hlavy cirkví a vedúcich všetkých kresťanských komunít, spolu so všetkými kresťanmi rozličných vyznaní vzývať Najvyššieho, všemohúceho Boha, súčasným prednášaním modlitby, ktorú nás naučil Ježiš, náš Pán. Pozývam teda všetkých urobiť tak viackrát za deň, ale všetci spoločne sa pomodliť Otče náš v najbližšiu stredu 25. marca na poludnie. Všetci spoločne. V deň, keď si mnohí kresťania pripomínajú zvestovanie Panne Márii o vtelení Slova, kiež Pán vypočuje jednomyseľnú modlitbu všetkých svojich učeníkov, ktorí sa pripravujú sláviť víťazstvo Zmŕtvychvstalého Krista. (citované za TK KBS).

17.03.2020

Pozývame vás k spoločnému pôstu a modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu podľa prosby našich otcov biskupov: Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie. (citované za TK KBS).17.03.2020

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie (Ž 91, 1-6).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

On, Pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru.

Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom sa spoľahla na mňa.

Jeden úkon dôvery v takých chvíľach prináša Bohu viac chvály, než mnohé hodiny strávené v modlitbe plnej útechy.

Dieťa moje, nech ťa nič nedesí ani nemýli, zachovaj hlboký pokoj. Všetko je v mojich rukách.

Neboj sa, ja som vždy s tebou. Po týchto slovách do mojej duše opäť vstúpil hlboký pokoj.


16.03.2020

Už po ôsmykrát sa veriaci počas Pôstneho obdobia môžu zapojiť do celosvetovej iniciatívy 24 hodín pre Pána, a to konkrétne z piatka na sobotu 20. -  21. marca.

Téma navrhnutá na tento rok znie: Tvoje hriechy sú odpustené (Lk 7,48). Z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia vírusovej infekcie sa odporúčajú alternatívne formy prežívania tohto kajúceho dňa, napr. individuálna meditatívna modlitba pred krížom alebo osobitný pôst ako na Veľký piatok.

 

16.03.2020

Od decembra sa svetom šíri nový mor koronavírusu.

Od januára čítame, že požiare v Austrálii sú najhoršie za posledných 10 rokov.

Vo februári sa dozvedáme, že približne 360 miliárd kobyliek devastuje východnú Afriku.

Ak uzavriem nebesá, že nebude dažďa, alebo ak prikážem kobylkám, aby vyžrali zem, alebo pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím (2 Krn 7, 13-14).

Prosme spoločne: Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!


16.03.2020

Kvôli šíriacej sa pandémii koronavírusu na Slovensku sme aj my zrušili plánované duchovné cvičenia, formačné stretnutia združenia Faustínum a duchovné obnovy vo farnostiach. Prežívame neobyčajné pôstne obdobie podľa slov Pána Ježiša: No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom sa budú postiť (Mt 9,15). Tieto dni pôstu nadišli... Avšak cieľom nie je pôst, cieľom je Ženích uprostred nás.

V súvislosti s tým, pripravujme pre vás duchovné cvičenia v súkromí vášho domova.

Od 4. pôstnej nedele 22. marca, zvanej nedeľou radosti, nádeje a povzbudenia, vám na našej webstránke prinesieme počas 7 dní cyklus krátkych prednášok s otázkami na zamyslenie a citátmi. Veríme, že poslúžia k premene srdca a zmene nášho vzťahu k Bohu a blížnym.


10.03.2020

Rozhodnutie zakázať verejné slávenie bohoslužieb vyvolalo rozličné reakcie na celom Slovensku. Biskupi Slovenska, ktorí prijali toto rozhodnutie s veľkou bolesťou, pozvali všetkých k modlitbám. Zároveň vznikajú rozličné spontánne iniciatívy kňazov, rehoľníkov i laikov, ktoré pozývajú k modlitbám. K týmto iniciatívam sa pridávame aj my a pozývame k neustálej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.


(...) predsavzala som si, že sa budem modliť tú korunku tak dlho, kým Boh nezošle dážď. K večeru sa nebo pokrylo mrakmi a na zem padal hustý dážď. Tú modlitbu som sa modlila nepretržite tri hodiny. Pán mi dal poznať, že touto modlitbu možno vyprosiť všetko (Den. 1128).


07.03.2020

Svätý Jozef je od prvého dňa vzniku našej kongregácie jej hlavným patrónom a ochrancom. V marci sa preto denne modlíme litánie k nemu a prosíme o rozvoj vnútorného života každej z nás, za nové povolania a o materiálne požehnanie našich kláštorov, ústavov a domov milosrdenstva.

Svätý Jozef ma požiadal, aby som mala k nemu stálu úctu. Sám mi povedal, aby som sa každý deň pomodlila trikrát Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu a raz Rozpomeň sa. Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnosťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo. Prisľúbil mi svoju zvláštnu pomoc a ochranu. Každý deň sa modlím tieto modlitby a cítim jeho zvláštnu ochranu (Den. 1203).

 

04.03.2020

Všetkým dobrovoľníkom združenia Faustínum, ktorí uvažujú o členstve, oznamujeme, že na sobotu 30. mája  pripravujeme obrady prijatia nových členov do združenia. Slávnosť sa uskutoční vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Tento rok bude výnimočná aj tým, že počas obradov bude predsedníčka združenia s. Miriam Janiec KMBM z Krakova udeľovať čestné členstvo v združení Faustínum.

Svoju prosbu o členstvo spolu s dotazníkom a posudkami posielajte, prosíme, na adresu nášho kláštora v Košiciach.


03.03.2020

V súlade s opatreniami štátu a odporúčaniami KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu na Slovensku sme nútené zrušiť plánované duchovné cvičenia v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove v termíne od 13. do 15. marca. Ďakujeme za pochopenie!Späť na začiatok