Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

28.03.2020

Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Ž 3, 4-9).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Skôr, ako som stvoril svet, miloval som ťa! A po celú večnosť sa moja láska nikdy nezmení.

Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti.

Najväčšiu slávu vzdáva duša svojmu Stvoriteľovi, keď sa s dôverou obracia na Božie milosrdenstvo.


27.03.2020

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou (Ž 23, 1-4a).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Nechápem, ako možno nedôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič.

Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom sa spoľahla na mňa. Obdarúvam ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí.

Robím sa sám závislým od tvojej dôvery. Ak tvoja dôvera bude veľká, moja štedrosť bude bezhraničná.


27.03.2020

3. † Dnes pozývam Ježiša do svojho srdca ako lásku. Ty si láska sama. Celé nebo sa od teba zapaľuje a napĺňa sa láskou. A tak moja duša dychtí po tebe ako kvet po slnku. Ježišu, príď rýchlo do môjho srdca, lebo vidíš, že tak ako kvet baží po slnku, tak moje srdce dychtí po tebe. Otváram kalich svojho srdca, aby som prijala tvoju lásku. Keď Ježiš prišiel do môjho srdca, všetko v mojej duši sa zachvelo životom a teplom. Ježišu, vezmi z môjho srdca [moju] lásku a vlej doň svoju lásku. Lásku vrúcnu a žiariacu, ktorá dokáže prinášať obetu, ktorá dokáže celkom zabúdať na seba. Dnes je môj deň poznačený obetou... (Den. 1809).

 

26.03.2020

2. † Dnes je moja príprava na Ježišov príchod krátka, ale naplnená mocnou láskou. Preniká ma Božia prítomnosť a zapaľuje moju lásku k nemu. Je to bez slov, len vo vnútornom pochopení. Skrze lásku toniem celá v Bohu. Pán sa približuje k príbytku môjho srdca. Po prijímaní som ešte natoľko prítomná, že dokážem prejsť k svojmu kľačadlu. V tej istej chvíli sa moja duša celkom ponára do Boha a neviem, čo sa okolo mňa deje. Boh mi dáva vnútorné poznanie svojej božskej podstaty. Tieto chvíle sú krátke, ale prenikavé. Duša vychádza z kaplnky hlboko sústredená a nie je ľahké ju rozptýliť. Vtedy sa dotýkam zeme akoby jednou nohou. Nijaká obeta počas dňa nie je ani namáhavá, ani ťažká. Každá okolnosť vyvoláva nový úkon lásky (Den. 1807).

 

21.03.2020

Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc. V súžení si mi uľavil. Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu. Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá? Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám (Ž 4, 2-4).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Láska vyháňa z duše strach. Odkedy milujem Boha celou svojou bytosťou, celou silou svojho srdca, ustúpil strach. Hoci by mi už neviem ako hovorili o jeho spravodlivosti, vôbec sa ho nebojím. Poznala som ho dobre. Boh je láska a jeho Duch je pokoj. Teraz vidím, že moje skutky, ktoré vyplynuli z lásky, sú dokonalejšie ako skutky, ktoré som vykonala zo strachu. Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho. Odovzdala som sa do jeho svätej vôle. Nech robí so mnou, čo chce, ja ho i tak budem milovať.

Hovor mi o všetkom tak jednoducho a ľudsky, urobíš mi tým veľkú radosť.


18.03.2020

25. marca v roku 1936 v kláštore vo Varšave uvidela sv. sestra Faustína Pannu Máriu: 

Ráno počas rozjímania ma obklopila Božia prítomnosť zvláštnym spôsobom. Videla som nesmiernu Božiu veľkosť a zároveň jeho zníženie sa k stvoreniu. Vtom som uzrela Pannu Máriu, ktorá mi povedala: Ó, aká milá je Bohu duša, ktorá je poslušná vanutiu jeho milosti. Ja som dala svetu Spasiteľa a ty máš hovoriť svetu o jeho veľkom milosrdenstve a pripraviť svet na jeho druhý príchod, keď príde nie ako milosrdný Spasiteľ, ale ako spravodlivý Sudca. Ó, ten deň je strašný! Deň spravodlivosti, deň Božieho hnevu je určený. Trasú sa pred ním anjeli. Hovor dušiam o tomto veľkom milosrdenstve, kým je čas zľutovania. Ak ty budeš teraz mlčať, v ten strašný deň sa budeš zodpovedať za veľké množstvo duší. Ničoho sa neboj, buď verná do konca, ja spolucítim s tebou (Den. 635).

Kým je čas zľutovania, prosme o milosrdenstvo nad nami i nad celým svetom.


18.03.2020

Krakovský arcibiskup metropolita Mons. Marek Jędraszewski oznámil rozhodnutie o otvorení procesu blahorečenia Karola Wojtyłu a jeho manželky Emílie, rodenej Kaczorowskej, rodičov sv. Jána Pavla II. Poľský biskupský zbor odsúhlasil iniciovanie blahorečenia na plenárnom zhromaždení v októbri minulého roka. Ako prvý krok požiadal Svätú stolicu o povolenie otvorenia procesu. Z Kongregácie pre kauzy svätých už prišla kladná odpoveď.

Tento proces nebude jednoduchý, pretože sa preriedil počet očitých svedkov, avšak môžeme už povedať, že zozbieraná dokumentácia, najmä čo sa týka Karola Wojtyłu, je veľmi rozsiahla, povedal otec Andrzej Scąber, poľský delegát pre kanonizáciu.

 

18.03.2020

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum už má svoju oficiálnu stránku aj v slovenčine. Stačí vojsť na web: www.faustinum.pl a kliknúť na slovenskú vlajku. Webová stránka je vedená v poľštine, angličtine, španielčine, taliančine a francúzštine. Nájdete na nej tiež krátke zamyslenia na každý týždeň tohtoročného pôstneho obdobia.

 

18.03.2020

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil. Naša duša očakáva Pána, on je naša pomoc a ochrana. V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba  (Ž 33, 18-22).

Záštita moja, čakám na teba; lebo ty, Bože, si moja ochrana (...) Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia. Tebe, záštita moja, chcem spievať, lebo ty, Bože, si môj ochranca, môj Boh, moje milosrdenstvo (Ž 59, 10; 17-18).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Teraz si opri hlavu o moju hruď, o moje srdce a načerpaj z neho silu a moc na všetky utrpenia. Ja som s tebou.

Nemaj strach a neboj sa ničoho, ja som s tebou. V mojej duši zavládla radosť. Všetky myšlienky, ktoré ma trápili, zmizli a moju dušu naplnila istota a odvaha.

Vedz, že ja som s tebou. Okolnosti, ktoré sú nepriaznivé, môžem v jednom okamihu zmeniť na priaznivé.

 

18.03.2020

Budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše. Keď budeš v biede a keď sa ti na konci časov vyplnia všetky tieto veci, vrátiš sa k Pánovi, svojmu Bohu, a budeš počúvať jeho hlas. Lebo Pán, tvoj Boh, je milosrdný Boh; neopustí ťa a nezahubí, a nezabudne na zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom (Dt 4, 29-31).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Pozorujem, že čím väčšie utrpenie, tým väčšmi sa pripodobňujem Ježišovi, to je najistejšia cesta. Keby iná cesta bola lepšia, Ježiš by mi ju ukázal. Utrpenia ma vôbec neoberajú o pokoj. Na druhej strane, hoci mám v duši hlboký pokoj, on mi nezmenšuje utrpenia, ktoré prežívam. Aj keď mám neraz tvár sklonenú k zemi a tečú mi slzy, moja duša sa v takýchto okamihoch opája hlbokým pokojom a šťastím...

Dieťa moje, nech ťa nič nedesí ani nemýli, zachovaj hlboký pokoj. Všetko je v mojich rukách.

Keď som vošla do svojej izby, ponorila som sa do ďakovnej modlitby za všetko, čo mi Pán zosielal po celý život, a odovzdala som sa celkom do jeho najsvätejšej vôle. Hlboká radosť a pokoj naplnili moju dušu. Cítila som taký hlboký pokoj, že keby v tej chvíli prišla smrť, nepovedala by som jej – počkaj, lebo musím ešte niečo zariadiť. Nie, ale s radosťou by som ju privítala, lebo som pripravená na stretnutie s Pánom.Späť na začiatok