Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

01.11.2017

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme nekládli prekážky Božiemu pôsobeniu (Den. 283).

Ó, Ježišu môj, ako ľahko sa možno posvätiť  – treba len trošku dobrej vôle. Ak Ježiš zbadá v duši tú trošku dobrej vôle, ponáhľa sa dať sa tejto duši a nič ho nemôže zadržať, ani chybné kroky, ani pády – celkom nič. Ježiš sa ponáhľa duši na pomoc, a ak je duša Božej milosti verná, vo veľmi krátkom čase môže dosiahnuť najvyššiu svätosť, akú len stvorenie na zemi môže dosiahnuť. Boh je veľmi štedrý a nikomu neodmieta svoju milosť – dáva viac, ako od neho prosíme. Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti (Den. 291).

Dnes počas meditácie mi dal Boh vnútorné svetlo a pochopila som, v čom spočíva svätosť. Ani milosti, ani zjavenia, ani vytrženia, ani žiadne dary, ktoré dostáva, ju nerobia dokonalou, ale len vnútorné zjednotenie duše s Bohom. Dary sú len ozdobou duše, ale nie sú jej obsahom ani dokonalosťou. Moja svätosť a dokonalosť spočíva v úzkom zjednotení mojej vôle s Božou vôľou. Boh nikdy nasilu neobmedzuje našu slobodnú vôľu. Od nás závisí, či chceme prijať Božiu milosť, alebo nie, či s ňou budeme spolupracovať, alebo ju premárnime (Den. 1107). 


Čítať ďalej...

01.11.2017

Drahí bratia a sestry, požehnaný sviatočný deň!

Slávnosť Všetkých svätých je „naším“ sviatkom: nie z dôvodu, že my sme skvelí, ale preto, lebo Božia svätosť sa dotkla nášho života. Svätí nie sú dokonalými predlohami, ale osobami preniknutými Bohom. Môžeme ich prirovnať k vitrážam kostolov, ktoré prepúšťajú svetlo v rozličných farebných odtieňoch. Svätí sú naši bratia a sestry, ktorí prijali Božie svetlo vo svojom srdci a odovzdali ho svetu, každý podľa svojho „odtieňa“. Ale všetci boli priehľadní, zápasili na odstránení škvŕn a temnôt hriechu, aby tak dali preniknúť jemnému Božiemu svetlu. Toto je cieľ života: dávať prenikať Božiemu svetlu, a  je to aj cieľ nášho života.


Čítať ďalej...

01.11.2017

Pred dušičkovou oktávou stihli v krakovských Lagievnikoch dokončiť obnovu starého vojenského cintorína, ktorý sa nachádza po pravej strane - smerom od parkoviska - pri bazilike Božieho milosrdenstva. Na cintoríne je pochovaných 266 vojakov z čias I. svetovej vojny. Vojaci pochádzajúci z 15 národností, samozrejme aj zo Slovenska, sa pri našom kláštore vtedy liečili na infekčné choroby. Obnovu cintorína iniciovalo Poľské kultúrne združenie.

 

01.11.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedeľné evanjelium (Mt 23,1-12) zachytáva scénu z posledných dní Ježišovho života, v Jeruzaleme; dní naplnených očakávaniami a aj napätiami. Na jednej strane sa Ježiš obracia s tvrdou kritikou na zákonníkov a farizejov, na druhej strane zanecháva dôležité ponaučenia kresťanom všetkých čias, takže aj nám. Ježiš hovorí zástupu: «Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia». Toto znamená, že oni majú autoritu učiť, čo je v súlade s Božím zákonom. No hneď vzápätí Ježiš dodáva: «ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú» (v. 2-3).


Čítať ďalej...

01.11.2017

Vo štvrtok 2. novembra v celej Cirkvi slávime Spomienku na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Pre všetky duše v očistci môžeme od 1. - 8. novembra získať odpustky. 

Večer som sa prechádzala po záhrade a modlila som sa ruženec. Prišla som k cintorínu. Odchýlila som dvere a chvíľu som sa modlila za dušičky. Opýtala som sa ich v duchu: „Určite ste veľmi šťastné?” Vtom som začula slová: „Natoľko sme šťastné, nakoľko sme splnili Božiu vôľu,” a potom nastalo ticho ako predtým. Zahĺbila som sa do seba a dlho som rozmýšľala, ako ja plním Božiu vôľu a ako využívam čas, ktorý mi Boh dáva. (...) Raz som navštívila istú chorú sestričku. Mala už osemdesiatštyri rokov a vyznačovala sa mnohými čnosťami. Opýtala som sa jej: „Sestra, určite ste už pripravená predstúpiť pred Pána?” Odpovedala mi, že celý život sa pripravovala na túto poslednú hodinu, a povedala mi tieto slová: „Vek neoslobodzuje od boja" (Den. 515 a 517).


29.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Túto nedeľu nám liturgia predkladá krátky, ale veľmi významný úryvok evanjelia (Mt 22,34-40). Evanjelista Matúš hovorí, že farizeji sa zišli, aby Ježiša vystavili skúške. Jeden z nich, učiteľ Zákona, mu položil túto otázku: «Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?» (v. 36). Je to úskočná otázka, pretože v Mojžišovom zákone je vyše šesťsto predpisov. Ako rozlíšiť medzi týmito všetkými to najväčšie prikázanie? Ale Ježiš bez akéhokoľvek zaváhania odpovedá: «Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!» A dodáva: «Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!» (v. 37.39).


Čítať ďalej...

28.10.2017

Prvý novembrový deň slávime v Cirkvi sviatok Všetkých svätých. Korene tohto sviatku sa datujú na začiatok 7. storočia. V tento deň si však naša kongregácia pripomína 155. výročie vzniku.

Na pozvanie arcibiskupa Szczesnego Feliňskiego (dnes uz svätého) matka Terézia Eva Potocká prevzala Dom útočišťa pre dievčatá vo Varšave na Žytnej ulici. Na sviatok Všetkých svätých dňa 1. novembra 1862 arcibiskup Feliňski posvätil dom aj kaplnku. Tento deň bol prijatý ako dátum vzniku kongregácie. V súčasnosti máme 22 kláštorov v Poľsku a 13 v zahraničí (Slovensko, Bielorusko, Brazília, Čechy, Kazachstan, Kuba, Taliansko, Ukrajina a USA).

 

26.10.2017

V stredu 1. novembra bude v našom kláštore vo Walendowe pri Varšave prijatých 5 postulantiek do postulátu. Dievčatá z Poľska, Ruska a Ukrajiny prijme generálna predstavená m. Petra Kowalczyk KMBM. Postulát v našej kongregácii trvá od 10 - 20 mesiacov a je prvou etapou rehoľnej formácie.

 

24.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Toto je posledná katechéza na tému kresťanskej nádeje, ktorá nás sprevádzala od začiatku tohto liturgického roka. A uzavriem ju hovoriac o raji, ako cieli našej nádeje. «Raj» je jedným z posledných slov vyslovených Ježišom na kríži, adresovaných dobrému lotrovi. Pristavme sa na chvíľku pri tejto scéne. Na kríži Ježiš nie je sám. Po jeho boku, napravo a naľavo, sú dvaja zločinci. Niekto, prechádzajúc popred tie tri kríže vztýčené na Golgote, si možno s úľavou vydýchol, pomysliac si, že konečne bola vykonaná spravodlivosť, keď takto vydali ľudí na smrť.


Čítať ďalej...

23.10.2017

Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum srdečne pozýva na púť do Sanktuária Fatimskej Panny Márie v Zakopanom v Poľsku v sobotu 28. októbra. Program začína slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod., pokračuje prehliadkou prekrásne ručne zdobeného chrámu, ktorý bol postavený ako ďakovný dar za záchranu života Jána Pavla II. počas atentátu. Po prehladke bude spoločná adorácia a modlitba sv. ruženca v eucharistickej kaplnke.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok