Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

06.09.2017

13. – 14. septembra 1935 Pán Ježiš nadiktoval sestre Faustíne korunku Božieho milosrdenstva ako modlitbu na odčinenie a zmiernenie Božieho hnevu. Keď sa budú modliť túto korunku - prisľúbil Pán Ježiš - rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť, ak to bude v zhode s mojou vôľou. Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti. 

Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu. 


05.09.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedeľný evanjeliový úryvok (porov. Mt 16,21-27) je pokračovaním toho z minulej nedele, v ktorej vystupovalo do popredia vyznanie viery Petra, «skaly», na ktorej chcel Ježiš postaviť svoju Cirkev. Dnes nám Matúš ukazuje opačnú reakciu toho istého Petra, keď Ježiš zjavuje učeníkom, že musí v Jeruzaleme trpieť, byť zabitý a vstať z mŕtvych (porov. v. 21). Peter si berie Učiteľa stranou a vyčíta mu, že to – čo hovorí – sa jemu, Kristovi, nemôže stať. Ježiš zase Petrovi vytýka tvrdými slovami: «Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!» (v.23). Len pred chvíľou bol apoštol požehnaný Otcom, lebo dostal to zjavenie od Otca; bol pevnou «skalou», na ktorej Ježiš mohol postaviť svoju komunitu a hneď na to sa stáva prekážkou; skalou, avšak nie na budovanie, ale skalou, ktorá zavadzia na ceste Mesiáša. Ježiš dobre vie, že Peter a ďalší majú pred sebou ešte poriadny kus cesty, aby sa stali apoštolmi!


Čítať ďalej...

03.09.2017

Prinášame vám fotogalériu z duchovnej obnovy, ktorá sa konala od 1. - 3. septembra vo Farnosti sv. Vavrinca v Revúcej a vo filiálnom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Revúčke. Obnovu na pozvanie vdp. farára Pavla Bodnára viedla sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Alžbeta Mikušová z košickej komunity.

 

Čítať ďalej...

31.08.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som sa chcel vrátiť k dôležitej téme: vzťahu medzi nádejou a pamäťou so zvláštnym odkazom na spomienku na povolanie. A ako obraz si zoberiem povolanie Ježišových učeníkov. V ich pamäti ostala táto skúsenosť tak vtlačená, že niekto dokonca zaznamenal hodinu: «Boli asi štyri hodiny popoludní» (Jn 1,39). Evanjelista Ján opisuje príhodu ako živú spomienku mladosti, ktorá zostala nedotknutá v jeho pamäti starca: lebo Ján napísal tieto slová, keď už bol v pokročilom veku. K stretnutiu došlo v blízkosti rieky Jordán, kde Ján Krstiteľ krstil; a títo mladí Galilejčania si zvolili Krstiteľa ako duchovného vodcu. V jeden deň prišiel Ježiš a necháva sa pokrstiť v rieke. Nasledujúci deň sa opäť vrátil a vtedy ten, čo krstil – teda Ján Krstiteľ – povedal dvom svojim učeníkom: «Hľa, Boží Baránok» (v. 36).


Čítať ďalej...

29.08.2017

Vo štvrtok 31. augusta naša kongregácia po 15 rokoch končí pôsobenie v kláštore v Jeruzaleme, kde sme pracovali v Collegium Biblicum Franciscanum pri Bazilike bičovania Pána Ježiša na Via Dolorosa. Od roku 2002 tam sestry predovšetkým modlitbou a skutkami milosrdenstva ohlasovali Božie milosrdenstvo. V tom čase vydali tiež Denníček sv. sestry Faustíny v arabskom jazyku.

 

28.08.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium tejto nedele (Mt 16,13-20) nám prináša kľúčovú pasáž z cesty Ježiša so svojimi učeníkmi: moment, kedy si chce overiť, pokiaľ až siaha ich viera v neho. Najskôr chce vedieť, čo si o ňom myslia ľudia; a ľudia si myslia, že Ježiš je prorok, čo je pravda, avšak nevystihuje to jadro jeho osoby a jeho poslania. Následne kladie učeníkom otázku, ktorá mu najviac leží na srdci, a teda pýta sa ich priamo: «Ale za koho ma pokladáte vy?» (porov. v. 15). A s týmto ,ale’ Ježiš zásadne oddeľuje apoštolov od masy, ako keby povedal: ale vy, ktorí ste so mnou každý deň a poznáte ma zblízka, čo viac ste sa dozvedeli? Učiteľ očakáva od svojich vznešenejšiu a inú odpoveď než je verejná mienka.


Čítať ďalej...

23.08.2017

V druhom polroku Vám ponúkame dva termíny trojdňových duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

1. termín: od 20. - 22. októbra

2. termín: od 01. - 03. decembra

Bližšie k termínom podáme aj mená exercitátorov a témy duchovných cvičení.

Prihlásiť sa budete môcť od 04. septembra.


20.08.2017

Dialo sa to v Sviniciach, 27. augusta 1905 o jednej popoludní. Došiel Stanislav Kowalský, roľník z Glogovca, vek 40 rokov, za prítomnosti Františka Bednarka, vek 35 rokov, a Jozefa Stasiaka, vek 40 rokov, obidvaja roľníci z Glogovca, a ukázali nám dieťa ženského pohlavia, narodené 25. augusta tohto roku, od jeho zákonitej manželky Marianny, rod. Bábelovej, vek 30 rokov. Dieťaťu dnes pokrstenému dali meno Helena a krstnými rodičmi boli Konštantín Bednarek a Marianna Ševčiková.

Takýto zápis nám vo farskej matrike v Sviniciach Warckých zanechal vdp. farár Jozef Chodyňský, ktorý pokrstil Helenku Kowalskú. Zápis je napísaný po rusky, keďže Poľsko bolo vtedy súčasťou Ruska. Svedkovia krstu sa podpísali iba krížikmi. Jediný, kto sa dokázal podpísať, bol otec sestry Faustíny.

 

20.08.2017

A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé.“ A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok a Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom (Zjv 21,5-7).

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Počuli sme Božie slovo z Knihy zjavenia, ktoré hovorí takto: «Hľa, všetko robím nové» (Zjv 21,5). Kresťanská nádej sa zakladá na viere v Boha, ktorý vždy tvorí niečo nové v živote človeka, tvorí niečo nové v dejinách, tvorí niečo nové vo vesmíre. Náš Boh je Bohom, ktorý tvorí nové veci, lebo je Bohom prekvapení. [Teda] nové veci a prekvapenia. Nie je kresťanské kráčať s pohľadom upretým do zeme – ako to robia ošípané: vždy tak kráčajú – bez toho, aby pozdvihli oči k horizontu. Akoby sa celé naše putovanie skončilo tu, na piadi pár metrov cesty; akoby v našom živote neexistovala žiadna méta, žiaden cieľ; akoby sme boli nútení túlať sa bez toho, že by naše námahy mali nejaký dôvod. Toto nie je kresťanské.

Čítať ďalej...

19.08.2017

V piatok 25. augusta presne pred 112 rokmi sa v zastrčenej poľskej dedinke Glogowiec narodila Helena Kowalská - vo svete známa ako sestra Faustína. Aj v tedy to bol piatok! Prišla na svet o ôsmej ráno ako trete dieťa Marianny a Stanislava. Matka o nej neskôr spomínala, že to bolo požehnané dieťa, najmilovanejšia dcérka...

V tento deň pred 22 rokmi sme si sestru Faustínu - vtedy ešte blahoslavenú - zvolili za duchovnú spoluzakladateľku našej kongregácie. Vtedajšia generálna predstavená m. Paulína Slomková o nej povedala: Sestra Faustína si nielen obnoviteľkou duchovnosti a charizmy našej kongregácie, ale aj jej duchovnou spoluzakladateľkou. S radosťou to uznávame a ďakujeme milosrdnému Bohu  za veľké veci, ktoré učinil v Tebe a cez Teba v našej reholi...Späť na začiatok