Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

08.11.2018

Vo štvrtok 15. novembra sa ako tradične stretnú členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum v Nižnom Hrušove. Formačné stretnutie sa začína sv. omšou vo farskom kostole o 18.00 hod. a pokračuje v kláštore našich sestier. Formáciu vedie o. Tomáš Muszka.


05.11.2018

Bratia, nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí (1 Tim 6,7-10).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujúc vo vysvetľovaní Desatora dnes prichádzame k siedmemu slovu: «Nepokradneš». Počúvajúc toto prikázanie myslíme na tému kradnutia a na rešpektovanie vlastníctva druhého človeka. Neexistuje kultúra, v ktorej by krádež a zneužitie dobier boli dovolené. Ľudská citlivosť je v skutočnosti veľmi vnímavá na obranu vlastníctva.


Čítať ďalej...

02.11.2018

V nedeľu 4. novembra sa v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. uskutočnilo požehnanie obnovenej Kaplnky Božieho milosrdenstva v Sabinove. Kaplnka bola obnovená vďaka iniciatíve sabinovskej formačnej skupiny Faustínum, ktorú vedie vdp. kaplán Miroslav Liška.

Viac o kaplnke:


Čítať ďalej...

01.11.2018

Drahí bratia a sestry, pekný sviatočný deň!

Prvé dnešné čítanie, z Knihy Zjavenia, nám rozpráva o nebi a ukazuje nám „veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov“ (Zjv 7,9). To sú svätí. Čo robia „tam hore“? Spoločne spievajú, radostne chvália Boha. Bolo by určite pekné môcť počuť ich spevy naživo... No môžeme si to predstaviť: viete kedy? Počas svätej omše, keď spievame „Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov...“. Je to hymnus, ako nám hovorí Biblia, ktorý pochádza z neba a tam sa spieva (porov. Iz 6,3; Zjv 4,8), je to hymnus chvál. Keď spievame „Svätý“, nielen že myslíme na svätých, ale robíme to, čo robia oni: v tom momente svätej omše sme s nimi zjednotení viac ako inokedy.


Čítať ďalej...

01.11.2018

V dňoch od 10. do 11. novembra organizujeme v Terchovej víkendovú duchovnú obnovu pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum s individuálnou formáciou. Účastníci sa spoločne zamyslia nad témou: Byť milosrdný v nemilosrdnom svete. Obnovu vedie vdp. Ján Bittšanský a sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 

30.10.2018

Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev (Ef 5,25-29).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som chcel skompletizovať katechézu o šiestom slove Desatora – „Nescudzoložíš“ – so zdôraznením, že Kristova verná láska je svetlom k prežívaniu krásy ľudskej lásky. Naša citová dimenzia je totiž povolaním k láske, ktorá sa prejavuje vo vernosti, v prijímaní a v milosrdenstve. Toto je veľmi dôležité. Ako sa prejavuje láska? Vo vernosti, v prijímaní a v milosrdenstve.


Čítať ďalej...

25.10.2018

Kalendár Božieho milosrdenstva na rok 2019 vám na každý týždeň ponúka citáty z Denníčka sv. sestry Faustíny. Nájdete v ňom nielen Kristove slová, ktoré vás povzbudia, potešia či usmernia, ale aj ilustračné fotografie z nášho apoštolátu zo Slovenska i zo zahraničia, kde pôsobia sestričky Slovenky. Kalendár je plnofarebný a sú v ňom zdôraznené aj význačné sviatky súvisiace s posolstvom Božieho milosrdenstva a našou kongregáciou. Posielame na dobierku.

 

Čítať ďalej...

25.10.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V našom programe katechéz o prikázaniach prichádzame dnes k šiestemu slovu, ktoré sa dotýka citového a sexuálneho rozmeru a znie: «Nescudzoložíš».

Je to bezprostredná výzva k vernosti, a v skutku žiaden ľudský vzťah nie je autentický bez vernosti a oddanosti.

Nedá sa milovať len pokým sa to človeku „hodí“, láska sa prejavuje práve za hranicou vlastného osohu, keď sa daruje všetko bez výhrady. Ako to dokladá Katechizmus: «Láska chce byť definitívna. Nemôže trvať iba „do nového rozhodnutia“» (č. 1646). Vernosť je charakteristikou slobodného, zrelého a zodpovedného ľudského vzťahu. Aj priateľ je autentickým, ak ním zostáva v ktoromkoľvek prípade, inak nie je priateľom. Kristus zjavuje autentickú lásku, on, ktorý žije bezhraničnou láskou Otca a v jej sile je verným Priateľom, ktorý nás prijíma aj keď pochybíme a chce vždy naše dobro, aj vtedy, keď si ho nezasluhujeme.


Čítať ďalej...

20.10.2018

V nedeľu 28. októbra sa uskutoční formačné stretnutie združenia Faustínum vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke. Formačné stretnutie bude viesť spolu s vdp. farárom Milankom Puškárom, sr. M. Clareta Fečová z Košíc. Stretnutie sa začne modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.-tej a bude pokračovať prednáškami v pastoračnom centre v priestoroch fary. Pozvaní sú aj noví záujemcovia!

Čítať ďalej...

20.10.2018

V nedeľu 4. novembra sa vo Farnosti sv. Gorazda v Nitre - Klokočine uskutoční jednodňová duchovná obnova o posolstve Božieho milosrdenstva. Obnovu na pozvanie vdp. farára Jozefa Tomicu bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity.

 


Späť na začiatok