Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

20.05.2020

Pri príležitosti 115. výročia narodenín sv. sestry Faustíny Kowalskej pre vás pripravujeme dlho očakávanú knihu Spomienky na sv. sestru Faustínu. Kniha obsahuje 96 spomienok, počnúc od najbližšej rodiny, cez spovedníkov, rehoľných predstavených, spolusestier až po chovanice. Ponúka pestrý a veľmi zaujímavý pohľad na obyčajnú rehoľnicu s neobyčajným životom. Spomienky zozbierala v povojnových rokoch sr. Bernarda Wilczek KMBM a do roku 2011 sa nachádzali len v archíve našej rehole. Kniha by mala byť v predaji najneskôr v septembri.

 

20.05.2020

V sobotu 30. mája (vigília zoslania Ducha Svätého) v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove budú sestry od 21.00 hod. až do polnoci bdieť. Môžete sa s nimi spojiť cez www.milosierdzie.pl. O polnoci bude slávnostná sv. omša, počas ktorej sa tí, ktorí sa 30 dní s nami pripravovali, odovzdajú Božiemu milosrdenstvu cez Máriu.

 

20.05.2020

Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti (Den. 291).

Ó, keby duše chceli aspoň trochu počúvať hlas svedomia a hlas, čiže vnuknutia Ducha Svätého. Hovorím – aspoň trochu –, lebo keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať (Den. 359).

Duša, ktorá mlčí, je schopná najhlbšieho zjednotenia s Bohom. Takmer vždy vníma vnuknutia Ducha Svätého. Boh v mlčiacej duši pôsobí bez prekážok (Den. 477). 

Ó, Ježišu, zachovávaj ma vo svätej bázni, aby som nemárnila milosti. Pomôž mi byť vernou vnuknutiam Ducha Svätého, dopusť, nech mi radšej pukne srdce od lásky k tebe, akoby som mala vynechať hoci len jeden úkon lásky (Den. 1557). 

Dnes ma obklopuje Božia veleba. Nedokážem už nič vymyslieť, aby som sa lepšie pripravila. Som úplne obklopená Bohom. Moja duša sa rozpaľuje jeho láskou. Viem len to, že milujem a som milovaná. To mi stačí. Snažím sa, aby som cez deň bola verná Duchu Svätému a plnila jeho požiadavky. Snažím sa o vnútorné ticho, aby som mohla počuť jeho hlas... (Den. 1828).

 

17.05.2020

Katolícka cirkev latinského obradu bude každoročne 5. októbra sláviť ľubovoľnú spomienku sv. Faustíny Kowalskej, panny. Jej zaradenie do Všeobecného rímskeho kalendára ustanovila dekrétom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

V úvode dekrétu s dátumom 18. mája a podpismi prefekta kongregácie kardinála Roberta Saraha a sekretára Mons. Arthura Rocheho čítame:

«Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja» (Lk 1,50). To, čo Panna Mária ospievala v Magnifikate, kontemplujúc spásonosné dielo Boha v prospech každej ľudskej generácie, našlo ozvenu v duchovnej skúsenosti svätej Faustíny Kowalskej, ktorá, skrze dar z neba, videla v Pánovi Ježišovi Kristovi milosrdnú tvár Otca a stala sa jej ohlasovateľkou.


16.05.2020

Modlitba svätého ruženca patrí ku každodenným praktikám veľkého počtu kresťanov, lebo účinne pomáha zúčastňovať sa na živote Ježiša a jeho Matky, Panny Márie. Rozvíja našu vieru, umocňuje nádej a zapaľuje v duši oheň lásky k Bohu a k ľuďom. Rozjímanie nad radostnými, bolestnými, slávnostnými tajomstvami a tajomstvami svetla nám umožňuje nanovo prežívať dôležité udalosti našej spásy...

Pripravujeme pre vás publikáciu Ruženec s Ježišom, Máriou a sv. Faustínou, v ktorej ponúkame rozjímania nad ružencovými tajomstvami podľa slov Ježiša, Márie a sv. sestry Faustíny, tak ako ich zaznamenala vo svojom Denníčku.

 

16.05.2020

M ilostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Vyplní želanie bohabojných, vyslyší ich modlitbu a zachráni ich (Ž 145, 8-9; 15-19).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Od chvíle, v ktorej som si zamilovala utrpenie, prestalo byť pre mňa utrpením. Utrpenie je stálym pokrmom mojej duše.

Cítim dobre, že moje poslanie sa neskončí smrťou, ale sa iba začne. Ó, pochybujúce duše, poodhalím vám závoj neba, aby som vás presvedčila o Božej dobrote, aby ste už viac nezraňovali nedôverou najsladšie Ježišovo Srdce. Boh je láska a milosrdenstvo.


15.05.2020

Nanebovstúpenie Pána. Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Bože veľkého milosrdenstva, ktorý si nám ráčil zoslať svojho jednorodeného Syna ako najväčší dôkaz svojej nesmiernej lásky a milosrdenstva, nezavrhuješ hriešnikov, ale vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve si aj pre nich otvoril poklad, z ktorého môžu hojne čerpať nielen ospravedlnenie, ale aj všetku svätosť, akú len duša môže dosiahnuť. Otče veľkého milosrdenstva, túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Keď nám odhalíš tajomstvo svojho milosrdenstva, večnosť nebude stačiť, aby sme ti mohli za to náležite poďakovať (Den. 1121-1122).


15.05.2020

Od pondelka Vás už po siedmykrát pozývame k spoločnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva, s ktorou duchovne bojujeme proti pandémii koronavírusu na celom svete. V 6. veľkonočnom týždni sa budeme modliť za tieto štáty:

 

Pondelok - NIGÉRIA
Utorok - OMÁN
Streda - ARMÉNSKO
Štvrtok - LUXEMBURSKO
Piatok - BOLÍVIA
Sobota - MAĎARSKO
Nedeľa - IRAK

13.05.2020

Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca. Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi. Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu (Ž 18, 2-7).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu, ktorý sa prirovnávaš v evanjeliu k najnežnejšej matke, dôverujem tvojim slovám, lebo ty si pravda a život. Ježišu, dôverujem ti, napriek všetkej beznádeji, napriek všetkým pocitom, ktoré mám  vnútri a ktoré sú opakom nádeje. Rob so mnou, čo chceš, neopustím ťa, lebo ty si prameňom môjho života.Späť na začiatok