Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

08.05.2018

Už po deviatykrát sa v stredu 16. mája pod záštitou vdp. dekana Jozefa Dronzeka uskutoční v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove tzv. Deň s Božím milosrdenstvom.  V programe spoločná modlitba liturgie hodín, prednáška vdp. Miroslava Lišku o Božom a ľudskom milosrdenstve a po nej o 12.00 hod. sv. omša. Po obednej prestávke sa stretneme o 14.15 hod. pri prednáške sr. M. Benediktíny Fečovej KMBM, v ktorej sa zamyslíme nad tým, v akého Boha veríme. Po nej nasleduje spoločná modlitba v hodine milosrdenstva spojená s eucharistickou adoráciou do 16.00 hod. Po skončení programu vás srdečne pozývame na agapé na fare v pivnici U Nikodéma.

Podrobný program na plagáte:


Čítať ďalej...

03.05.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V pokračovaní reflexie nad krstom by som sa dnes chcel pristaviť pri ústredných obradoch, ktoré sa odohrávajú pri krstiteľnici.
Zamyslime sa predovšetkým nad vodou, nad ktorou sa vzýva moc Ducha Svätého, aby mala silu znovuzrodiť a obnoviť (porov. Jn 3,5 a Tit 3,5). Voda je kolískou života a rozkvetu, zatiaľ čo jej nedostatok spôsobuje vyhasnutie akejkoľvek plodnosti, ako sa to deje na púšti; voda však môže byť aj príčinou smrti, keď pohlcuje do svojich vĺn alebo keď vo veľkom množstve všetko zaplaví. A napokon, voda má schopnosť umývať, prať a očisťovať.


Čítať ďalej...

02.05.2018

Som vašou Matkou z nepochopiteľného Božieho milosrdenstva. Najmilšia mi je tá duša, ktorá verne plní Božiu vôľu (Den. 449).

Mesiac máj je v Cirkvi oddávna mesiacom Panny Márie. Iniciátorom mariánskeho mesiaca v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol jezuita Dionisi svojím dielom Mese di Maria, vytlačenom vo Verone (Taliansko) r. 1725. Pápeži, napríklad Pius VII., Gregor XVI. a Pius IX. obdarúvali májové pobožnosti odpustkami. Pobožnosti v mesiaci máji vo svojich dokumentoch odporúčali najmä pápeži Lev XIII. a Pius XII.

Ó Mária, Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých, aby Kristov kríž nebol zbytočný, aby človek nezišiel z cesty dobra a aby nestratil vedomie hriechu, ale aby vzrastala jeho nádej v Boha, ktorý je “bohatý na milosrdenstvo“, aby z vlastnej vôle konal dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil, a aby takto konal po celý život na chválu jeho spásy (sv. Ján Pavol II.).


                   
02.05.2018

V utorok 8. mája oslavujeme 150. výročie príchodu prvých sestier našej kongregácie do Krakova, kde založili prvý Dom milosrdenstva pri Kostole Božieho milosrdenstva na ul. Smoleňsk. Neskôr sestry odišli do domu na ul. Zwierzynieckej (dnes je tam hotel Radisson) a od roku 1891 sa preniesli do nového kláštora v dedinke Lagievniky (založenej v roku 1373) na predmestí Krakova. V roku 1941 boli Lagievniky pripojené ku Krakovu ako jedna z jeho mestských častí.

 

01.05.2018

Srdečne Vás pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci 4. - 6. mája. Exercície na tému: Stretnúť sa s Otcom, ktorý je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí (por. Joel 2,12-13) vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Prihlasovanie:


Čítať ďalej...

01.05.2018

Za jednoznačne najväčšiu púť do krakovského sanktuária Božieho milosrdenstva právom označujeme púť Rádia Lumen. Každoročne sa tejto púte zúčastní okolo 20 000 Slovákov. V tomto roku v sobotu 5. mája budú už po štrnástykrát putovať do celosvetového centra úcty Božieho milosrdenstva.

Program púte:

09:00 – Otvorenie púte, privítanie pútnikov + príhovory hostí

09:45 – Modlitba posvätného slávnostného fatimského ruženca

10:30 - Svätá omša - hlavný celebrant: Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

12:30 – Obedná prestávka

13:00 – Hudobné vystúpenie gospelovej skupiny F6

14:00 – Prednáška sr. M. Faustie Szabóovej KMBM

14:20 – Sme s Vami už 25 rokov na ceste Vášho života

14:50 – Príprava na hodinu milosrdenstva - sr. M. Clareta Fečová KMBM

15:00 – Hodina milosrdenstva - sr. M. Pavla Stanovčáková KMBM

15:30 – Poďakovanie, požehnanie devocionálií a požehnanie na cestu domov

 

27.04.2018

V sobotu 28. apríla sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch uskutočnlo blahorečenie Hanny Chrzanowskej (1902-1973) zdravotnej sestry, pedagogičky, priekopníčky rodinného ošetrovateľstva a spolopracovníčky kardinála Karola Wojtyłu. Beatifikačnú slávnosť o 10.00 hod. viedol pápežský delegát, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál Angelo Amato. Slávnosti sa zúčastnili biskupi, kňazi, zástupcovia štátnych orgánov, medzinárodná ošetrovateľská komunita, niekoľko stoviek chorých a postihnutých, rodina a tisíce veriacich. Bola to druhá beatifikácia v krakovskom sanktuáriu. V roku 2013 tu bola blahoslavená Zofia Czeska, zakladateľka sestier prezentiek a serafitka Małgorzata Szewczyk.

Fotogaléria:


Čítať ďalej...

27.04.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Božie slovo nám i v dnešnú, piatu veľkonočnú nedeľu ukazuje cestu a podmienky ako sa stať spoločenstvom Zmŕtvychvstalého Pána. V uplynulú nedeľu sa zdôrazňoval vzťah medzi veriacim a Ježišom ako Dobrým Pastierom. Dnes nám evanjelium predkladá situáciu, keď sa Ježiš predstavuje ako pravý vinič a pozýva nás ostať zjednotení s ním, aby sme mohli prinášať veľa ovocia (porov. Jn 15,1-8).
Vinič je rastlina, ktorá tvorí jednotu so svojimi ratolesťami; ratolesti zas prinášajú úrodu iba vtedy, ak sú zjednotené s viničom. Tento vzťah je tajomstvom kresťanského života a evanjelista Ján to vyjadruje slovesom „ostať“, ktoré sa v evanjeliovej stati opakuje sedemkrát. „Ostaňte vo mne“, hovorí Pán. Ostať v Pánovi.


Čítať ďalej...

26.04.2018

Katechéza pápeža Františka o krste: 3. Sila na porazenie zla

Bratia, viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje (Flp 4,12-13).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v našej reflexii o krste, stále vo svetle Božieho slova. Evanjelium osvecuje kandidátov a vzbudzuje v nich priľnutie k viere: «Krst je totiž osobitným spôsobom „sviatosťou viery“, lebo je sviatostnou bránou do života viery» (KKC 1236). A viera je odovzdanie seba samých Pánovi Ježišovi, ktorého uznávame ako «prameň vody [...] večného života» (Jn 4,14), «svetlo sveta» (Jn 9,5), «vzkriesenie a život» (Jn 11,25), ako tomu učí cesta prípravy, ktorou i dnes prechádzajú katechumeni, keď sa blížia k prijatiu kresťanskej iniciácie.


Čítať ďalej...

22.04.2018

V dňoch od 29. apríla do 01. mája sa v našom kláštore v Derdách pri Varšave uskutoční každoročný zjazd sestier predstavených všetkých našich kláštorov. Zjazd bude viesť generálna predstavená m. Petra Kowalczyk KMBM. Zjazd sa začne slávnostným odovzdaním relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej do Sanktuária Panny Márie Hviezdy novej evanjelizácie v Toruni počas sv. omše o 12.00 hod. pri príležitosti 18. výročia svätorečenia Apoštolky Božieho milosrdenstva.

 Späť na začiatok