Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Zamyslenie na 2. adventný týždeňV tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni“ (Mt 3, 1-12).

Hlasy dvoch veľkých biblických osobností nás pripravujú na stretnutie s Pánom:
Izaiáš (700 rokov pred Kristom) a Ján Krstiteľ (necelých 30 rokov po Kristovi).
Čo už môžu povedať nám žijúcim 2013 rokov po narodení Krista???

Nemecký inštitút porovnával kvalitu ciest v Európe. Zistil, že v porovnaní s ostatnými krajinami má Slovensko cesty na jednotku...
Problém však nastáva, keď zaradíte dvojku alebo vyšší prevodový stupeň...


Aj váš život je (na prvý pohľad) na jednotku? Nepotrebujete vyrovnať chodník pre Pána? Stíhate s dychom pri preraďovaní do dvojky?

Prichádza plný múdrosti a rozumu, ktorý nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme.

V tomto týždni sa budem snažiť o to, aby moje oči, uši a jazyk boli milosrdné, aby som nikdy nikoho neupodozrieval a nesúdil podľa vonkajšieho zdania, nehovoril zle o blížnych, ale pre každého mal slovo útechy a odpustenia.

Späť na začiatok