Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Advent sestry FaustínyDen. 1398:
Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí.

Den. 180:
Počas adventu sa v mojej duši prebudila veľká túžba po Bohu. Môj duch sa vinul k Bohu celou svojou silou, akej je vo svojom bytí schopný. V tom čase mi Pán udelil veľa svetla na spoznanie jeho vlastností. Prvou vlastnosťou, ktorú mi dal Pán poznať, je jeho svätosť. Táto svätosť je taká veľká, že sa pred ňou trasú všetky sily a mocnosti. Čistí duchovia si zakrývajú tvár, sú ponorení do ustavičnej adorácie a vyjadrujú úctu jediným slovom: „Svätý...” Božia svätosť je vyliata na Božiu Cirkev a na každú v nej žijúcu dušu – nie však v rovnakom stupni. Sú duše celkom preniknuté Bohom a sú aj duše ledva žijúce. Druhou vlastnosťou, ktorú mi Pán dal poznať, je jeho spravodlivosť. Jeho spravodlivosť je taká veľká a prenikavá, že siaha do hĺbky podstaty vecí, všetko pred ním stojí v obnaženej pravde a nič by nemohlo obstáť. Treťou vlastnosťou je láska a milosrdenstvo. Pochopila som, že najväčšou vlastnosťou je láska a milosrdenstvo. Ono spája stvorenie so Stvoriteľom. Najväčšiu lásku a priepasť milosrdenstva poznávam vo vtelení Slova, v jeho vykúpení. Spoznala som, že táto vlastnosť je v Bohu najväčšia.

Den. 793:
Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie. Ty si nekonečným morom milosrdenstva voči nám hriešnym. Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na tvoje milosrdenstvo. Ty si prameň, ktorý obšťastňuje všetky stvorenia skrze svoje nekonečné milosrdenstvo.

Späť na začiatok