Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Utorok vo Veľkom týždni. Počas svätej omše som videla na kríži pribitého Pána Ježiša vo veľkých mukách. Z jeho Srdca vychádzal tichý ston. Po chvíli povedal:  Žíznim, žíznim po spáse duší, pomôž mi, dcéra moja, zachraňovať duše. Spoj svoje utrpenie s mojím umučením a obetuj ho nebeskému Otcovi za hriešnikov... Keď vidím, že ťažkosti sú nad moje sily, nemyslím na to a nerozoberám to, ani sa nezamýšľam nad tým, ale utiekam sa ako dieťa k Ježišovmu Srdcu a hovorím mu len jedno: „Ty všetko môžeš.” A mlčím, lebo viem, že Ježiš sám vstúpi do tejto záležitosti. Namiesto toho, aby som sa trápila, využívam tento čas na prejavy lásky k nemu (Den. 1032-1033). 

Ťažkosti sú teraz aj nad naše sily. Trápime sa, rozmýšľame, rozoberáme a pýtame sa prečo... Prečo to Boh dopustil? A Boh očakáva skôr otázku ako? Ako prežiť tento čas s ním? Ako prejaviť lásku najbližším? Ako dať tomu všetkému hlbší zmysel?

Chráň nás, Pane, od vírusu nezáujmu, straty zmyslu, lenivosti, pohodlnosti a nezodpovednosti.


 


Späť na začiatok