Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Plesaj, nebo, a jasaj, zem, plesaním zaznejte, vrchy, lebo Pán utešuje svoj ľud a nad svojimi biednymi sa zľutúva. Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.  Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou (Iz 49, 13-16).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Moje milosrdenstvo je väčšie než tvoja úbohosť i úbohosť celého sveta. Kto môže zmerať moju dobrotu?

Skôr, ako som stvoril svet, miloval som ťa láskou, ktorú tvoje srdce dnes zakúša a po celú večnosť sa moja láska nikdy nezmení.

Jeden úkon čistej lásky voči mne je mi milší než tisíc chválospevov.Späť na začiatok