Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Saleziánska komunita v Dubnici nad Váhom, vedená správcom farnosti don Mariánom Bielikom SDB a direktorom don Pavlom Piatrovom SDB, ponúka každú prvú nedeľu v mesiaci modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 a korunku Božieho milosrdenstva. Dvakrát do roka, obvykle na jar a jeseň, pozýva aj významné osobnosti z laického alebo duchovného života. V nedeľu 6. októbra do farského kostola sv. Jakuba zavítal so svojím príhovorom "Milosrdenstvo ako neopätovaná láska" br. Damián Szulowski OFM Cap.

Z prednášky tohto jedinečného kazateľa a Misionára milosrdenstva sme vybrali niekoľko vzácnych myšlienok: "... Božie milosrdenstvo sa prejavuje v modlitbe, Boh sa skláňa k človeku, aby ho našiel v jeho núdzi. Boh prichádza ako prvý iniciátor lásky, aby sa nám prihovoril. Možno si poviete, ale ja nič nepočujem, ja neviem, že Boh rozpráva, mnohokrát i ja sa snažím vytrvať na modlitbe v tichu, nedarí sa mi, mnohokrát ma napádajú rôzne myšlienky, bolesti, nesústredenosti, únava, tak ťažké to je... Boh je ten, ktorý sa skláňa k človeku, v tichu, aby sa človek stíšil, započul, aký je v jeho očiach syn, či dcéra - milovaný...

 ... Najsvätejšia Trojica je láska sama v sebe. Milosrdenstvo potrebuje človek, ktorý je hriešny. Milosrdenstvo je láska, ktorá sa zľutúva, ktorá sa dáva zadarmo, je to láska, ako sme dnes si dali aj motto tejto prednášky - láska, ktorá je neopätovaná, nezaslúžená a nikto nemôže nič spraviť preto, aby ho Boh miloval. Boh je taký, že či ho miluješ, alebo nemiluješ, ON ťa milosrdne objíma."

 V rámci prednášky sa br. Damián zdieľal aj myšlienkou, ktorú si ako svojrázne motto pre život odniesol zo štúdií teológie v Taliansku. 

"NEPOSUDZUJ, ALE OBJÍMAJ, TAKTO TO ROBÍ BOH", lebo Boh neprišiel usvedčovať človeka z jeho vín. My sme tí, ktorí sa trápime, to my sme tí, ktorí sa vo svojej spravodlivosti cítime byť hodní kritiky niekoho druhého, ba dokonca sme schopní kritizovať Boha a Boh prichádza nám na pomoc v našej biede, aby sme zakúsili jeho objímajúcu lásku, aby sme pochopili, že máme pozerať na seba skrze jeho milosrdenstvo, nie cez našu pominuteľnosť, zraniteľnosť.

 Každý akt Božieho milosrdenstva na nás je pozvaním k apoštolátu. Ježiš ti hovorí, stačí ti moja milosť. A viete, čo je Božia milosť? Uzdravenie, radosť zachránených. Všetci, čo sme boli tu, sme vykúpení kauciou zadarmo, Ježišovou láskou na kríži. My poznáme toho, ktorý nám tu kauciu zaplatil, my poznáme toho, ktorý je ten darca, volá sa Ježiš".

 Záver prednášky bol vyvrcholením a zároveň prianím br. Damiána - aby sme začali meniť svoj doterajší život. "Prajem vám, aby ste si vyprosili milosť Ducha odpustenia pre seba za to, že ste niekoho hlboko zranili, aby ste si vedeli odpustiť - Duchu Svätý príď  - a Ducha odpustenia pre tých, ktorých ste vy zranili. Prajem vám, aby pokoj Kristov prebýval vo vás. Tam kde je milosrdenstvo, tam nie sú depresie, choroby, tam nie sú stresy, nervy, strachy, úzkosti. Kde je milosrdenstvo, tá neopätovaná láska, , lebo my si ju nevieme zaslúžiť, našťastie, tam prichádza hlboký pokoj, lebo Boh je ten, ktorý sa nám dal za pokrm, ako väzeň lásky v kúsku chleba - prijímajte ho, nech vás premieňa. Amen - Aleluja."

 Celú prednášku si vypočujete tu:

https://drive.google.com/file/d/1uO6gzrDdKtQl4nljm1i8kXVhw-HQdLLa/view?usp=drive_web

 Člen združenia Faustínum z Dubnice nad Váhom

Fotogaléria


 • 20191006_163342
 • IMG_20191006_151739
 • IMG_20191006_151805
 • IMG_20191006_153047
 • IMG_20191006_153055

Späť na začiatok