Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V nedeľu 4. novembra sa v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. uskutočnilo požehnanie obnovenej Kaplnky Božieho milosrdenstva v Sabinove. Kaplnka bola obnovená vďaka iniciatíve sabinovskej formačnej skupiny Faustínum, ktorú vedie vdp. kaplán Miroslav Liška.

Viac o kaplnke:


 

Obnovená kaplnka

Kaplnky sa začali stavať najmä v čase renesancie a baroka. Sú to sakrálne stavby, ktoré môžu byť pútnické, ale aj zázračné. Nie je v nich uložená Sviatosť Oltárna, len vo výnimočných prípadoch, ale obyčajne sú zasvätené buď náboženskému kultu alebo  niektorým význačným svätcom a sväticiam.

V máji 2017 v Spoločenstve Faustínum vznikla myšlienka pána kaplána Miroslava Lišku, aby sme opravili niektorú kaplnku v Sabinove a zasvätili ju Božiemu milosrdenstvu. Vybrali sme si kaplnku na Ul. 17. Novembra smerom na ,,Huru“. Našu iniciatívu schválil pán dekan Ladislav Cichý.

V roku 2018 v tom istom mesiaci sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva  pred kaplnkou a tým sa oficiálne začala prestavba celého objektu. Koordinačné a organizačné práce si zobrali na starosť Juraj Vrábel st. a Ing. Marián Janiga. Nebolo to také jednoduché, lebo pri odstránení omietky sme zistili, že pôvodná kaplnka bola postavená z kameňa a z hliny. Po statickom posudku stavebné práce vykonal bohuznámy ctiteľ a tiež  p. Pavol Mikita. Technické a elektrikárske práce  s veľkou iniciatívou realizoval p. František Miščík. Večer za pomoci senzora je kaplnka osvetlená. Sklenené dvere na kaplnke zabezpečovala firma Sklo – Kali s.r.o., čím kaplnka dostala k jej historickej podobe aj moderný prvok. Dúfame, že vandali ju nepoškodia. Kaplnka je monitorovaná kamerovým systémom. Pomoc poskytla aj maliarka p. Andrea  Spišáková a materiálnym  sponzorom  bol p. Jozef Kropiľák. Ďakujeme aj tým veriacim, ktorí dobrovoľne finančne podporujú vynovenie kaplnky.

Centrálnym obrazom kaplnky je Milosrdný Ježiš s vysunutým nápisom ,,Ježišu, dôverujem Ti“. Obraz Božieho milosrdenstva patrí  medzi päť foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu. Jeho podoba bola zjavená vo vízii, ktorú mala sestra Faustína 22. februára 1931 v cele plockého kláštora v Poľsku. Obraz predstavuje zmŕtvychvstalého Spasiteľa, ktorý prináša ľuďom pokoj odpustením hriechov za cenu svojho umučenia a smrti na kríži. Pre tento obraz Ježiša Krista sú charakteristické dva lúče. Svetlý lúč predstavuje vodu, ktorá ospravedlňuje duše  /sviatosť krstu a pokánia/. Červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší  /sviatosť Eucharistie/. K takto chápanej úcte k obrazu Božieho milosrdenstva pripojil Ježiš zvláštne prisľúbenia: večnú spásu, veľké pokroky  na ceste kresťanskej dokonalosti, ako aj  milosť šťastnej smrti. ,,Cez ten obraz budem udeľovať  dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša.“ /Den. 570/

Na ľavej strane hlavného obrazu je obraz sv. Faustíny, ktorá bola poctená zvláštnou milosťou videnia Pána Ježiša a ktorá svoje zjavenia opísala v svetoznámej knihe Denníček – Božie milosrdenstvo v mojej duši. Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil Faustínu  Kowalsku za svätú v Ríme na Námestí sv. Petra v nedeľu Božieho milosrdenstva 30.4.2000.      

Na pravej strane je vyobrazený sv. Ján Pavol II., ktorý bol veľkým ctiteľom a apoštolom Božieho milosrdenstva.

Posviacka kaplnky  bude v nedeľu 4. novembra po popoludňajšej pobožnosti, ktorá bude v kostole o 15.00 hod.

Sabinovčania dostávajú veľký dar - kaplnku Božieho milosrdenstva, kde si môžu vyprosovať časnú pomoc a večnú spásu.      


Späť na začiatok