milosrdenstvo - Nové víno Pánovho milosrdenstva

Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Drahí bratia a sestry, dobrý deň!


Liturgia tejto nedele nám predkladá podobenstvo o vinohradníkoch, ktorým hospodár zverí vinicu, ktorú vysadil, a potom odcestuje (porov. Mt 21,33-43). Takto sa preveruje spoľahlivosť týchto vinohradníkov: je im zverená vinica, ktorú majú udržiavať, postarať sa, aby zarodila a odovzdať hospodárovi úrodu. Keď prišiel čas oberačky, pán posiela svojich sluhov, aby zhromaždili ovocie. No vinohradníci zaujímajú vlastnícky postoj: nepovažujú sa za jednoduchých správcov, ale za vlastníkov, a odmietajú odovzdať úrodu. Sluhov zbijú, ba dokonca i zabijú. Pán prejavuje voči nim trpezlivosť: posiela iných sluhov, početnejších ako tí prví, ale výsledok je rovnaký. Nakoniec sa vo svojej trpezlivosti rozhodne poslať vlastného syna. Ale tí vinohradníci, uväznení vo svojom vlastníckom správaní, zabijú aj syna, mysliac si, že takto sa zmocnia dedičstva.

 
Toto rozprávanie alegorickým spôsobom ilustruje tie výčitky, ktoré proroci vyslovovali v dejinách Izraela. Sú to dejiny, ktoré nám patria: hovorí sa o zmluve, ktorú sa Boh rozhodol uzavrieť s ľudstvom a k účasti na ktorej povolal aj nás. Tieto dejiny zmluvy však, tak ako každý príbeh lásky, poznajú svoje pozitívne momenty, ale sú poznačené aj zradami a odmietnutiami. Na pochopenie toho, ako Boh Otec odpovedá na odmietnutia namierené proti jeho láske a jeho ponuke zmluvy, evanjeliový úryvok vkladá do úst hospodára otázku: «Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?» (v. 40). Táto otázka zdôrazňuje skutočnosť, že sklamanie Boha nad zlovoľným správaním ľudí nie je posledným slovom! Tu je tá veľká novosť kresťanstva: Boh, hoci je sklamaný z našich zlyhaní a našich hriechov, neruší svoje slovo, nezostáva stáť a predovšetkým sa neodpláca!

Nuž, bratia a sestry, Boh sa nemstí! Boh miluje, neodpláca sa, čaká nás, aby nám odpustil, aby nás objal. Prostredníctvom „zavrhnutých kameňov“ – a Kristus je tým prvým kameňom, ktorý stavitelia zavrhli –, prostredníctvom situácií slabosti a hriechu, Boh naďalej dáva do obehu to „nové víno“ zo svojej vinice, ktorým je milosrdenstvo. Toto je tým novým vínom z Pánovej vinice: milosrdenstvo. Je tu len jedna prekážka pre vytrvalú a vľúdnu vôľu Boha: naša arogancia a naše namýšľanie si, ktoré sa neraz stávajú aj násilím! Voči týmto dvom postojom, ktoré neprinášajú úrodu, si Božie slovo zachováva celú svoju silu výčitky a napomenutia: «Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu» (v. 43).

Naliehanie odpovedať dobrým ovocím na Pánovo povolanie, ktorým nás volá, aby sme sa stali jeho vinicou, nám pomáha chápať, v čom spočíva novosť a originalita kresťanskej viery. Ona nie je natoľko súhrnom morálnych predpisov a noriem, ale predovšetkým ponukou lásky, ktorú Boh urobil prostredníctvom Ježiša, ponúkol ju a naďalej ju ponúka ľudstvu. Je to pozvanie vstúpiť do tohto príbehu lásky, stať sa vinicou, ktorá je bujná a otvorená, bohatá na ovocie a na nádej pre všetkých. Vinica, ktorá je uzavretá, sa môže stať planou a priniesť plané hrozno. Sme povolaní vyjsť z vinice, aby sme sa vložili do služby bratom, ktorí nie sú s nami, aby sme sa navzájom burcovali a povzbudzovali, aby sme si pripomínali, že musíme byť vinicou Pánovou v každom prostredí, aj v tom najviac vzdialenom a náročnom.

Drahí bratia a sestry, vzývajme príhovor Panny Márie, aby nám pomáhala byť všade - osobitne na perifériách spoločnosti - tou vinicou, ktorú vysadil Pán pre dobro všetkých a prinášať nové víno Pánovho milosrdenstva.

 


Späť na začiatok