Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Prísľuby v DetveJa (meno) chcem odpovedať na milosť Ducha Svätého, a preto sa zjednotený s milosrdným Ježišom odovzdávam tebe, trojjediný Bože a prisľubujem, že celý rok budem životom, slovom a modlitbou hlásať svetu tvoje milosrdenstvo... Týmito slovami sa v sobotu 8. júna 2013 29 členov združenia Faustínum zložilo na jeden rok prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu. Celá slávnosť sa konala vo farskom kostole sv. Františka z Assisi v Detve. Pred týmto dôležitým krokom bola v piatok duchovná obnova, ktorú viedol p. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová. Tejto slávnosti sa zúčastnila aj generálna matka našej kongregácie sr. M. Petra Kowalczyk, ktorá na Slovensku vizituje naše tri kláštory, a predstaviteľka združenia Faustínum z Krakova sr. M. Koleta Fronckowiak.
Slávnostnú sv. omšu, počas ktorej hral a spieval detviansky mládežnícky zbor Hosana, viedol p. Ciepielski spolu s miestnym vdp. dekanom ThLic. Ľubošom Sabolom.

Späť na začiatok