Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

23.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. 

Program:

Čítať ďalej...

22.06.2017

Naše sestry z komunity v Rio de Janiero sa zúčastnia na I. Kontinentálnom kongrese o Božom milosrdenstve v Latinskej Amerike, ktorý sa uskutoční v dňoch od 22. - 25. júna v Sanktuáriu Matky Božej v Aparecide. Témou kongresu budú slová z chválospevu "Magnificat". Predpokladaný počet účastníkov je päťtisíc osôb. Metropolita Aparecidy kard. Raymundo Domasceno chce prostredníctvom kongresu urobiť z Božieho milosrdenstva paradigmu novej evanjelizácie.


20.06.2017

V sobotu 17. júna sa v krakovskom sanktuáriu konalo V. Valné zhromaždenie delegátov združenia Faustínum. 95 delegátov a hostí z 10 krajín sveta, z toho 13 zo Slovenska, začalo stretnutie slávnostnou sv. omšou, ktorú krakovský metropolita Mons. Marek Jendraszewský. Valné zhromaždenie otvorila generálna predstavená našej rehole m. Petra Kowalczyk. Zhrnutie činnosti a výkaz hospodárenia združenia prezentovala sr. Alicja Zelmaňská, doterajšia predsedníčka, ktorá tiež predniesla prednášku s názvom Byť apoštolom milosrdného Ježiša. Za novú predsedníčku Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bola nominovaná sr. Miriam Janiec. Do rady združenia bol po prvýkrát zvolený aj Slovák – Ing. Martin Hrabovský zo spoločenstva združenia Faustínum v Košiciach.


Čítať ďalej...

20.06.2017

Prinášame skrátenú prenášku sr. Alicje Zelmaňskej, ktorú predniesla počas valného zhromaždenia delegátov združenia Faustínum:

Kto to je apoštol Božieho milosrdenstva? Aká je jeho úloha? Akými spôsobmi má apoštolovať? Ktoré spôsoby apoštolátu sú správne a vhodné pre ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva? Ako odovzdáva svetu posolstvo zverené sv. sestre Faustíne?

Keď sa povie apoštol Božieho milosrdenstva, predstavíme si osobu, ktorá hlása posolstvo o Božom milosrdenstve, tak ako bolo zverené sv. sestre Faustíne, čiže hovorí iným o obraze, korunke, hodine milosrdenstva či sviatku. Niekedy môže aj organizovať kongresy, sympóziá o Božom milosrdenstve alebo sa ich aspoň zúčastňuje. Toto všetko sú druhy apoštolátu, ale je to iba jedna časť. V našom živote ide totiž o niečo viac. A preto sa spoločne zamyslime, čo to je apoštolát a aká je jeho podstata? Poslaním Krista bolo hlásať a sprítomňovať pravdu o milosrdnej láske Boha k nám, zvlášť k hriešnikom, a spása sveta. Kristus sprítomňujúc milosrdenstvo Otca, konal, hlásal a vyprosoval milosrdenstvo. Plnosť milosrdenstva pozostáva zo skutkov, slov a modlitby.


Čítať ďalej...

18.06.2017

Čo majú spoločné Fatima a sv. Faustína? Nielen dve začiatočné písmená... Obidve totiž pripomínajú, že jedinou záchranou sveta je reanimácia veriaceho srdca. Obidve sú znakom Božej starostlivosti o človeka, pripomínajú zabudnuté pravdy Evanjelia, sú pomocou pre ľudí danej epochy, vzývajú k prehĺbeniu viery. Fatimské posolstvo a posolstvo o Božom milosrdenstve majú veľa spoločného. Podstata je taká istá: nekonečne milosrdný Boh nás vzýva, aby sme dbali o svoju spásu a o spásu sveta, aby sme prosili o Božie milosrdenstvo a našli záchranu pri Srdciach Ježiša a Márie. Povedz ubolenému ľudstvu, nech sa privinie k môjmu milosrdnému srdcu a ja ho naplním pokojom, povedal Ježiš sv. sestre Faustíne. Srdce Ježišovo a Máriino chcú cez vás preukázať ľudstvu veľké milosrdenstvo, povedal anjel deťom vo Fatime. Fatima aj Denníček sv. Faustíny sú výzvou k obráteniu, k premene.


Čítať ďalej...

06.06.2017

Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia” (Lk 11,1-4).


Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V Ježišovej modlitbe bolo čosi fascinujúce, čosi až tak podmanivé, že jedného dňa ho jeho učeníci poprosili, aby ich s ňou oboznámil. Táto epizóda sa nachádza v Evanjeliu podľa Lukáša, ktorý bol spomedzi evanjelistov tým, kto najviac zdokumentoval tajomstvo modliaceho sa Krista - Pána, ktorý sa modlí. Ježišovi učeníci sú zasiahnutí skutočnosťou, že on, osobitne ráno a večer, sa uťahuje do samoty a „ponára sa“ do modlitby. A preto ho jedného dňa prosia, aby aj ich naučil modliť sa (porov. Lk 11,1). Vtedy práve im Ježiš odovzdáva modlitbu, ktorá sa stala kresťanskou modlitbou „par excellence“: Otčenáš.


Čítať ďalej...

05.06.2017

Dva dni - vo štvrtok a piatok 15.-16. júna - bola v adoračnej kaplnke v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch Fatimská monštrancia, ktorá putuje po poľských sanktuáriach. Monštrancia zobrazuje Máriu ako ženu odetú slnkom a pod jej nohami sa nachádza mesiac. V jej Nepoškvrnenom Srdci sa nachádza dom Ježiša - Kniežaťa pokoja. V aureole Panny Márie je umiestnených 12 meteoritov.


Čítať ďalej...

04.06.2017

Vo štvrtok 1. júna vošiel do platnosti dekrét Apoštolskej penitenciárie, podľa ktorého je nábožné odriekanie modlitby korunky Božieho milosrdenstva za stanovených podmienok spojené so získaním úplných odpustkov pre duše v očistci. 

Text dekrétu:

Apoštolská penitenciária na základe právomocí, ktoré jej zveril Svätý Otec František, ochotne súhlasí, aby veriaci v duchu pravého pokánia mohli získať úplné odpustky po riadnom splnení zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza), ktoré môžu privlastniť dušiam veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:


Čítať ďalej...

02.06.2017

V stredu 7. júna pripadá 20. výročie od prvej pápežskej návštevy v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Bola to návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. Povedal nám vtedy: Drahé sestry! Spočíva na vás neobyčajné povolanie. Tým, že Kristus vybral spomedzi vás blahoslavenú Faustínu urobil vašu kongregáciou strážkyňou tohto miesta, a zároveň vás pozval k zvláštnemu apoštolátu jeho milosrdenstva. Prosím vás, ujmite sa tohto diela. Dnešný človek potrebuje vaše hlásanie milosrdenstva; potrebuje vaše milosrdné diela a potrebuje vašu modlitbu o milosrdenstvo. Nezanedbávajte žiadne z týchto foriem apoštolátu.


02.06.2017

Vyše 200 účastníkov a pozvaných hostí sa zúčastnilo II. Kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorý sa konal v Košiciach v dominikánskom kultúrnom centre Veritas a vo Svätyni Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP. Kongres otvoril slávnostnou sv. omšou košický metropolita Mons. Bernard Bober. Úvodné aj záverečné slová kongresu patrili generálnej matke našej kongregácie Petre Kowalczyk z Varšavy. Počas troch dní si účastníci mohli vypočuť hodnotné prednášky prednášajúcich nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a Poľska. Zazneli úžasné svedectvá, videopozdravy či gospelový koncert. Kongres obohatila aj sobotňajšia slávnosť prijatia nových členov združenia Faustínum.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok