Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.08.2017

Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“ A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“ Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: „Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“ On však povedal žene: Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji! (Lk 7,44.47-50).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Počuli sme reakciu hostí u farizeja Šimona: «Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?» (Lk 7,49). Ježiš práve vykonal škandalózny skutok. Jedna žena z mesta, ktorú všetci poznali ako hriešnicu, vošla do Šimonovho domu, kľakla si k Ježišovým nohám a vyliala na ne voňavý olej. Všetci, ktorí tam boli pri stole, šomrali: ak je Ježiš prorok, nemal by akceptovať takéto prejavy, hlavne od ženy ako je táto. Tieto ženy, nešťastnice, slúžili len na návštevy potajomky – aj zo strany vysoko postavených mužov –, alebo na ukameňovanie. Podľa vtedajšieho myslenia, medzi svätým a hriešnikom, medzi čistým a nečistým, mala byť jednoznačná separácia.


Čítať ďalej...

06.08.2017

Od 12. - 18. augusta sa sr. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity spolu so skupinkou farníkov zúčastní II. pešej púte z Michaloviec do svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Púť, ktorej trasa má 145 km, organizujú pallotíni. 

 

05.08.2017

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

V túto nedeľu slávime liturgický sviatok Premenenia Pána. Dnešná evanjeliová stať rozpráva, ako sa apoštoli Peter, Jakub a Ján stali svedkami tejto neobyčajnej udalosti. Ježiš ich vzal so sebou «a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty» (Mt 17,1). Zatiaľ čo sa Ježiš modlil, výraz jeho tváre sa zmenil, žiaril ako slnko a jeho odev zbelel ako svetlo. Vtedy sa zjavili Mojžiš a Eliáš a začali s Ježišom viesť rozhovor. V tomto momente, Peter povedal Ježišovi: «Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi» (v. 4). Keď Peter ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak. Udalosť Premenenia Pána nám ponúka posolstvo nádeje – takto aj my budeme s Ježišom –: pozýva nás stretnúť sa s Ježišom, aby sme slúžili bratom.


Čítať ďalej...

04.08.2017

V druhom polroku Vám ponúkame dva termíny trojdňových duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

1. termín: od 20. - 22. októbra

2. termín: od 01. - 03. decembra

Bližšie k termínom podáme aj mená exercitátorov a témy duchovných cvičení.

Prihlásiť sa budete môcť od 02. septembra.


02.08.2017

1. augusta – 92. výročie vstúpenia Heleny Kowalskej do našej kongregácie

2. augusta – 1. výročie smrti kard. Františka Macharského, fundátora združenia Faustínum

5. augusta - patronátny sviatok rehole a 80. výročie zvolenia Matky Milosrdenstva na generálnu predstavenú kongregácie

17. augusta – 15. výročie II. púte pápeža Jána Pavla II. do Sanktuária Božieho milosrdenstva

25. augusta – 112. narodeniny sv. sestry Faustíny

27. augusta – 112. výročie krstu sestry Faustíny

 

01.08.2017

V utorok 1. augusta boli v krakovskom kláštore prijaté do noviciátu dve postulantky, ktoré začali svoju dvojročnú rehoľnú formáciu. Do noviciátu ich prijala generálna predstavená m. Petra Kowalczyková a nová magistra noviciek sr. M. Symeona Stopiaková. Slávnostnú sv. omšu v kláštornej kaplnke celebroval o. Piotr Lapiňský, salvatorián, a vdp. Ján Kocurko, kaplán z Košíc - KVP. Novicky dostali nové mená: Anna - sr. M. Mariela a Dominika - sr. M. Jasmína.


Čítať ďalej...

01.08.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Bývali časy, kedy boli chrámy nasmerované na východ. Do posvätného priestoru sa vstupovalo cez dvere otvorené na západ a kráčajúc chrámovou loďou sa smerovalo na východ. Bol to dôležitý symbol pre antického človeka, alegória, ktorá počas dejín postupne upadala. My, ľudia modernej doby, oveľa menej naučení chápať veľké znamenia kozmu, si takmer nikdy nepovšimneme niečoho podobného. Strana západu je kľúčovým bodom súmraku, tam, kde svetlo zomiera. Východ je naopak miestom, kde nad temnotami zvíťazí prvý lúč úsvitu a pripomína nám Krista, Slnko vychádzajúce z výsosti (porov. Lk 1,78).


Čítať ďalej...

31.07.2017

Pred štyrmi rokmi sa začali reštaurátorské a konzervačné práce na severnej, východnej a západnej strane kláštorného komplexu v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Od polovice júla tohto roku práce pokračujú na južnej strane. Ide o práce na tehlových múroch kláštora postaveného v roku 1891.

 

30.07.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Ježišova reč v podobenstvách, ktorá zahŕňa sedem podobenstiev v 13. kapitole Matúšovho evanjelia, sa uzatvára troma dnešnými prirovnaniami: o ukrytom poklade (v. 44), o drahocennej perle (v. 45-46) a o rybárskej sieti (v. 47-48). Pristavím sa pri prvých dvoch, ktoré kladú dôraz na rozhodnutie sa protagonistov predať všetko, aby získali to, čo objavili. V prvom prípade ide o roľníka, ktorý náhodou natrafí na poklad ukrytý v poli, na ktorom pracuje. Keďže to pole nebolo v jeho vlastníctve, musí ho získať, ak sa chce stať vlastníkom pokladu. A tak sa rozhodne riskovať všetko svoje imanie, aby nestratil tú skutočne výnimočnú príležitosť. V druhom prípade vidíme obchodníka so vzácnymi perlami. Tento ako dobrý znalec identifikoval perlu veľkej hodnoty. Aj on sa rozhodne všetko zamerať na tú perlu, až tak, že predá všetky ostatné.


Čítať ďalej...

30.07.2017

vito

Piateho augusta na sviatok Panny Márie Snežnej prežíva Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva sviatok svojej Patrónky - Matky vteleného Milosrdenstva. V tento deň sestry už tradične - od roku 1937 - obnovujú úkon zvolenia Matky Božieho Milosrdenstva na generálnu predstavenú kongregácie. V tomto roku pripadá 80. výročie tejto voľby. Na túto slávnosť sme sa od 16. mája pripravovali tzv. novénou novén, pozostávajúcou z ustavičnej modlitby sv. ruženca každú polhodinu vo dne aj v noci. K nohám našej Patrónky skladáme ďakovnú kyticu uvitú z 3 888 častí sv. ruženca.Späť na začiatok